Türk Vergi Mevzuatında Şirketlerin Vergiden Kaçınma Stratejileri

Vergiler, ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan devletlerin en önemli gelir kaynaklarının başında gelmektedir. Gelir elde eden kişi veya kurumlar elde ettikleri kazançları kâr maksimizasyonu sağlamak amacıyla yasal veya yasal olmayan yollarla vergi dışı bırakabilmektedir.Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de faaliyet gösteren vergi denetim şirketlerinin, denetim sırasında karşılaştıkları, işletmelerin vergiden kaçınma stratejilerini araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda hile, yaratıcı muhasebe ve vergiden kaçınma ile vergi kaçırma karşılaştırmasınınkavramsal çerçevesi açıklanmıştır. Konumuz kapsamında, vergi denetim şirketlerinin cari denetimraporlarından faydalanarak, raporlarında en çok tespit edilen hususlar belirlenmiştir.

Strategies of the Tax Avoidance for Companies in Turkish Tax Legislation

Taxes are one of the most important income sources of the states that contribute to the development of the country's economy. Individuals or entities that receive income can exclude theirprofits from taxation by legal or illegal ways in order to maximize profits. The aim of this study is to investigate the tax avoidance strategies of business that tax auditorsoperating in Turkey faced during audit. In accordance with this purpose, it is expounded the fraud,creative accounting and conceptual framework of comparison with tax avoidance and tax evasion.In the scope of our study, most detected items through benefit from audit reports by tax audit companies are determined.

Kaynakça

Amat, Oriol. "Creative Accounting: Some Ethical Issues of Macro- and Micro-Manipulation", Journal of Business Ethics, Mart 2005.

Artar Yusuf, "Vergi Kaçakçılığı İle Vergiden Ka- çınmaya İlişkin Düzenlemeler, Görüş Ve Öneriler", https://yusufartar.com/2013/07/01/vergi-kacakciligiile-vergiden-kacinmaya-iliskin-duzenlemeler-gorusve-oneriler/ (22.11.2017).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2016 Global Fraud Study, Report To The Nations On Occupational Fraud And Abuse http://www.acfe.com/rttn2016/about/executive-summary.aspx (05.11.2017).

Batı, Murat. Muhasebe Hileleri ve Vergiden Kaçınma, 2. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2017.

Bayraktar, Ahmet. "Türkiye'de Muhasebe Hileleri Tarihi", (Yüksek Lisans Tezi), Edirne Trakya Üniversitesi SBE, 2017.

Çölgezen, Övül. "Vergi Kaçakçılığı, Vergiden Ka- çınma ve Vergi Planlaması", Vergi Dünyası, Temmuz 2010.

Diana, Balaciu ve Madalina, Pop Cosmina. "Is creative accounting a form of manipulation?", Economic Science Series, Annals of the University of Uoradea, 17.3, 2007.

Jones, Michael. "Creative Accounting, Fraud and International Accounting Scandals", John Wiley and Sons Inc, 2010. vİbiş, Cemal. "İşletmelerde Vergi Planlaması", Mali Çözüm, Temmuz-Eylül 2004.

Nazalı, Esin. ""Hesap ve Muhasebe Hilesi Yapmak" Suçunun İşlenmesi Mümkün Değil Midir?" Vergi Dünyası Dergisi, Mayıs 2009.

Ocak, Murat ve Çoşkun Güçlü Fırat. "Muhasebe Manipülasyonu: Hile, Yaratıcı Muhasebe, Kâr ve İzlenim Yönetimine İlişkin Kavramsal Çerçeve" International Journal of Alanya Faculty of Business, S:3, C:6, 2014.

Özer, Salih. "Muhasebe Hilesi Kavramı" http:// www.muhasebetr.com/ulusalbasin/haber_oku.php?hab er_id=7925 (31.10.2017).

Silverstone, Howard ve Sheetz, Michael. "Forensic Accounting and Fraud Investigation for Non-Experts", John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2. E, 2007.

Şengür, Dilek Evren. "İşletmelerde Hile, Hilelerin Önlenmesi, Hileli Finansal Raporlama İle İlgili Dü- zenlemeler ve Bir Araştırma" (Doktara Tezi), İstanbul Üniversitesi SBE, 2010.

Şenyüz, D., Yüce, M. ve Gerçek, A, "Vergi Hukuku", 2012. Aktaran: Bahçe, Abdullah Burhan ve Gümüş, Öner. "Vergi Planlaması Temelinde Kamu Yararı: Kurumlar Vergisi Üzerine Teorik Bir Yaklaşım" Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F, Cilt 24, Sayı 1, 2017.

Topsak, Fatih. "Muhasebe Meslek Mensuplarının Hata, Hile Ve Meslek Etiği Konularındaki Tutumları Üzerine Bir Araştırma: Ankara Ve Balıkesir Örneği", (Yüksek Lisans Tezi), Ankara Üniversitesi SBE, 2009.

Turançiftçi, Bayram. "Muhasebede Yapılan Hatalar ve Hilelerin Vergi Kanunları Yönünden Değerlendirilmesi", (Yüksek Lisans Tezi), Marmara Üniversitesi SBE, 1998.

Mulford, Charles W. ve Comiskey, Eugene E. "The Financial Numbers Game Detecting Creative Accounting Practices", John Willey Sons Inc, 2002.

Kaynak Göster