İşyeri Devrinin İşçi ve İşveren Yönünden Hukuki Sonuçları

İşyerinin veya bir bölümünün devri İş Kanunu’nun, 6’ncı maddesinde düzenlenmiştir. Kanunhükmüne göre, işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hakve borçları ile birlikte devralana geçer. İşyerinin devri ile birlikte, devralan işveren önceki işverenin işçilere karşı olan genel hak ve borç statüsünü üstlenmekte, iş ilişkisinden kaynaklanan tümyükümlülüklerin borçlusu ve aynı zamanda tüm hakların da alacaklısı durumuna gelmektedir. Budurumda, iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralan işverene geçtiğine ve devralanişveren devreden işverenin hukuki konumunu üstlendiğine göre, işyerini devralan işveren, sadecekendi döneminde gerçekleşen haklardan değil, aynı zamanda işçinin devreden işveren yanındakiçalışması nedeniyle kazandığı haklardan da sorumlu olacaktır.

___

- 4857 sayılı İş Kanunu

- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

- 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

- Ercan AKYİĞİT, İş Hukuku, Eylül 2018

- Tankut CENTEL, İş Hukukunda Genç Yaklaşımlar, Haziran 2018

- Fevzi DEMİR, İş Hukuk Uygulaması, Eylül 2013

- Cumhur Sinan ÖZDEMİR, Açıklamalı, İçtihatlı İş Mevzuatı Rehberi, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Mayıs 2011

___