Asgari Ücretin Artırılmasının Ekonomik ve Mali Etkileri

Asgari ücret; işçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin zorunlu ihtiyaçlarını asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulmaktadır. Asgari ücret artışının, asgari ücretten ücret alanların ve düşük gelir gruplarının gelir düzeylerini yükselteceği ve ekonomiye olumlu katkılar sağlayacağı görüşü yaygın olmakla birlikte; asgari ücret artırılırken, özellikle bu düzeyden ücret alanlara ve ekonomiye etkileri göz ardı edilmemelidir.

The Economic And Fiscal Effects Of Increasing The Minimum Wage

Minimum wage is the wage paid to the workers for a normal working day to meet the essentialneeds of workers at minimum level. In determining the minimum wage; the living conditions of theworkers and the economic situation of the country are taken into account. Although the opinion of increasing the minimum wage will increase the income level of low income groups and provide a positive contribution to the economy; while increasing the minimumwage, particularly the impact of this increase on people getting salary at this level and on the economy should not be ignored.

Kaynakça

Akgeyik Tekin, Asgari Ücrette Esnek Modelleme: Bölgesel Asgari Ücret Yaklaşımı, İTO Yayın No: 2007/46, İstanbul 2007, http://www.ito.org.tr/ito- yayin/0018150.pdf, (19.01.2016).

Benokan Ömer ve Özcan Turgut, İş Kanunu ve Vergi Uygulaması, Maliye Hesap Uzmanları Derneği Yayını, Ankara 2007.

Fiscalité et Emploi, http://www.oecd.org/fr/fisca- lite/politiques-fiscales/48861414.pdf, (06.12.2015).

Gökdere Ahmet, Asgari Ücretin Türk Ekonomisine Etkileri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Döner Sermaye Yayınları, No: 517/32, Ankara 199.

Gürsel Seyfettin: "Asgari Ücret Artışının Tahmini Etkileri", Zaman Gazetesi, http://www.zaman.com.tr/ yazarlar/seyfettin-gursel/asgari-ucret-artisinin- tahmini-etkileri_2328936.html, (12.12.2015).

http://tdk.gov.tr, (12.12.2015).

http://www.kivancduru.com/wp-content/uplo- ads/2015/06/Asgari-%C3%9Ccret-Uygulamas%C4%B1n%C4%B1n-%C4%B0%C5%9 Fg%C3%BCc%C3%BC-%C4%B0stihdam%C4%B1na-Etkisi.pdf, (19.01.2016).

http://www.mahfiegilmez.com/2015/11/asgari- ucretin-artrlmasnn-olas-sonuclar.html, (12.12.2015).

http://www.turkis.org.tr, (05.03.2016).

Jessua, Claude, Elémentsd'Analyse Macroéco- nomiques, Domat, Paris 1991.

Karakaş Banu ve Erikli Süheyla, "Asgari Ücretle Çalışan Yoksullar: Sosyal Politika Aracı Olarak Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması", 15. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Türk-İş Yayını, Ankara 2014.

L'Etude de L'ocde sur l'Emploi, Fiscalité, Em- ploi et Chômage, OECD 1998.

http://www.mahfiegilmez.com/2015/11/asgari-ucretin-artrlmasnn-olas-sonuclar.html, (12.12.2015).

Levıtan Adam ve Belıous Richard, More Than Subsistance: Minimum Wage for The Working Poor, New York Press, 2000.

Marcel Bruno ve Taıeb Jacques, Le Chôma- ged'Aujourd'hui: Un Phénomène Pluriel, Nathan, Paris 1991.

OECD, OECD Employment Outlook 2009 - Tackling the Jobs Crisis, http://www.oecd.org/em- ployment/ministerial/43765276.pdf, (10.12.2013).

Parsons O. Donald, Poverty and The Minimum Wage, Barnesand Noble, New York, 1994.

Pürsünlerli S. Elif, Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması: Türkiye ve Yabancı Ülke Uygulamaları, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2003.

Rottenberg Simon, The Economics of Legal Minimum Wage, Barnesand Noble, New York 1998.

Topalhan Türker, Ücret ve Ücret Teorileri, Gazi Kitabevi, Ankara 2010.

Türk İsmail, Maliye Politikası, Turhan Kitabevi, Ankara 1994.

Yılmaz Ejder, Öğrenciler İçin Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

Kaynak Göster