Marka Gelirlerinin Vergilendirilmesi

Uygulamada markalar; satış, devir, temlik veya kiralama işlemine konu olabilmektedir. Bu çerçevede söz konusu işlemler üzerinden elde edilen kazançlar Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi veya Veraset Ve İntikal Vergisinin konusuna girebilmekte ve duruma göre ticari kazanç, serbest meslek kazancı, gayrimenkul sermaye iradı veya diğer kazanç ve irat olarak vergilenmektedir. Gelir Vergisi açısından; markanın iktisadi işletmeye dahil olup olmadığına, Kurumlar Vergisi açısından ise kurumun tam veya dar mükellef olmasına göre vergileme farklılaşmaktadır. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde markanın Türkiye’de kiraya verilmesi veya satılması ile markaya ilişkin her türlü mal ve hizmet ithalatı işlemi KDV’nin konusuna, gerçek kişilerce ivazsız olarak elde edilen marka ise Veraset ve İntikal Vergisinin konusuna girmektedir.

Kaynakça

-1 Sıra Nolu Türkiye Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

-556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname

-3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

-5520 Sayılı Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

- DİKMEN,, Birgül, “Vergi Kanunlarına Göre Marka Değerlemesi”, Vergi Dünyası Dergisi, Temmuz 2017, Yıl:36, Sayı: 431

-ÖZKAN, Mehmet ve TERZİ, Serkan, “Finansal Raporlama Açısından Marka Değerinin Ölçümü ve Değerlendirilmesi”, Öneri. C.10.S.38, Temmuz 2012, sf.87-96

Kaynak Göster