Şirket Ortaklarının Sermaye Taahhütlerini Vadesinde veya Hiç Ödememeleri Durumunun Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Kapsamında Değerlendirilmesi

Ticaret şirketleri, tek veya birkaç gerçek kişiden müteşekkil bir organizasyon olup müteşebbislerin sermayelerini bir araya getirerek oluşturdukları yapılardır. Ticari şirketlerin gayesininkar elde etmek olduğu düşünüldüğünde sermaye olmadan bunu gerçekleştirmenin mümkün olmadığı aşikardır. Türkiye'de mevcut şirket yapıları incelendiğinde organizasyon yapısının temeliailevi bağlara dayanmaktadır. Kurumsallaşma sürecini gerçekleştirememiş aile şirketlerinde iseortakların, şirketin gerçek kişilerden ari bir tüzel kişiliği olduğunu algılamada sıkıntı yaşadıklarıgörülmektedir. Bu makalede, özellikle aile şirketlerinde karşılaşılan şirket ortaklarının şirketekoymayı taahhüt ettikleri sermayenin (bir diğer ifadeyle şirkete olan borcun) vadesinde veya hiçödenmemesi durumunun Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" müessesesi açısından değerlendirmesi yapılacaktır

Kaynakça

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

1 Seri No'lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Ör- tülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Tebliğ

2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

11 Sayılı Haziran/2014 Dönemi Şirket İstatistik- leri Bülteni

http://icticaret.gtb.gov.tr/ (Erişim Tarihi; 20.03.2015)

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/ 1534645-aile-sirketlerinde-surdurulebilirlik-ve- kurumsallasma (Erişim Tarihi; 20.03.2015)

Kaynak Göster