Gayrimenkul Satış İşlemlerinde Tapu ve Kadastro Harçlarının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Tam kamusal nitelikte hizmetlerin sunumu sosyal devlet ilkesi gereğidir. Devlet, bu hizmetlerden yararlananlardan maktu ve nispi oranda harç almaktadır. Söz konusu harçların tahsili bazenrayiç bedel üzerinden alınmakta, bazen de hazine zararına neden olmak üzere vergi değeri üzerinden alınabilmektedir. Bu çalışmada özellikle kat irtifakı durumunda ortaya çıkacak harç matrahının tespiti sorununun çözümü yapılmaya çalışılmıştır. Zira bu çalışma vergi hukuku çalışmasıolduğundan maliye bilimi ile diğer hukuk disiplinlerinden - vergi hukukunda aksi düzenlenmediğisürece- yararlanmaktadır.

Problems Encountered in the Implementation of Land Registry and Cadastre Fees in Real Estate Sale Transactions and Solution Suggestions

Providing public services to all citizens is a requirement of the principles of the social state. For such services, the state charges people for fixed and proportional fees. Collection of the fees in question may sometimes be based on the current value, or sometimes on the assessed value which results in treasury loss. This study aims at suggesting a solution to the problem of deter- mining the amount of tax to be charged particularly in the case of construction servitude. Since it is a study in the field of taxation law, it makes use of the science of finances and other law- related disciplines -as long as any contrary regulations are made within the taxation law.

Kaynakça

AKDOĞAN, Abdurrahman; Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Onuncu Bası, Ankara, 2005.

AKİPEK, Şebnem; Kat İrtifakının Hukuki Ni- teliği ve Kat İrtifakına İlişkin Güncel Sorunlar, Yaklaşım, Sayı 189, Eylül 2008.

AKİPEK, Jale G.; Türk Eşya Hukuku, Mülki- yet, Birinci Baskı, Ankara Üniversitesi Yayınları, An- kara, 1973.

ARSLAN, Erdoğan; Kat İrtifakı Devrinin Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu, Vergi Dünyası, Sayı 359, Temmuz 2011

AVCI, Nail Umut; Tapu ve Kadastro Harcı, Vergi Sorunları, Sayı 263, Ağustos 2010.

AYDIN, Fazıl; Konut Kredilerinde KKDF, BSMV, Damga Vergisi ve Harçlar Kanunu Uygu- laması, Vergi Sorunları, Sayı 212, Mayıs 2006.

BATI, Murat; Gayrimenkullerin Elden Çıkarıl- ması Safhasında Gözden Kaçanlar, Yaklaşım, Sayı 269, Mayıs 2015.

BATI, Murat; Tapu ve Kadastro Harçlarının Uygulaması Adına Farklı Tespitler, Yaklaşım, Sayı 258, Haziran 2014.

BİLİCİ, Nurettin; Türk Vergi Sistemi, Seçkin Yayıncılık, 31. Baskı, Ankara, 2013.

DERELİ, Osman; Anayasa Mahkemesinin Kredi İşlemlerine İlişkin Yorumunun Damga Ver- gisi ve Harçlar Karşısındaki Durumu, Vergi Dün- yası, Sayı 362, Ekim 2011.

ERTAŞ, Şeref; Eşya Hukuku, 7. Baskı, Seçkin Yayınları, Ankara, 2006

GÜNDÜZ, Fatih; Tapu Harcında Kat İrtifakı Sorunu, Yaklaşım, Sayı 245, Mayıs 2013.

KIZILOT, Şükrü & SARISU, Ekrem & ÖZCAN, Sezgin & KIZILOT, Zuhal; Gayrimenkul Rehberi, Yaklaşım Yayıncılık, 10. Baskı, Ankara, 2013.

OĞUZMAN, Kemal & SELİCİ, Özer & ÖZDE- MİR, Saibe Oktay; Eşya Hukuku. Filiz Kitabevi, 14. Bası, İstanbul, 2011.

OZANSOY, Ahmet; Kat İrtifaklı Gayrimenkulle- rin Tapu ve Kadastro Harçları, Yaklaşım, Sayı 198, Haziran 2009.

OZANSOY, Ahmet; Tapu ve Kadastro Harçla- rında Matrahın Tespiti, Yaklaşım, Sayı:193, Ocak 2009.

PEHLİVAN, Osman; Kamu Maliyesi, Murathan Yayınevi, Trabzon, 2011.

SARISOY, Ayten CONKER & BİLGİLİ, Adem; Henüz Bitmemiş İnşaatlarda Kat İrtifakı Satışında Vergiyi Doğuran Olay, Vergi Dünyası, Sayı 333, Mayıs 2009.

TUĞLU, Ali; Sendikasyon Kredilerinin Vergi- sel Boyutu, Vergi Dünyası, Sayı 259, Mart 2003.

TÜRK, İsmail; Kamu Maliyesi, Turhan Kitabevi, Ankara, 2010.

TÜRKAY, İmdat; 2013 Yılında Gayrimenkul Satan Kişilerin Beyanname Verme Şartları, Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog, Sayı: 309, Ocak-2014

TÜRKAY, İmdat; Gayrimenkul Alım- Satımı- nın Vergisel Boyutları, Vergi Dünyası, Sayı 408, Ağustos 2015

YILMAZ, Ejder; Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayın- ları, 5. Baskı, Ankara, 1996.

Kaynak Göster