Bakanlar Kurulunun Vergilendirme Yetkisinin Sınırları

Anayasa'nın 73. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca "vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiğiyukarı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yapmak yetkisi Bakanlar Kurulu'na verilebilir". Yasamaorganının nispeten yavaş çalışması nedeniyle Bakanlar Kuruluna bu yetki verilmiştir. BakanlarKurulu'na bu yetki verilerek vergilendirmeye, esneklik ve çabukluk sağlanmak amaçlanmıştır. Anayasa Mahkemesine göre de, gelişen koşul ve durumlara göre sık sık değişik önlemler alma, bunları kaldırma ve süratli biçimde hareket etme zorunluluğunun bulunduğu alanlarda, yasama organının temel kuralları saptadıktan sonra, uzmanlık ve idare tekniğine ilişkin hususların yürütmeye bırakılması, yasama yetkisinin devri olarak yorumlanamayacağı gibi yürütme organının yasama organı tarafından çerçevesi çizilmiş alanda ve değişen koşullara uyum sağlayabilecek esnekliğe sahip kriterlere uygun olarak, genel nitelikte hukuksal tasarruflarda bulunması, hukuk devletinin belirlilik ilkesine de aykırı değildir. Bakanlar Kurulu, vergi ile ilgili konularda ancak, kanunun belirttiği alt ve üst sınırlar içinde değişiklik yapabilir. Bu sınırları aşacak biçimde herhangi bir düzenleme yapmaması gerekir. Vergilerle ilgili aşağı ve yukarı sınırları belirleme yetkisi kanun koyucuya aittir. Bu sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisi ise kanunun öngörmesi koşuluyla Bakanlar Kuruluna verilebilir.

Taxation Power Limits Of The Board Of Ministers

According to the fourth paragraph of Article 73 of the Constitutional Law, the power to do achange on the exemption, the exception, the discounts and the rate related to those on taxes, levies,fees and other liabilities within up and down limits addressed in the law can be given to the Boardof Ministers. Since the Legislature Body works comparatively slow, this power was given to theBoard of Ministers. It was aimed to accelerate and make the taxation flexible by powering theBoard of Ministers. According to the Constitutional Law, it is not against to the specificity principleof the constitutional state that the legislature body leaves the issues related to technical expertiseand management to the executive body to take various measures often against to the changing situations, to remove them, on the fields that need urgent movement after determining basic rules.This will not mean the transfer of legislative powers and still it is not against to the specificity principle of the constitutional state that the executive body works on legal issues within the frame determined by the legislature body and acording to the criteria flexible for the changing situations. The Board of Minister can only do changes related with the taxation within up and down limitsaddressed in the law. It is not allowed to do any regulation exceeding these limits. The power todetermine the uup and down limits belongs to the legislator. In other words, it is obligatory to address the up and down limits in the law while powering the Board of Ministers.

Kaynakça

AKDOĞAN, Abdurrahman (2008), Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi, Ankara, Gazi Kitabevi.

ALTINER, Seçkin (2012), Vergi İdaresinin Düzenleme Yetkisinin Kapsam ve Sınırı (Bakanlar Kurulu Kararlarının İptal Edilebilirliği), Yaklaşım, Kasım, Sayı 239 (http://uye.yaklasım.com, 28.01.2015).

ERDEM, Tahir (2006), Bakanlar Kurulu'na Tanınan Vergi Cezalarını Arttırma Yetkisinin Cezaların Kanuniliği İlkesi Karşısındaki Durumu ve Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 414. Maddesine Bakış, Vergi Sorunları, Şubat, Sayı 209.

GERÇEK, Adnan (2005), Vergilendirme Alanında Bakanlar Kurulu Kararlarının Hukuki Sınırı, ÖTV Açısından Bir İnceleme, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül, Sayı 204.

GEREK, Şahnaz ve AYDIN, Ali Rıza (2010), Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Ankara, Seçkin Kitabevi.

GÖZÜBÜYÜK, Şeref (2007), Yönetim Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi.

KANETİ, Selim, Vergi Hukuku, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No: 698.

KARAKOÇ, Yusuf,, Genel Vergi Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları.

KARAKOÇ,Yusuf (2014), Anayasal Vergilendirme İlkeleri Üzerine Bir Değerlendirme, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Özel Sayı.

ÖNCEL, Mualla, KUMRULU, Ahmet ve ÇAĞAN, Nami (2008), Vergi Hukuku, Ankara, Turhan Kitabevi.

ÖZBUDUN, Ergun (1988), Türk Anayasa Hukuku, Ankara, Yetkin Yayınları.

ŞENYÜZ, Doğan (1986-1987), Tevkifat Kapsamının Bakanlar Kurulu Kararı İle Belirlenmesinin Tanıtım İndirimi Açısından Belirlenmesi, (http;//www. üye.yaklaşım.com.tr , 28.01.2015)

TURHAN, Salih (1987), Vergi Teorisi ve Politikası, İstanbul, Der Yayınları.

YAYLA, Yıldızhan (2009), İdare Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları.

Kaynak Göster