Kira Sertifikası İhraç Sürecinin Vergilendirilmesi

Kira sertifikası, her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketi tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında edinmelerini sağlayan bir sermaye piyasası aracıdır. Son yıllarda dünya genelinde önemli bir finansman aracı haline gelen kira sertifikası, işlem hacmindeki yükselişle önemini gittikçe artırmaktadır. Ekonomimizin tasarruf açığı ve dış finansman ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda, kira sertifikaları ülkemizde bir proje finansman enstrümanı olarak kullanılabilirse, ekonomik kalkınmada ciddi katkılar sağlayacağı şüphesizdir. Kira sertifikası ihraç sürecinin vergilendirilmesi, yazımızda, varlık ve hakların kira sertifikası ihracı amacıyla devredilmesi sürecinde ortaya çıkan kazançların vergilendirilmesi ve kira sertifikası yatırımcılarının kazançlarının vergilendirilmesi olmak üzere iki ayrı boyutuyla irdelenmiştir. Ayrıca, söz konusu süreç ve işlemlere ilişkin olarak vergi mevzuatımızda yer alan katma değer vergisi, damga vergisi, harç ve BSMV istisnaları açıklanmıştır.

Taxation of the Lease Certificate Issuance Process

The lease certificate is a capital market instrument that is issued by asset leasing companies in order to ensure the financing of all kinds of assets and rights, and enables the investors to obtain the yield of such assets or rights in proportion to their shares. The lease certificate, which has become an important financing tool in the worldwide in recent years, is increasing its importance with the growth in the transaction volume. In view of the savings deficit and external financing needs of our economy, if lease certificates can be used as a project finance instrument in our country, it will undoubtedly contribute to economic development. In oour article, the taxation of the lease certificate issuance process is presented in two separate dimensions, including the taxation of earnings generated during the transfer of assets and rights for the purpose of issuing lease certificates, and the taxation of the profits of the lease certificate investors. In addition, we have explained the value added tax, duty tax, fee and banking and insurance transactions tax exceptions included in our tax legislation regarding these processes and transactions.

Kaynakça

- ALPASLAN, Halil İbrahim ve KUDUN, Candan; Türkiye’de Sukuk Uygulamaları ve Vergisel Boyutu, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi; Cilt 6, Sayı 2/1 (2016) ss.319-317.

- AYDIN, Erkan ve AYYILDIRIM Kadir; Kira Sertifikalarının ve Varlık Kiralama Şirketlerinin Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Bakımından Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 46, Temmuz-Aralık 2015 ss. 43-74.

- ERKUŞ, Hakan ve ÇENBERLİTAŞ İbrahim; İslamî Finansal Araçlardan Olan Sukukların Muhasebeleştirilmesi, Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Yıl: 2016, Cilt: 6 Sayı:11, ss. 245-262.

- HAYKIR, Bekir Emre; Yeni bir finansman aracı: Kira Sertifikaları (Sukuk), http://tokkder.org/ tokkder-dergi/2036 (E.T.: 07.03.2019).

- KARAHAN, Aytekin; Sukukun Finansal Sistemdeki Rolü, Önemi, Muhasebesi Ve Türkiye Uygulamaları (Yüksek lisans tezi), İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Haziran 2014, İstanbul.

- Kuveyt Türk Katılım Bankası; Yatırımcı Klavuzu, Ortaklığa Dayalı Kira Sertifikaları Nelerdir? h t t p s: / /w w w. k t p o rtf o y. c om. tr/ y a t irimc ikilavuzu/sukuk-kira-sertifikalari/ortakliga-dayali-kirasertifikalari-nelerdir.29.aspx (E.T. 07.03.2019)

- Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Beyanname Düzenleme Kılavuzu-2017, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yay., 2017.

- ÖZEROĞLU, Ali İhsan; Sukuk ve Türkiye’de Sukukun Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi, Tarih Okulu Dergisi (TOD), Eylül 2014, Yıl 7, Sayı XIX, ss. 751-772.

- Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SİPAHİ, Bariş ve YANIK, Serhat); Kurumlarda ve Sermaye Piyasalarında Vergilendirme, https://www.spl.com.tr/spl/eep/Specific/OEP/Upload/SINAV/CalismaNotlari/MKT_31%20Aral%C4 %B1k%202017/1013-Kurumlarda%20ve%20Sermaye%20Piyasas%C4%B1nda%20Vergilendirme_31 122017.pdf ( (E.T.: 07.03.2019).

- SÖYLER İlhami (Doç. Dr.,) Kira Sertifikalarına Yönelik Vergisel Teşvikler, Maliye Okulu Mezunları Derneği https://www.maliyeokulu.org.tr, (E.T.: 07.03.2019)

- TOPALOĞLU, Musa; Yatırım Fonları ve Ortaklıklarında Vergilendirme, Vergi Dünyası Dergisi, Yıl 37, Sayı 443, Temmuz 2018, ss.38-52.

- YILMAZ, Erdal; Yeni Bir Finansal Araç Olarak Sukuk: Çeşitleri, Türkiye Uygulaması ve Vergilendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, H Ocak 2014, ss.81-100.

Kaynak Göster