Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlük Halleri

Türk Ticaret Kanunu, genel kurulu limited şirketin zorunlu organları arasında saymış ve genel kurula devredilemez birtakım görev ve yetkiler bahşetmiştir. Bunun yaparken de, genel kurulun toplantıya çağrılmasından karar almasına, elektronik genel kurul toplantısından ortakların oy haklarına kadar birçok konuyu bazı emredici hükümlere bağlamıştır. Limited şirkette genel kurul kararı hukukî bir işlem niteliğinde olduğundan hükümsüzlük yaptırımına tabidir. Limited şirket genel kurul kararlarının hükümsüzlük halleri, yokluk, butlan ve iptal edilebilirlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, limited şirket genel kurul kararlarının hükümsüzlük halleri üzerinde durulmaktadır.

Kaynakça

- Cumalıoğlu, Emre (2012). Yargıtay Kararları Işığında Anonim Ortaklıklarda Genel Kurulun Toplantıya Çağrı Usulüne Uyulmamasının Hukuki Yaptırımı. Bilimsel Temyiz Dergisi, S.1, s.35-43.

- Eriş, Gönen (1995). Anonim Şirketler Hukuku. Ankara:Seçkin Yayınevi.

- Karadoğan, Fırat (2016). Anonim Şirketlerde Genel Kurul Kararlarının Geçersizlik Halleri. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Tartışma Metinleri, 32/2016-5, s.1-14.

- Önder, Fahrettin (2006). Yargıtay Kararları Açısından Limited Şirket Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, S.1, s.103-126.

- Pulaşlı, Hasan (2013). Anonim Şirket Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve Müeyyidesi. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVII, S.2013/1- 2, s.885-898.

- Turanlı, Hüsnü (2013). Yeni Türk Ticaret Kanunu Işığında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XVII, S.2013/1-2, s.939-960.

- T.C. Yasalar (14.02.2011) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (27846 sayılı)

- T.C. Yasalar (09.07.1956) 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ankara: Resmi Gazete (9353 sayılı)

- Komisyon Raporu : Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu, Esas No:1/324, TBMM Tutanak Dergisi, Dönem:23, Yasama Yılı:2, S.Sayısı:96, Nr.112

- Yargıtay 11.HD’nin (17/05/1982) E.1551, K.2136 sayılı kararı.

- Yargıtay 11.HD’nin (20/09/1983) E.5602, K.5693 sayılı kararı.

- Yargıtay 11.HD’nin (15/09/1989) E.5854, K.4342 sayılı kararı.

- Yargıtay 11.HD’nin (16/11/1993) E.6742, K.7505 sayılı kararı.

- Yargıtay 11.HD’nin (29/09/1994) E.2730, K.6949 sayılı kararı.

- Yargıtay 11.HD’nin (19/04/1996) E.1820, K.2657 sayılı kararı.

Kaynak Göster