Anayasa Bağlamında Vergilendirme Yetkisinin Dünü, Bugünü, Yarını

Her yeni hükümet döneminde değiştirileceği ve daha demokratik hale getirileceği vadedilenve her daim antidemokratik olmakla suçlanan 1982 Anayasasının değiştirilmesi konusu önümüzdeki sürecin en önemli gündem maddesi durumundadır. Önceki hükümetler döneminde bu konuyailişkin özel komisyon oluşturulması ve bu komisyonun uzun sayılabilecek bir müddet çalışmış olmasına karşın ortaya kayda değer bir çalışma koyulamamıştır. Anayasa konusunda en fazla tartışılan husus ilk maddeler olmasına karşın, yazımızda Anayasanın vergilendirmeye ilişkinmaddelerinin içeriğinin ne şekilde olması ve hangi bölümde kendine yer bulmasının daha doğrubir yaklaşım olacağı hususları tarihsel bir bakış açısı ve ülke uygulamaları ışığında bu makaledeele alınmıştır.

Kaynakça

Öncel Mualla/ Kumrulu Ahmet / Çağan Nami, Vergi Hukuku, Ankara 2009

Uluatam Özhan/ Methibay Yaşar, Vergi Hukuku, Ankara 2001

Zorlu Salahaddin, Vergi Hukuku, 1981 Ankara

Erol Ahmet, Vergi İncelemesi Sırasında Mükellef Hakları-1, Yaklaşım Dergisi, Mart 2010, S.207

Akyazan Ahmet Emrah, Vergilendirme Yetkisinin Türkiye'deki gelişimi, TBB Dergisi, 2009, S.80

Özgenç Selçuk, Mükellef Hakları Bildirgesinin Hukuki Niteliği, Vergi Dünyası Dergisi, Ocak 2007, S.305

Feridun Server, Anayasal ve Siyasal Belgeler, İs- tanbul 1962

Üstün Ümit Süleyman, Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Ankara 2007

Çağan Nami, Vergilendirme Yetkisi, İstanbul 1982

Gerek Şahnaz/ Aydın Ali Rıza, Anayasa Yargısı ve Vergi Hukuku, Ankara 2005

Prof.Dr.Nihal Saban, Anayasa Tartısmalarında Vergi Odevi

http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/ 245/2202.pdf, erişim tarihi 03.04.2015

http://en.people.cn/constitution/constitution.html, erişim tarihi 03.04.2015

http://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/Fransa- TR(4.10.1958).pdf, erişim tarihi 03.04.2015

http://www.statehouse.go.ug/sites/default/files/at- tachments/abridged_constitution_2006.pdf, erişim ta- rihi 03.04.2015

http://www.anayasa.gen.tr/azerbaycan-aleskerli.htm, erişim tarihi 03.04.2015

http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf, erişim tarihi 03.04.2015

Mutluer, M. Kamil., Vergi Hukuku Genel ve Özel Hükümler, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara - 2011

Doğrusöz, M. Ezhan, Anayasa Değişikliği Bağ- lamında 73. Madde, 9.Ağustos 2012

Çomaklı, Şafak Ertan., Vergi Hukuku (Genel Esaslar ve Mevzuatı), Savaş Yayınevi, Ankara - 2010

www.gib.gov.tr 03.04.2015

Karakoç, Yusuf., Genel Vergi Hukuku, Yetkin Ya- yınları,5. Baskı, Ankara - 2011

Savaş, Vural Fuat., Anayasal İktisat, 2. Baskı, İzmir - 1993

Doğrusöz A.,Bumin., Mükellef ve Eksik Hakları - I, Hukuka Göre, Dünya, 14.7.2005

Yıldırım Uler, İdari Yargıda İptal Kararlarının So- nuçları, AÜHF Yayınları, Ankara, 1970

Uzeltürk, Hakan., Mükellef Hakları:Yansımalar, Legal Mali Hukuk Dergisi, Temmuz -2005

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/faaliyetraporlari

Kaynak Göster