Kripto-Paraların Miras Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi

Kripto-para teknolojisi gerek ortaya koyduğu fırsatlar gerekse muhtemel risk unsurları kapsamında, pek çok tartışmanın odağında yer almaktadır. Halihazırda kripto-paraların gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde yeterli ölçüde hukuki çerçeveye alındığını ifade etmek, mümkün değildir. Kripto-paraların hukuki olarak yeterli ölçüde karşılanmaması nedeniyle kişileri tehdit eden bazı risk unsurları söz konusudur. Bu risk unsurlarından birisi de kripto-paraların sahip olduğu ekonomik değerlerden, mirasçıların mahrum kalmasıdır. Günümüzde halen tartışılmakta olan dijital miras olgusunun bir parçası olarak, kripto paraların da miras hukuku yönünden irdelenmesi ve bu yönde tespit ve önerilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı, kripto-paraları miras hukuku yönünden incelemek ve hem yasal çalışmaların hem de miras işlemlerinin tatbiki açısından, görüş ve önerilerde bulunmaktır. Çalışma kapsamında öncelikli olarak, kripto-paraların elde tutulma yöntemlerine göre bir sınıflandırma yapılmıştır. Bu bağlamda kripto-paraların mirasına yönelik miras işlemleri, kripto-paraların borsada veya borsa dışında tutulmalarına bağlı olarak, iki başlık altında incelenmiştir. Kripto-paraların nasıl tutulduğuna bağlı olmaksızın, kişilerin mirasçılarını kripto-paralarından haberdar etmesinin ve bu yönde yazılı bir vasiyetname hazırlamasının önemi vurgulanmıştır. Özellikle borsa dışında kişisel olarak saklanan kripto-paralar açısından, yazılı vasiyetnamenin önemi daha da artmaktadır. Ayrıca kripto-paraların elde tutulma yöntemlerine bağlı olarak, gerek yasal çalışmalar gerekse miras ile ilgili diğer işlemler açısından tespit ve önerilerde bulunulmuştur.

Evaluation of Cryptocurrencies in the Term of Inheritance Law

Cryptocurrency technology takes place at center of many discussions, both in terms of opportunities and possible risk factors. At current situation, it is unlikely to state that cryptocurrencies are covered with a sufficient legal framework at both national and international levels. Due to the lack of legal regulations regarding cryptocurrencies, there are some risk factors that threaten persons. One of these risk factors is the heirs’deprivation from the economic values of cryptocurrencies. As a part of the digital heritage phenomenon, which is still under discussion today, cryptocurrencies should be examined in terms of inheritance law; also, determinations and suggestions should be developed in this scope. The purpose of this study is to examine cryptocurrencies in terms of inheritance law and to make opinions and suggestions in terms of both legislation and transferring of inheritance. Within the scope of the study, primarily a classification was made according to the methods of holding cryptocurrencies. In this context, inheritance of cryptocurrencies have been examined under two topics; holding in the exchanges or out of exchanges. Regardless of how cryptocurrencies are held, it is emphasized that a person should keep their heirs aware of his/her cryptocurrency investments and also, prepare a written will. Especially in cases of cryptocurrencies stored personally out of exchanges, a written will becomes more considerable. In addition, depending on the methods of holding cryptocurrencies, determinations and suggestions were made in terms of both legislation and other inheritance related procedures.

___

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 24607 Sayılı ve 8 Aralık 2001 Tarihli Resmi Gazete.

Antonopoulos, M. A. (2017), “Mastering Bitcoin: Programming the Open Blockchain”, O’Reilly Media Inc., Second Release, Sebastopol.

Biyan, Ö. ve Akçil, Ç. G. (2018). “Dijital Miras ve Vergisel Boyutu” Mali Hukuk Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 165, 2637-2661.

Caetano, R. (2015) “Learning Bitcoin”, Pack Publishing-Open Source, Birmingham.

Çarkacıoğlu, A. (2016) “Kripto-Para Bitcoin” Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporu, (http://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/YayinGoster/1130) Erişim Tarihi: 30 Kasım 2019

Delmolino, K., Arnett, M., Kosba, A., Miller, A. & Shi, E. (2016). “Step by Step Towards Creating A Safe Smart Contract: Lessons And Insights From a Cryptocurrency Lab.” International Conference on Financial Cryptography and Data Security, pp. 79-94, Berlin.

İleri, Ç. (2020). “Dijital Miras - Alman Federal Mahkemesi’nin “Facebook” Kararı Üzerine Bir İnceleme”. TBB Dergisi, Sayı: 146, 123–152.

İnci, S. ve Alpen, İ. (2018) “Bitcoin Devrimi: Değişen Dünya Ekonomisinde Kripto Para Sistemi, Blockchain, Altcoinler”, Elma Yayınevi, 1. Baskı, Ankara.

İnci, S. ve Alper, İ. (2018) “Bitcoin Devrimi - Değişen Dünya Ekonomisinde Kripto Para Sistemi, Blochchain, Altcoinler”, Elma Yayınevi, Ankara.

Katarzyna, C. (2019) “Cryptocurrencies: Opportunities, Risks And Challenges For Anti-Corruption Compliance Systems”, 2019 OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum, Paris.

Koçoğlu, Ş.; Çevik, Y. E. ve Tanrıöven, C. (2016) “Bitcoin Piyasalarının Etkinliği, Likiditesi ve Oynaklığı”, İşletme Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 77-97.

LLOC- The Law Library of Congress (2018)” Regulation of Cryptocurrency Around the World”, (https://www.loc.gov/law/help/cryptocurrency/cryptocurrency-world-survey.pdf) Erişim Tarihi: 15 Ocak 2020.

Nakamoto, S. (tarih yok) “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” (https://bitcoin.org/bitcoin.pdf) Erişim Tarihi: 20 Aralık 2019.

Oruç, M. (2018) “Tereke Kavramı”, Asoscongress 5. Uluslararası Hukuk Sempozyumu-Tam Metin Kitabı, ss. 144-161.

Rüzgaresen, C. ve Erdem, M. (2011) “Terekenin İflas Hükümlerine Göre Tasfiye Sebepleri”, Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 1-2, ss. 231-254.

Swan, M. (2015) “Blockchain: Blueprint for a New Economy”, O’Reilly Media Inc., First Release, Sebastopol

Şener, E. (1975) “Tereke ve Saklı Payın Hesaplanması”, Yargıtay Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, ss. 5-21.

Vigna, P. ve Casey, M.J. (2017 “Kriptopara Çağı”, Çeviri: A. Atav, Buzdağı Yayınları, 1. Baskı, Ankara.

Yılmaz, G. ve Koç, T.S. (2019) “Kripto-Para Alım Satımı ve Madenciliği Faaliyetlerinin Vergilendirilmesi Üzerine Bir Tespit ve Öneri”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 364.

http://www.yargitaydergisi.gov.tr/dergiler/yd/nisan1975.pdf Erişim Tarihi 10 Mayıs 2020

https://bitcoin.org/tr/cuzdaninizi-secin Erişim Tarihi: 30 Ocak 2020

h t t p s: / / b i t c o i n . o r g / t r / c u z d a n i n i z i -secin?step=5&platform=windows Erişim Tarihi: 30 Ocak 2020

https://ciphertrace.com/about-us/ Erişim Tarihi: 3 Ocak 2020

h t t p s : / / c i p h e r t r a c e . c o m / q 4 - 2 0 1 9 - cryptocurrency-anti-money-laundering-report/ Erişim Tarihi: 30 Mart 2020

https://coinmarketcap.com Erişim Tarihi: 29 Mart 2020

https://coinmarketcap.com/rankings/exchanges/ Erişim Tarihi 22 Mayıs 2020

https://coinswitch.co/news/top-5-best-onlinebitcoin-wallets-in-2019-updated Erişim Tarihi: 19 Aralık 2019

https://cointelegraph.com/news/bitcoin-investment-heritage Erişim Tarihi: 14 Nisan 2020

https://denarium.com/ Erişim Tarihi: 28 Aralık 2019

https://ripple.com/company/ Erişim Tarihi: 10 Şubat 2020

https://support.coinbase.com/customer/en/portal/articles/2321225-how-do-i-gain-access-to-adeceased-family-member-s-coinbase-account- Erişim Tarihi: 28 Nisan 2020

https://trustverse.io/ Erişim Tarihi: 23 Mart 2020

https://www.bbc.com/news/world-us-canada4choha7203706 Erişim Tarihi: 25 Mart 2020

https://www.cryptowisser.com/wallets/ Erişim Tarihi: 3 Mart 2020

https://www.deadmansswitch.net/ Erişim Tarihi: 31 Mart 2020

https://www.uniformlaws.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashxDocumentFileK e y = 1 1 2 a b 6 4 8 - b 2 5 7 - 9 7 f 2 - 4 8 c 2 - 61fe109a0b33&forceDialog=0. Erişim Tarihi: 8 Mayıs 2020

___