İşletme Hakkı Devri Sözleşmeleri ve Bu Kapsamda Gerçekleştirilen Sabit Kıymet Yatırımlarının İtfası Mevzuu

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın faaliyet raporlarından edinilen bilgilere göre, kamu kurum veya kuruluşlarına ait mal veya hizmet üretim birimlerinin işletme hakkının özel sektöre devri,son yıllarda sıklıkla başvurulan bir özelleştirme yöntemidir. Esasen işletme hakkını devralan imtiyaz sahiplerinin yatırımlarını ne şekilde itfa etmeleri gerektiğini konu alan yazımızda, işletme hakkı devri ve kamu hizmetlerinin özel sektör eliyle gördürülmesi konuları ile ilgili de açıklamalara yer verilmiştir.

Kaynakça

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

Özyer, Mehmet Ali. Vergi Usul Kanunu Uygula- ması, 6. Baskı, İstanbul, Maliye Hesap Uzmanları Der- neği Yay., 2014.

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, Eri- şim Günü ve Saati: 24.02.2015, 17.30

http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasiIs- temciWeb/GelismisDokumanAraServlet, Erişim Günü ve Saati: 24.02.2015, 18.13

http://www.oib.gov.tr/program/uygulamalar/ozelle- stirme_yontemleri.htm, Erişim Günü ve Saati: 24.02.15, 10.04

Kaynak Göster