Morgan Stanley “Paris Şube” Davası: Safhaları ve Hukuki Sonuçları

Katma değer vergisi (“KDV”) bir işlem vergisidir ve sahip olduğu indirim mekanizması sayesinde her safhada alınan KDV’nin nihai tüketiciye ulaşana kadar mükellefin bir önceki safhanın vergisinin düşürülmesine imkân vermektedir. Ancak, indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemler bir arada gerçekleştirildiği zaman, katma değer vergisinin sadece indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmının hesaplanmasında zorluklar ortaya çıkabilir. Avrupa Birliği mevzuatları bu zorlukları önlemek için ve KDV sisteminin ortak bir şekilde yorumlanması için düzenlemeler getirdi. Ancak bu düzenlemeler somut bazda yeteri kadar açık olmayıp, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın yorumları ışığında uygulanmaktadır. Makalemizde, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın “Morgan Stanley Davası” kapsamında verdiği ön karardaki yorumu ve indirim hakkı tanınan işlemlerle indirim hakkı tanınmayan işlemler bir arada gerçekleştirildiği zaman, katma değer vergisinin sadece indirim hakkı tanınan işlemlere isabet eden kısmının hesaplanmasına açıklık getirmeye çalışılacaktır.

Kaynakça

- CURIA: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-165/17

- ABAD Dördüncü Daire, 24 Ocak 2019, Morgan Stanley & Co International plc/ Ministre de l’Economie et des Finances (C-165/17) (15 Mayıs 2019)

- GİB: https://www.gib.gov.tr/fileadmin/mevzuatek/uluslararasi_mevzuat/77_388_AET.htm

- 17/05/1977 tarih ve 77/388/AET sayılı Ortak KDV sistemi, Tek tip matrah uygulaması (Altıncı Direktif) (15 Mayıs 2019)

- Legifrance:https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=C ETATEXT000038405416&fastReqId=857776058&fa stPos=1 (15 Mayıs 2019)

Kaynak Göster