Şirket Birleşmelerinde Takip Edilecek Aşamalar ve Düzenlenecek Belgeler

Ticaret şirketlerinin birleşmesinin hukuken geçerlilik kazanabilmesi için bazı aşamaların takip edilmesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun emrettiği bazı belgelerin düzenlenmesi gerekmektedir. Anılan aşamalar kat edilmeden ve belgeler düzenlenmeden birleşme işlemi tescil edilemeyecek, bu nedenle hukuken geçerli de olmayacaktır. Kanun, bazı şirketlere ise anılan belgeleri düzenleme noktasında muafiyet tanımaktadır. Bu çalışmada, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca ticaret şirketlerinin birleşmesinde uyulması gereken esaslar ve takip edilecek aşamalar ile düzenlenmesi ve tescil esnasında ticaret sicili müdürlüğüne verilmesi zorunlu olan belgeler üzerinde durulmaktadır.

Kaynakça

- Altaş, Soner (2018). İzin Verilen ve Yasaklanan Şirket Birleşmeleri ile Birleşme Yöntemleri. Mali Çözüm Dergisi, S.145, s.187-196.

- Bakla, Ömer Faruk (2013). Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Birleşme. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi.

- Göktürk, Kürşat (2013). Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Birleşme Süreci ve Bazı Sorunlar. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.17, S.1-2, s.631-662.

- Kırca, İsmail (2011). 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti ve Birleşmesi. Bankacılar Dergisi, S.79, s.71-79

- Yazıcı, Alper Hakkı (2013). Yeni Türk Ticaret Kanununda Şirket Birleşmeleri. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S.14, s.807-840.

- T.C. Yasalar (09.07.1956) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (9353 sayılı)

- T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (27846 sayılı)

- Komisyon Raporu : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:23,YasamaYılı:2, S.Sayısı:96, Nr.112

Kaynak Göster