Kamu Denetçiliği Kurumuna (Ombudsmana) Başvurma Mükellefler İçin Etkili Bir Hak Arama Yolu Olabilir Mi?

Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) 2012 yılında kuruldu ve 2013 yılında faaliyet geçti.Kurumun amacı, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarınadayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmakve önerilerde bulunmak üzere etkin ve bağımsız bir mekanizma oluşturmaktır. Bu çalışmada, Kuruma vergisel konularda müracaatın usulleri ile etkinliği konusu analiz edilmiştir. Vergi konularıözelinde sistemin etkinliğine etkide bulunan nedenler değerlendirme konusu yapılmıştır.

Can Complaint To Ombudsman Institution Be An Effective Legal Way For Taxpayers?

Ombudsman Institution has been established in 2012 and went into operation in 2013. Thepurpose of the Institution is to establish an independent and efficient complaint mechanism regarding the delivery of public services and investigate, research and make recommendations aboutthe conformity of all kinds of actions, acts, attitudes and behaviours of the administration withlaw and fairness under the respect for human rights. In this study, procedures and efficiency ofcompliants to the Institution regarding to taxation issues have been analysed. Reasons effectingefficiency of system especially in terms of tax issiues have been made the subject to evaluation.

Kaynakça

Adnan Gerçek, Onur ÖZCAN, "Vergi Ombuds- manı: Fonksiyonları, Değişik Ülke Uygulamaları ve Türkiye İçin Çıkarımlar", Vergi Sorumları Dergisi, Sayı 324, Eylül 2015.

Billur Yaltı, "Vergi Uyuşmazlıklarında Yeni Baş- vuru Yollarının Yargıya Etkisi: Ombudsman Başvu- rusu ve Bireysel Başvuru", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı 286, Temmuz 2012.

DPT, VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000), Ankara, 1995.

DPT, Uzun Vadeli Strateji ve VIII. Beş Yıllık Kal- kınma Planı (2001-2005), Ankara, 2000.

Fernando Serrano, "The Role of the Tax Om- budsman in Taxpayer Protection", Protection of Tax- payer's Rights- European, International and Domestic Tax Law Perpective içinde, Eds. Wlodzimierz Nykiel, Malgırtza Şek, Oficyna, Warszawa, 2009.

GİB, Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mü- kellefin İdari Başvuru Yolları, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2008. http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/filead- min/beyannamerehberi/Vergi_idaresi.pdf (Erişim Ta- rihi: 22.03.2016)

GİB, Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mü- kellefin İdari Başvuru Yolları, Gelir İdaresi Başkanlığı, 2011. http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/filead- min/beyannamerehberi/2011_tarhiyatlarda_idari.pdf (Erişim Tarihi: 22.03.2016)

H. Galip Küçüközyiğit, "Ombudsmanlık Kurumu -Hukuksal ve Siyasal Bir İnceleme-, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 2, No.5, 2006

Hasan Aykın, "Mükellef Haklarında Yeni ve İleri Bir Aşama: Vergi Mükellefi Ombudsmanlığı", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı:316, Ocak 2015

Haydar Efe ve Murat Demirci, "Ombudsmanlık Kavramı ve Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumun- dan Beklentiler", Sayıştay Dergisi, Sayı 90, Temmuz/ Eylül 2013.

http://www.ombudsman.gov.tr

International Ombudsman Institute, "Members", http://www.theioi.org/ioi-members (Erişim Tarihi: 30.09.2015).

International Ombudsman Institute, "About the IOI" http://www.theioi.org/the-i-o-i (Erişim Tarihi: 30.09.2015)

KDK, 2013 Yıllık Raporu, Kamu Denetçiliği Ku- rumu, Ankara, 2014.

KDK, 2014 Yıllık Raporu, Kamu Denetçiliği Ku- rumu, Ankara, 2015.

KDK, 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Kamu Denetçi- liği Kurumu, Ankara, 2014.

KDK, 2014 Yılı Faaliyet Raporu, Kamu Denetçi- liği Kurumu, Ankara, 2015.

KDK, 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Kamu Denetçi- liği Kurumu, Ankara, 2016.

Metin Taş, "Vergi Uyuşmazlıklarında Üst Ma- kamlara Başvuru Yolu Ve Bir Yargı Kararı", Yaklaşım, Kasım 2007, sayı, 179.

Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Om- budsman, Beta, İstanbul, 1999.

Sadık Kırbaş, Vergi Hukuku - Temel Kavramlar, İlkeler, Kurumlar, 18. Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2008.

Şürkü Kızılot, Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Güncellenmiş 15. Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2009.

Zeynep Müftüoğlu Hoş, "Kamu Denetçiliği Ku- rumu ve Vergi Uyuşmazlıklarında Uygulanması", TBB Dergisi, 2014/114.

Kaynak Göster