Bir Danıştay Kararı’nın Düşündürdükleri: Garabet Mi, İsabet Mi?

Danıştay, kurfarklarının “matraha dahil olan unsur” olarak KDV’ye tabi tutulmasınısağlayan KDV Genel Uygulama Tebliğinin ilgili bölümlerini Kanuna aykırı olması sebebiyle iptal etmiştir. Makalede hem bu idari düzenleyici işlemin iptal kararı ayrıntılı olarak irdelenmiş hem de 7161 sayılı Kanunla hükme bağlanan ve kur farklarını KDV matrahına dâhil olan unsur sayan yasa hükmü konusunda kısa da olsa değerlendirmeler yapılmıştır.

Kaynakça

- Erdoğan ARSLAN, “Kur Farkları Katma Değer Vergisine Tabi Tutulamaz” Vergi Dünyası. Temmuz 2009, Sayı 335 sayfa 8-22.

- Süleyman Arslan, Bakanlar Kurulunun İktisadi ve Mali Alandaki Görev ve Yetkileri, Ankara 1982

- Turgut Candan “Açıklamalı İdari Yargılama usulü Kanunu” Maliye ve Hukuk yayınları Ankara 2005

- Celal Çelik “Türk Vergi Sisteminde Kur Farklarının Vergilendirilmesi” Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi İstanbul 1.12.2011.

- Onur Elele “Kur Farklarının KDV Karşısındaki durumu” 02.01.2019 tarihli alıntıdır. http://www.vergi. tc/makaleDetay/SizdenGelenler/KUR-FARKLARIN I N - K D V- K A N U N U - K A R S I S I N D A K I - DURUMU/effccb2b-cf8c-4265-991b-2c02bdfa0144

- Numan Emre Ergin, “Kadim Tartışmanın Sonu: Kur Farkı KDV’ye Tabi Değildir” Dünya Gazetesi “Serbest Kürsü” 11.08.2018 https://www.dunya. com/kose-yazisi/kadim-tartismanin-sonu-kur-farkikdvye-tabi-degildir/424935

- Celal Erkut, İptal Davasının Konusunu Oluşturması Bakımından İdari İşlemin Kimliği (Doktora Tezi), Danıştay Yayınları, Ankara 1990

- Kemal Gözler “Türk Anayasa Hukuku” Bursa Ekin Kitabevi Yayınları, 2000,

- Kemal Gözler “İdare Hukuku” C.1. Bursa, Ekin Kitapevi, 2009.

- Gülsen Güneş, “Verginin Yasallığı İlkesi” Alfa Yayınları, İstanbul 1998

- Celal Karavelioğlu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Sözkesen Matbaası, c. 1, Ankara 2006.

- Yıldırım Uler, İdari Yargıda İptal Kararlarının Sonuçları, AÜHFY, No: 281, Sevinç Matbaası, Ankara 1970

- Nihat Uzunoğlu “Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı Sonrası kur Farklarında KDV Uygulaması” Vergi Dünyası, Aralık 2018 sayı:448

- Veli Yılmaz, “İdarenin Düzenleyici İşlemleri ve İptalinin doğurduğu Hukuki Sonuçlar” Yüksek Lisans Tezi, Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2008

- TDK “Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü” (İktisat Terimleri Sözlüğü)

-2709 sayılı Anayasa, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 2575 sayılı Danıştay Kanunu, 213 sayılı Vergi usul Kanunu, 3065 sayılı KDV Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 6098 sayılı Borçlar Kanunu

- Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname No:1), Bakanlıklara Bağlı, ilgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

* Anayasa Mahkemesi’nin 28 Mart 1963 Tarih ve E.1963/4, K.1963/71 sayılı Kararı.

* Danıştay 4. Dairesinin 18.05.2017 tarih ve E:2014/4834 K:2017/4605 sayılı Kararı

* Danıştay 5. Dairesinin 17.05.1996 tarih ve E:1995/4416 K.1996/1911 sayılı Kararı

* Danıştay 7. Dairesinin 27.05.2002 tarih ve E:2002/1570 K:2002/2119 sayılı Kararı

* Danıştay 4. Dairesi’nin 14.06.2017 tarih ve E:2013/2951 K:2017/5260 sayılı kararı

* Danıştay 4. Dairesinin, 2.3.2017 gün ve E:2014/4835, K:2017/2170 sayılı Kararı

* Danıştay 2. Dairesinin 09.05.2005 tarih ve E:2005/37 K:2005/1614 sayılı Kararı

* Danıştay 7. Dairesinin 19.01.2000 tarih ve E:1999/1760 K:2000/67 sayılı Kararı

* Danıştay 7. Dairesinin 27.03.2006 tarih ve E.2005/1632, K. 2006/927 sayılı Kararı

* Danıştay 7. Dairesinin 06.04.2005 tarih E. 2004/1493, K. 2005/589 sayılı kararı.

*Danıştay 9. Dairesinin 26.5.2004 tarih ve Esas: 2001/2624 ve Karar:2004/3556 sayılı Kararı

* Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 13.12.2017 tarih ve E:2017/548, K:2017/606 sayılı Kararı

* Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 25.10.2002 tarih ve E:2002/203 K:2002/340 sayılı Kararı

* Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun 21.03.2003 tarih ve E:2003/49 K:2003/29 sayılı Kararı

* Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 12.10.2001 tarih ve E:2001/172 K:2001/311 sayılı Kararı.

* Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 25.10.2002 tarih ve E:2002/162 K:2002/341 sayılı Kararı

* Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 03.12.2004 tarih ve E:2004/133, K: 2004/149, sayılı Kararı

* Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 07.02.2018 tarih ve E:2017/626 K:2018/51 sayılı Kararı

*Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 18.10.2006 tarihli ve E:2006/50, K:2006/286 sayılı Kararı

* Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı, Esas No: 2001/1, Karar No: 2003/1, - KDV Genel Uygulama Tebliği

Kaynak Göster