Transfer Fiyatlandırması Raporları ve İbraz Yükümlülüğü

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı 5520 sayılı KVK'nın 13'üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır. Transfer fiyatlandırması raporlarıyla ilgili hususlar ise 1 ve 2Seri No'lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkındaki Tebliğlerde düzenlenmiştir. Söz konusu tebliğlerde hangi mükelleflerin transfer fiyatlandırması raporu hazırlaması gerektiği, raporda yer alması gereken bilgi ve belgeler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.Ayrıca raporun hazırlanma süresi sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare'ye veya vergiincelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir

___

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

1 Seri No'lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Ör- tülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği

2 Seri No'lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Ör- tülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

GİB, Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Rehber, 2010

YAMAN Deniz, Transfer Fiyatlandırması Ra- porlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı: 383, Temmuz 2013

ATAOĞLU Volkan, Transfer Fiyatlandırması Raporu Kapsamında Sorumluluk Uygulanabilir mi?, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 320, Mayıs 2015

___