Kısmi Bölünmede İştirak Hisselerinin Ortaklara Verilmesi Durumu ve Özellikli Hususlar

Sermaye şirketlerinin yeniden yapılanarak verimlilik ve karlılıklarının artırılmasına imkansağlaması gayesiyle vergi mevzuatımızda yer edinen kısmi bölünme müessesesi, şirketlere bilançolarında yer alan bazı iktisadi kıymetleri kayıtlı değerleri üzerinden vergisiz olarak başka şirketlere ayni sermaye olarak koyabilme yolunu açmıştır. Koyulan ayni sermaye karşılığı devralanşirketten elde edilecek iştirak hisselerinin kime verileceği konusunda kanun koyucu seçimlik ikihak vererek, iştirak hisselerinin kısmi bölünen şirkete ya da kısmi bölünen şirket ortaklarınaverilebilmesine cevaz vermiştir. İştirak hisselerinin kısmi bölünen şirket ortaklarına verilmesi durumunda ise bölünmeye konu şirketlerin yapması gereken sermaye düzeltmeleri, iştirak hisselerinin bölünen şirket ortaklarına bölünen şirketteki servet değeri ile orantılı dağıtılması ve buhisselerin ortaklarca ne zaman elde edilmiş sayılacağı hususları önem arz etmektedir.

The Condition of Distribution of the Participation Stocks to the Shareholders in Partial Demergers and the Speciality Issues

The partial demergers, which gained a place in our tax legislation in order to enable increasingof the efficiency and the profitability of stock corporations by restructuring them, paved the wayfor the companies to invest some economical assets within their balance sheets as the real-capitalinto other companies the same as the book value without tax. There are two optinoal rights givenby law maker about that the participation stocks being equivalent the real capital invested are allowed to be delivered to the partially diveded corporations or its shareholders. In case, the participation stocks are delivered to the shareholders of the partially divided corporation, the mattersregarding to the fact that the participation stocks are distributed proportionally to their wealthvalues at the partially divided corporation to the shareholders and when these stocks are deemedto be obtained by the shareholders are important.

Kaynakça

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu.

1 Seri Numaralı KVK Genel Tebliği

Şeker Sakıp, Kısmi Bölünmede Doğrular Ve Yan- lışlar-I, Yaklaşım Dergisi , Ocak 2007,Sayı: 169

Ulusan Hikmet, Koçsoy Murat, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'na Göre Kısmi Bölünme İşlemi: Kurumlar Vergisi Kanunu İle Karşılaştırılması Ve Mu- hasebeleştirilmesi, Uluslararası Yönetim İktisat ve İş- letme Dergisi, Cilt 9, Sayı 18, 2013

Yıldırım Ali Haydar, Kolotoğlu Olcay, Kısmi Bö- lünme Örnekleri, Vergi Sorunları Dergisi, Ekim 2006,Sayı 217 - 22/08/2011 tarih ve B.07.1.GİB.4.06.16.01-2010- KVK-19-2-659 sayılı Özelge

Kaynak Göster