İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortasından Bağlanan Gelirlerde Zamanşımı Uygulamaları ve Gelir Başlangıç Tartışmaları

İş kazaları ve meslek hastalıkları çalışma hayatının en önemli sorunları arasında yer almaktadır. Ülkemizde de her yıl binlerce kişi bu olaylar sebebiyle çalışma gücü kaybına uğramaktahatta yaşamlarını yitirmektedirler. İş kazası ve meslek hastalığı sonrasında hak sahiplerine sosyaldevlet ilkesi gereğince bir takım maddi haklar sağlanmaktadır. Söz konusu hakların başında daçalışma gücünü kaybeden kişilere bağlanan sürekli iş göremezlik geliri ile ölen sigortalının haksahiplerine bağlanan ölüm geliri yer almaktadır. Ancak söz konusu gelire hak kazanan kişiler,gerek maruz kaldıkları olayın iş kazası ya da meslek hastalığı olup olmadığı, gerekse iş kazası vemeslek hastalığı dolaysıyla gelir bağlanacağı yönünde yeterli bilgiye sahip olmamaları ya daKurumca olayların iş kazası veya meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesi gibi bir takım nedenlerle, hakkı doğuran olaydan oldukça sonra tahsis talebinde bulunmakta yahut hiç bulunmamaktadırlar. Bu sebeple gelir ve aylıkların zamanaşımı hükümlerine tabi olmasından ötürü sözkonusu kişiler önemli miktarda maddi kayba uğramaktadır

___

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Si- gortası Kanunu, RG:16.06.2006,26200

506 sayılı Mülga Sosyal Sigortalar Kanunu, RG:29-30-31.07.1964 - 01.08.1964 Sayı: 11766 - 11779

Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Si- gortalıların Tahsis İşlemleri Genelgesi, Sosyal Güven- lik Kurumu, 22.07.2011

___