Bir Küresel Vergi Uyumu Projesi: BEPS

Küreselleşmenin etkilerinin zirveye çıktığı günümüzde, çokuluslu şirketlerin vergi yüklerini önemlioranda azaltabilmeleri için yeni fırsatlar doğmuştur. Çokuluslu şirketler, ulusal mevzuat ve çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarındaki farlılıklardan yararlanmak suretiyle dünya ölçeğinde yapmışoldukları vergi planlamaları ve kurdukları şirket yapıları ile karlarını düşük vergilerin olduğu veyahiç vergi alınmayan ülkelere kaydırmaktadırlar. Çokuluslu şirketlerce yapılan vergi planlamalarınınson yıllarda sıkça gündeme gelmeleri dünya kamuoyunda ciddi tepkilere neden olmaktadır. Ayrıca,ekonomik krizlerle ülkelerin yaşadığı gelir kayıpları ve yeni vergi kaynakları arayışları uluslararasıvergi konularında yeni ve kapsamlı küresel bir projenin gerekliliğini epeydir hissettirmekteydi. Nihayet, G20 Liderleri Eylül 2013'teki Saint-Petersburg'daki Zirve'de OECD'nin geliştirdiği "Matrahın Aşındırılması ve Kar Kaydırma (Base Erosion and Profit Shifting-BEPS) Eylem Planı kabuledilmiş ve ülkelerden BEPS'in önüne geçmek amacıyla ulusal kanunlarını gözden geçirmeleri istenmiştir

A Global Tax Compliance Project: BEPS

Effects of globalization has peaked nowadays, this gives new opportunities to MultinationalCompanies (MNCs) to decrease their tax burden considerably. MNCs transfer their profits to theregions or countries which have no taxation or low level taxation by making tax planning in globalscale and company structure established by means of benefiting from differences between nationallegislation and double taxation agreement. Tax planning practices made by MNCs created reactions in World public opinion. In addition, there was a necessity for a new and comprehensiveglobal project about international taxation issues as a result of income losses due to economiccrisis and new tax source seeking. Finally, Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) action plan,OECD developed, was accepted in the summit of G20 Leaders in September 2013 at Saint Petersburg and demanded from countries to review their national laws for the purpose of preventing BEPS.

Kaynakça

Leonard Wagenaar (Şubat 2015), "The Effect of the OECD Base Erosion and Profit Shifting Action Plan on Developing Countries", Bulletin for Interna- tional Taxation, IBFD, ss.84-92

Peter Harris (September 2014), "Neutralizing Ef- fects of Hybrid Mismatch Arrangements, Papers on Selected Topics in Protecting the Tax Base of Develo- ping Countries", United Nations.

Erişim:http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uplo- ads/2014/09/20140923_Paper_-HybridMismatchAr- rangements.pdf

Ramazan Biçer and Mehmet Erginay (Ocak/ Şubat 2015), "Turkish Perspective on OECD Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting", Internatio- nal Transfer Pricing Journal, IBFD, ss. 52-61.

Communiqué, Meeting of Finance Ministers and Central Bank Governors, Sydney (February 2014)

Erişim:https://g20.org/wp-content/uplo- ads/2015/02/Communique-G20-Finance-Ministers- and-Central-Bank-Governors-Istanbul.pdf

Hybrid Mismatch Arrangements, Tax Policy and Compliance Issues, OECD, March 2012.

Erişim:http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax- information/HYBRIDS_ENG_Final_October2012.pdf

Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting, OECD, 2013.

Erişim:http://www.oecd.org/ctp/BEPSAction- Plan.pdf

www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables.htm.

www.oecd.org/tax/beps-2014-deliverables.htm

http://www.slideshare.net/OECDtax/the-beps- project-and-developing-countries-from-consultation- to-participation

Kaynak Göster