ATİK KDV'sinin İade Hesabındaki Konumu

İade hakkı doğuran işlemlerde kullanılan ATİK'lerin iktisabı için ödenen KDV'lerden iadehesabına pay verilebilir. Ancak verilecek bu pay diğer yüklenim unsuru KDV'lerle toplandığındaiade hakkı doğuran işlem bedelinin %18'i aşılmamalıdır. ATİK'in iade hakkı tanınan işlemleryanında diğer işlemlerde de kullanılması halinde yüklenime verilecek pay, her bir tür işlem bedelinin ilgili dönemdeki toplam işlem bedeline oranı baz alınarak hesaplanır. İndirimli oranatabi işlemlerde yüklenimler içerisinde ATİK KDV'si var ise aylık iççi hesaplamalarda da azamiiade tutarının aşılmamasına dikkat edilmelidir

Kaynakça

3065 sayılı KDV Kanunu

Mülga 24 seri no.lu KDV Genel Tebliği

KDV Genel Uygulama Tebliği

ARSLAN, Cem- ÖZ, Ferit, "Turizmde Vergi Uy- gulamaları",1.B, PwC Business School, Ocak 2015

Kaynak Göster