Turist Rehberlerinin Vergilendirilmesinde Yeni Dönem

Turist rehberliği faaliyetinde yaşanan gelişmeler ve yasal düzenlemeler turist rehberliği faaliyetin vergilendirilmesi ile ilgili bazı sorunu ve tereddütleri ortaya çıkarmıştır. 19.11.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 289 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde (GVGT) yeralan düzenlemeler ile önemli bazı hususlara açıklık getirilmiştir.6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ve Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği mesleğinyalnızca ilgili yıl çalışma kartı almış olan yani eylemli turist rehberleri tarafından icra edilebileceğini belirtmiştir.286 No'lu GVGT eylemli ve eylemsiz turist rehberi ayrımından yola çıkarak turist rehberlerinin vergilendirilmesinde ortaya çıkan bazı hususlara açıklık getirilmiştir. İlgili tebliğin esasnoktasını eylemli turist rehberlerinin mesleği serbest meslek faaliyeti şeklinde süreklilik arz edecekşekilde icra etmeleri halinde Gelir Vergisi Kanununda yer alan muafiyet şartını sağlamayacağı,muafiyet kapsamında değerlendirilmemesi gerektiği hususudur.Ortaya çıkan bu yeni durum eylemli ve sürekli olarak serbest meslek faaliyeti çerçevesindemesleği icra eden turist rehberlerinin ve bunlardan hizmet satın almak isteyen acentelerin alehinebir durum ortaya çıkarmıştır. Her iki taraf için de dezavantaj oluşturan bu durumun giderilmesiamacı ve ücretli olarak çalışmanın sağladığı avantajlar birlikte düşünüldüğünde hem acentelerrehberlik hizmetini bünyesinde ücretli olarak çalıştıracakları rehberlerden karşılamak isteyecekhem de rehberler acenteler bünyesinde faaliyette bulunmak isteyeceklerini düşünmekteyiz

___

Damga Vergisi Kanunu

Gelir Vergisi Kanunu

Katma Değer Vergisi Kanunu

Turist Rehberliği Meslek Kanunu Vergi Usul Kanunu

289 Seri No.'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği

http://www.kultur.gov.tr/TR,122397/2015-yili- rehber-ucretleri.html erişim: 09.10.2015

___