Hizmet İhracı Kaynaklı KDV İadelerinde Bedelin Döviz Olarak Getirilmesi Şartının Değerlendirilmesi

Yurt dışındaki müşteriler için verilen ve yurt dışında faydalanılan hizmetler KDV'den istisnadır. Hizmet ihracatının beyanı yahut belgelendirilmesi için hizmet ihracatına karşılık bedelindöviz olarak ülkemize getirilme şartı bulunmamaktadır. Ancak hizmet ihracı nedeniyle indirimyoluyla telafi edilemeyen KDV'nin iadesinde, hizmet ihracının döviz cinsinden tahsil edilmesişartı aranmaktadır. Diğer taraftan, kambiyo mevzuatında yapılan değişiklikler sonrasında, ihracat bedellerinin uluslararası finans piyasalarında konvertibl para birimi olarak kabul edilenTürk Lirası cinsiden yurda getirilmesi tamamıyla serbest bırakılmıştır. Son yıllarda, toplam ihracat gelirlerimiz içerisindeki Türk Lirası cinsinden yapılan ihracatın payı önemli ölçüde artmıştır. Ancak, hizmet ihracatına konu bedellerin ülkemiz para birimi olan Türk Lirası cinsindentahsil edildiği, bir diğer ifadeyle döviz cinsinden yapılmadığı gerekçesiyle, hizmet ihracındandoğan KDV iade taleplerinin yerine getirilmemesi, ülkemiz para biriminin konvertibilitesinin artmasına katkısı şüphesiz olan gelişmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Zira, söz konusu uygulamahizmet ihracatlarını Türk Lirası cinsinden gerçekleştirecek mükelleflerin işlemlerini, döviz cinsinden yapmalarına neden olmaktadır

Evaluation Regarding the Collection of the Payments in Foreign Currency as a Provision of VAT Refund Arising from Service Export

Services performed to non-residents and utilized in abroad are exempt from VAT. In order todeclaration or documentation of service export, bringing the fee of service export to Turkey is not compulsory. However, when applying for VAT refund, collecting payment of service export in terms of foreign currency is compulsory. On the other hand, after amendments on foreign exchange regulation, transferring payments of exportation to Turkey has been entirely permitted as Turkish Liras, accepted as convertible currency within international finance markets. In recent years, the portion of exportation, made in term of Turkish Liras, has increased significantly among Turkey's export revenue. However, refusing the VAT refund, by asserting that payment of service export is collected as Turkish Liras instead of the foreign currency, has negatively affected mentioned development which has increased the convertibility of Turkish currency. Because, mentioned requirement causes tax payers to collect their payments arising from service export in terms of foreign currency instead of Turkish Liras.

___

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu

KDV Genel Uygulama Tebliği

26, 30 ve 113 seri no.lu KDV Genel Tebliğleri

60 no.lu KDV Sirküleri

2008 / 2 sıra no.lu KDV İç Genelgesi

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sa- yılı Karara İlişkin 2008-32/34 no.lu Tebliğ

T.C. Merkez Bankası'nın I-M sayılı Genelgesi

09.04.2014 tarih ve 39044742-KDV 12-847 sayılı Özelge

26.07.2013 tarih ve S. B. 39044742-KDV 12- 1115 sayılı Özelge

10.4.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.45.15.01-KDV- 53-48-32 sayılı Özelge

UZUNUĞLU Nihat, Katma Değer Vergisi Ka- nunu Yorum ve Açıklamaları, Maliye Hesap Uzman- ları Derneği, Ocak 2014

AVCI, Özcan, "Hizmet İhracı Nedir, Ne Değil- dir?", Vergi Dünyası, Nisan 2016, Sayı: 416

http://www.tuik.gov.tr

___