Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yenilenen Binaların Satışında Değer Artış Kazancı

Ülkemizde kentsel dönüşümü teşvik etmek ve daha yaşanabilir çevre ve konutlar oluşturmakamacıyla 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çıkarılmıştır.Kanun getirdiği yardımlar ve vergisel teşvikler ile sürekli büyüme halinde olan inşaat sektörüneyeni bir ivme kazandırmıştır. Dikkat edilmesi gereken nokta 6306 sayılı Kanunun getirdiği vergiselistisnalar arasında gelir vergisi istisnasının bulunmadığıdır. Bu nedenle 6306 sayılı kanun kapsamında yenilenen binaların satışı GVK'nun ilgili hükümleri kapsamında vergilendirilmektedir. Son yıllarda gayrimenkul fiyatlarındaki reel artışlar ve gayrimenkul satışlarının artması kentsel rantların ve gayrimenkul satışlarının vergilendirilmesini ön plana çıkarmaktadır. Ticari kazançkapsamında değerlendirilmeyen gayrimenkul satışlarında, gayrimenkullerin iktisap tarihindenbaşlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmektedir. Bunun tek istisnası ivazsız olarak iktisap edilmiş gayrimenkullerin satışındanveya kat karşılığı müteahhitte verilmesi sonucu elde edilen konutların satışından elde edilen değerartış kazançları olmaktadır. Kentsel dönüşüm kapsamında veya diğer hallerde kat karşılığı inşaattan elde edilen gayrimenkullerin iktisap tarihi olarak bu gayrimenkullerin ilk edinildiği tarihebakılmaksızın, yeni gayrimenkullerin tapuya tescil edildiği veya tapuya tescilden önce fiilen kullanılması halinde fiilen kullanım bırakıldığı tarih iktisap tarihi olarak kabul edilir. Kentsel dönüşüm kapsamında iktisap edilen gayrimenkullerin değer artış kazancının hesaplanmasındadikkate alınacak maliyet bedeli öncelikle gayrimenkul maliklerince belirlenecektir. Belirlenememesi halinde takdir komisyonları maliyet bedelini belirleyecektir

Kaynakça

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dön- üştürülmesi Hakkında Kanun

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Gelir İdaresi Başkanlığı 25.03.2011 tarih GVK- 76/2011-2 sayılı Gelir Vergisi Sirküleri

Ata DİLİÇIKIK "KENTSEL Dönüşüm Kapsa- mında Teşvikler ve Teşviklerin Uygulanmasına Yöne- lik Değerlendirmeler" Vergi Dünyası, Mayıs 2016

www.tcmb.gov.tr

www.tuik.gov.tr

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi, GİB Yayın No:186, Nisan 2014

Kaynak Göster