KDV Yönüyle Kur Farkları

Yazımızda kur farklarının KDV tabi olması konusunda yaşanan vergi ihtilaflarını sonlandırmak için KDV Kanununun 24/c maddesinde ibare değişikliği yapılması önerilmiştir. Ayrıca fiili ithalattan sonra kurun değişmesi, örtülü sermaye, senetlerin ciro edilmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan kur farklarının KDV matrahına dâhil edilebilirliği, kur farkı üzerinden KDV' nin hesaplanma yöntemi, kısmi tevkifata tabi işlemlerle ilgili ortaya çıkan kur farklarında KDV düzeltmesi, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarının KDV iadesine etkisi vb. özellikli konulara da makalemizde değinilmiştir.

Kaynakça

3065 sayılı KDV Kanunu

KDV Genel Uygulama Tebliği

Mülga 1 seri no.lu KDV GT

Mülga 25 seri no.lu KDV GT

Mülga 95 seri no.lu KDV GT

60 no.lu KDV Sirküleri

Çelik, Celal, "Türk Vergi Sisteminde Kur Farklarının Vergilendirilmesi", Maliye Hesap Uzmanları Derneği, İstanbul 2012

UZUNOĞLU, Nihat, "KDV Kanunu Yorum ve Açıklamaları", 1.B, Maliye Hesap Uzmanları Derneği, Ocak 2014

Kaynak Göster