Anonim Şirketlerde Rekabet Yasağı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin, genel kurulun iznini almaksızın, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmasını ve aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesini yasaklamıştır. Bu kurala aykırı davranılması halinde ise, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu saklı olmak üzere, anonim şirkete bir takım seçimlik haklar tanınmıştır. İşte bu çalışmada, anonim şirketlerde rekabet yasağı tüm yönleriyle ele alınmış ve değerlendirilmiştir.

Kaynakça

Mülga 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu (09.07.1956 tarihli ve 9353sayılı R.G.).

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (04.02.2011 tarihli ve 27836 sayılı R.G.).

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (14.02.2011 ta- rihli ve 27846 sayılı R.G.).

Aşık, Pınar, "Anonim ve Limited Şirketlerde Re- kabet Yasağı", Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversi- tesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

Çamoğlu, Ersin, Poroy, Reha ve Tekinalp, Ünal, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul, Beta Yayınları, 2003.

Çevik, Orhan Nuri, Anonim Şirketler, Ankara, Seçkin Kitabevi, 1988.

Karahan, Sami ve Arslan, İbrahim, Şirketler Hu- kuku, Konya, Mimoza Yayınları, 2012.

Toklu, Kerim, "Anonim Şirketlerde Yönetim Ku- rulu Üyelerinin Rekabet Yasağı", Yaklaşım, Mayıs 2008, S.185.

Yasan, Mustafa, "Anonim Şirketlerde İdare Mec- lisi Azalarının Rekabet Yasağı (TTK m.335)", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: VII, 2005.

Kaynak Göster