İş Hukukunda Feshin Son Çare Olması Prensibi (Ultima Ratio)

İş hukuku' nun temel amaçların biri de işçinin korunması ve işçi ile işveren ilişkisinin mümkünolduğunca devamının sağlanmasıdır. Bu noktadan hareketle bir yandan işverenlere belirli koşulların varlığı halinde iş akdini feshedebilme olanağı getirilirken diğer yandan da söz konusu fesihhakkının kullanımına ilişkin belirli sınırlamalar getirilmektedir. Bu sınırlamalardan biri de uygulamada daha çok Yargıtay kararları ile uygulama alanı bulan feshin son çare olması prensibidir. Bu prensibe göre işveren daha hafif bir takım önlemlere başvurarak iş akdinin devamınısağlayabiliyorsa akdin feshinden kaçınmalı ve öncelikle söz konusu önlemleri uygulamaya koymalıdır.

Kaynakça

Sarper SÜZEK, İş Hukuku; Yenilenmiş 8. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul; 2012.

4857 Sayılı İş Kanunu ve Gerekçesi

Kaynak Göster