Genç Girişimcilere Yönelik Kazanç İstisnası

6663 sayılı Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yasalaşarak yürürlüğe girmiştir. 6663 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Mülga Mükerrer 20'nci maddesi değiştirilerek yeniden düzenlenmiştir. 64'üncü hükümetprogramında ve 2016 eylem planında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla yasalaşan6663 sayılı Kanunu 1'nci maddesi, tam mükellef 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilerin işhayatına atılımını kolaylaştıran hükümler içermektedir. Kanunda belirtilen şartları taşıyan gerçekkişilerin ticari, zirai ya da mesleki faaliyetleri nedeniyle üç hesap dönemi boyunca elde ettiklerikazanç ve iratların 75.000 TL'sinin vergiden müstesna olduğuna hükmedilmiştir. Kanuni süresiiçerisinde iş bildiriminde bulunan, bilfiil işinde çalışan, kendi işini sevk ve idare eden genç girişimciler diğer şartları da yerine getirmek suretiyle bu istisnadan yararlanabilirler.

Kaynakça

a. Süreli, Süresiz ve Diğer Yayınlar

Bayraklı, Hasan, Hüseyin. Hukukun Temel Kavramları, Celepler Basım Yayın Dağıtım, Afyon- karahisar 2015.

Devrim, Fevzi. Kamu Maliyesine Giriş, İlkem Ofset, İzmir 2002, s.247

Güneş, Gülsen. Verginin Yasallığı İlkesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2011.

Karakoç, Yusuf. Genel Vergi Hukuku, 6. Basım, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2012.

Kızılot, Şükrü, Doğan Şenyüz, Metin Taş ve Recai Dönmez. Vergi Hukuku, 2. Basım, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2007.

Öcal, Şebnem, Akipek. Medeni Hukuk -I-, Ana- dolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2015.

Pehlivan, Osman. Kamu Maliyesi, Celepler Basım Yayın Dağıtım, Trabzon 2013.

Pehlivan, Osman. Vergi Hukuku Genel İlkeler ve Türk Vergi Sistemi, Celepler Basım Yayın Dağı- tım, Trabzon 2015.

Öncel, Muallâ, Ahmet Kumrulu ve Nami Çağan. Vergi Hukuku, 14. Basım, Turhan Kitabevi, Ankara 2007.

Seviğ, Veysi. "Vakıflara Vergi Bağışıklığı Tanın- ması" Referans Gazetesi, http://www.referansgaze- tesi.com/haber.aspx?HBR_KOD=64787&ForArsiv=1 , E.T. 13.02.2016.

TBMM, Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Deği- şiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı, http:// www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0517.pdf, E.T. 10.02.2016.

TBMM, "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun- larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/517) ve ... Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu", s.6. https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem26/yil01/ss68 .pdf, E.T. 12.02.2016.

b. Mevzuat

292 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, R.G. 05.05.2016 / 29703.

Gelir Vergisi Kanunu, K.T. 31.12.1960/193, R.G. 06.01.1961/10700.

Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Ya- pılması Hakkında Kanun, K.T. 29.01.2016/6663, R.G. 10.02.2016/29620.

Türk Borçlar Kanunu, K.T. 11.01.2011 / 6098, R.G. 04.02.2011 / 27836.

Türk Medeni Kanun, K.T. 22.11.2001/4721, R.G. 08.12.2001/24607.

Türk Ticaret Kanunu, K.T. 13.01.2011/6102, R.G. 14.02.2011/27846.

Vergi Usul Kanunu, K.T. 04.01.1961/213, R.G. 10.01.1961/10703-10705.

Kaynak Göster