Hileli Finansal Raporlamada İç Denetçilerin Sorumluluğu

Günümüz işletme dünyasında meydana gelen hileli finansal raporlama skandalları başta işletme dünyası olmak üzere birçok kesime önemli zararlar vermektedir. Oluşan zararlar da muhasebe ve denetim mesleğine olan güvenin azalmasına neden olmaktadır. Bu güvenin tekrarkazanılması için, başta işletme yönetimi ve işletmede çalışan iç denetçiler olmak üzere bazı gruplara önemli görevler düşmektedir. Bu çalışmada ise hileli finansal raporlamanın önlenmesindesadece iç denetçilerin sorumlulukları hakkında bilgilere yer verilmiştir

Responsibility of Internal Auditors for Fraudulent Financial Reporting

Fraudulent financial reporting scandals in today's business world give significant damage tomany sectors. The resulting damage would bring discredit to the profession of accounting and auditing. In order to regain the confidence in the profession, some groups especially in the management including the company's internal auditors must be assigned to important tasks. This studyincludes the information on merely responsibilities of internal auditors for preventing fraudulentfinancial reporting

___

AYTAŞKIN, Bülent, "Finansal Raporlamada Hile", (11.01.2012). Finansal.pdf,

BİRGİLİ, Erhan ve TUNAHAN, Hakan (2005), "Hileli Finansal Raporlama ya da Pandoranın Açılan Kutusu", İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:221, Yıl:20, Haziran:56-67.

BOZKURT, Nejat (2009), İşletmelerin Kara Deliği Hile, Alfa Basım Yayım ve Dağıtım, İstanbul.

CHURCH, Bryan K., MCMILLAN, Jeffrey J. ve SCHNEIDER, Arnold (2001), "Detection of Fraudu- lent Financial Reporting", Journal of Accountancy, 192(3), September: 99.

ÇITAK, Nermin (2009), Hileli Finansal Rapor- lamada Yaratıcı Muhasebe, Türkmen Kitabevi, İs- tanbul.

ÇITAK, Fatma (2013), Hileli Finansal Raporla- mada İç Denetçilerin Sorumluluğunun Tespitine İliş- kin Bir Araştırma (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

ÇUBUKÇU, Sezen (2009), "Muhasebe Hilele- rini Ortaya Çıkarmada Benford Modeli'nin İlk İki Ba- samak Yaklaşımı İle Kullanılması", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt:11, Sayı:3, Eylül.112-142.

EMİR, Murat (2008), "Hile Denetimi", Mali Çözüm Dergisi, Sayı: 86, Mart-Nisan:109-121.

ERDOĞAN, Melih (2005), Muhasebe Bilgi Sis- temi, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Ya- yını, No:860 (1. Baskı), Editör: Fevzi Sürmeli, Eskişehir.

GENÇ, Gülhan (2009), Hileli Finansal Rapor- lama (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Mar- mara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

GÜREDİN, Ersin (2010), Denetim ve Güvence Hizmetleri, Türkmen Kitabevi, 13.Baskı, İstanbul.

HÜNER, Deniz Barlas (2014), Bağımsız Dene- timde İç Kontrol ve İç Denetimin Rolü (Yayımlanma- mış Yüksek Lisans Tezi), Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

KANDEMİR, Canol (2010), Muhasebe Hilele- rinin Ortaya Çıkarılmasında ve Önlenmesinde Bağım- sız Denetimin Rolü ve Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Çuku- rova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

KURNAZ, Niyazi ve ÇETİNOĞLU, Tansel (2010), İç Denetim, Umuttepe Yayınları, Baskı:1, Kocaeli.

KÜÇÜK, Ergün (2009), Hileli Finansal Raporla- manın Engellenmesinde Kurumsal Yönetim ve Dış Denetimin Rolü: Türkiye'deki Denetim Firmalarına Yönelik Bir Araştırma(Yayımlanmamış Doktora Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kay- seri.

KÜÇÜK, Ergün, UZAY, Şaban (2009), "Hileli Finansal Raporlamanın Oluşumu ve Doğurduğu So- runlar", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bi- limler Fakültesi Dergisi, Sayı:32, Ocak - Haziran:239-258.

KÜÇÜK, İsmail (2008), Finansal Raporlamada Hile - Manipülasyonlar ve Önlenmesi, (Yayımlanma- mış Doktora Tezi), Marmara Üniversitesi Sosyal Bi- limler Enstitüsü, İstanbul.

PACINI, Carl, BRODY, Richard (2005), "A Pro- active Approach to Combat Fraud", Internal Audi- tor, April:56-61.

RAMOS, Michael (2003), "Auditors' Responsi- bility For Fraud Detection: SAS No. 99 İntroduces A New Era İn Auditors' Requirements", Journal of Ac- countancy, http://users.ipfw.edu/pollockk/ SAS99Ar- ticle.pdf, (27.12.2011).

SKOUSEN, Chrıstopher J. (2004), "An Empiri- cal Investigation of the Relevance and Predictive Abi- lity of the SAS 99 Fraud Risk Factors", Doctor of Philosophy, UMI Dissertation Services, Oklahoma State University, December, http://digital.library.ok- state.edu/etd/umi-okstate-1115.pdf, (27.12.2011).

TARHAN MENGİ, Banu (2012), "Hile Deneti- minde Yetkinliklerin Değerlendirilmesi-Hile Karosu", Mali Çözüm Dergisi, Sayı:114, Kasım-Aralık:113- 128.

TARHAN MENGİ, Banu (2013), Hileli Finan- sal Raporlama, İstanbul:Beta Yayınları, Ekim.

TERZİ, Serkan (2012), "Hile ve Usulsüzlüklerin Tespitinde Veri Madenciliğinin Kullanımı", Muha- sebe ve Finansman Dergisi, Sayı:54, Nisan:51-63.

TUAN, A. Kadir, SAĞLAR, Jale (2004), "İç De- netçinin Örgüt İçindeki Yerinin Denetim Faaliyetleri Açısından Önemi", Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, Yıl:4, Sayı:11, TÜRMOB Yayını, Fersa Mat- baası, Ankara, Ocak:1-16.

UÇMA, Tuğba (2011), "Hileli Finansal Rapor- lamada İç Denetçi ve Denetim Komitesi Sorumluluğu- nun Belirlenmesi: Bir Yapısal Eşitlik Modeli Uygulaması", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, Cilt:4, Sayı:1:1-32.

UYAR, Süleyman (2003), "İç Denetim Alanında Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar Çerçevesinde İç De- netçilerin Değişen Rolü", Mali Çözüm Dergisi, Sayı:63, Haziran, http://www.ismmmo.org.tr/Index. asp, (05.03.2012).

VARICI, İdiris (2012), "Hileli Finansal Rapor- lama Açısından Denetçinin Sorumluluğu: İMKB'DE Faaliyet Gösteren İşletmelerin Denetim Raporlarının İncelenmesi", Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bi- limler Elektronik Dergisi, Sayı:5, Ocak:124-144.

WOLFE, David T. ve HERMANSON, Dana R.(2004), "The Fraud Diamond: Considering the Four Elements of Fraud", The CPA Journal, December, http://myweb.ncku.edu.tw/~r16001205/w1.3_ Emba.Fraud%20 Diamond.CPAJ.2004. pdf, (27.12. 2011).

YILANCI, Münevver (2003), "Denetim Komi- tesinin İç Denetim Etkinliğini Sağlamadaki ve Hileleri Önlemedeki Rolü", Muhasebe ve Denetime Bakış, Ocak:23-34.

___