Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi

Bu Iır3~hrma. V;ın'da ıoketlme sunulan fermanle sucuklarda halk sağhgı )'OnAnden onemli olan bakterilerin bull,lnma düzeylerini saptamak, liz.iksel, kimyasal ve organoleplik ka~te niteliklerini tespit etmek ve elde edilen sonuçlann Ilgili standartlar ile Gıda Maddeleri TüzO(lune l,Iygunl~u nu belirtemele amacıyla yapıldı . Arsihrmada. Van piyasasından toplanan 50 adal fermenle sucuk numunesi mi~roblyoıojik . fiziksel. kımyasal ve dl,lyusal yönlerden incelendi. Fermanla aucuk18l1n mikrobiyolojik anallzlen sonucunda ortalama QltMCI ıoloni. kolilomı. E.coIl. fe~1 streptoko,l<, SISrılok~ koagulaz ~if sıafilokQlo;. Ci. perfrin~nS ve maya-kOf say lan rasıyle : 3.3x10 Igr .• 5.2xl03'g,-, 4.6x10 Igr .. 1xıO-ı/gr .. 6.7xIO Igr., 1.!lxIO 19ı., 1.7xl03'gr. ve 7.3x10 Igr, alpilik saptandı. Numunelerin hlçbirlr)(le salmonaUa gfl,lbu mikroorganizma belirtenemedl. Kimyasal ve liz.iksel analizler sonocunda nl,lmunelefin ortalama nıtubc!. yag. luO 910lar;k bukındu. Nl,lmuııelerin duyusal analizleri sonocunda %I6's.rmn sımf, %2.'üoiin 2. sımf oIdu(lu belirlendi, %6O"lmn ise m1lVCUl sınıflandırmaya girmedi(ii g(irtildü. Van piyasasında toketime sunl,l!an fermente sucuklann mikrobiyolojik açıdan E.coM gözönüne allndlOında %36'5Inın. klmyıısıılllÇldan rutubet. proıein. tuz ve PH ~erine gÖfe sırasıyla "434, %60, %14 ve %7.'Orliin standsrt ve Gıda Maddeleri TOzOOO'ne uygl,ln olmadıllı lesplt edildi. Sonuç olarak: konirol edilen fermente sucl,lk nl,lml,lnele,inin miktObiyolOjik, fiziksel. kimyasal ve duyl,lssl nitelikleri )'ÖnOnden oldukça dOşük kalitede oldullu ve bAyılk bir kısmının standart va Gıda Madd&leri TüzOOü'ne uygun olmadı!)ı gOrtildü.

Studies on the Physical. Chemical, Microbiological and Organoleptlcal Properties of the Turkish Fermented Sausages Consumed In Van

This study w88 carried oul to determine Ihe level of presence of bacterle In (ermented sausages consumed in Van, whlch Iı Important for public health. and to find dul if theyare produc.ed in aecordance wilh standarts am.ı Food Re9l,1lation. In the study. 50 ı;ımple6 of the Turkiı;h fermentad sal,lsages collected In Van wc,e anat)'SIId in terms of microblologlcal, chemical, physical and organolepllCOll features. ın lhe mlcroblological analy88S of the Turkish !e,menled S81'1$8ges, the avarııge value. of the lotal coIony, colifoı,!, E. coli, fejal strcpt~, staph~ ~gl,lle. posllive s!jıphylococ, t;t. perlTingens "!Id yoast-mould ıwre fOl,lnd to be 3.3:cIO {gr., 5.2xl0 Igr., .,6x10 Igr., 5.Ix10 Igr., 6.7x10 Igr., l.9xl0 {gr., 1.7x10 /gr. and 7.3xl0 /gr. respectivc~. In the ctremleal ıınd physical ana/y5es of the sample-s, the avarııge vall,les of mo~ure , faı , .san, aslı , and protein contenıs were fol,lnd to be 38.57%, 36.13%. 4.12%.3.99%. 16.43% respectively. The ıverage val .... di pH and weter.ctMty (Aw) were fOl,lnd to be 5.50 and 0.91 respective~. As a resuH ol organ.oleptic analysea 16% of .samples wa" determined to be in the fil"$l clan and 24% in the &econd dau. 60% did not enter the prensenı clasilleation. When the fermentad sausage~ conSl,lmed in Van werc cxamfned mlcrobiologically. it was (Ol,lnd that 36% was nOl in accordanca with standarts and Food Rı:ıgulalion in respeç! of E coli, when examlned chemicalt)'. moiSIl,lre. protein. saıı and pH values were 34%, 60%. 14% ~nd 74% respectively and did noı conform to standarts ond Food Regulation. As aresuı!. mierobio\ogieal, physieal, ehemicalınd organoteptıcaı propertiflı of examlned (ermenıed sal,lsage samp19s weıe fOl,lnd lo be of rather ıow quality and most of \hem we,e not in ;JC.COrCI;ınce with starodarts and Food RI-gl,llalion, Cal,lOOUS should be ıaken for improving S3uaage Quality.  

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { yyuvfd166690, journal = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {1017-8422}, eissn = {1308-3651}, address = {}, publisher = {Yüzüncü Yıl Üniversitesi}, year = {1996}, volume = {7}, pages = {67 - 73}, doi = {}, title = {Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sancak, Y.C. and Kayaardı, S. and Sağun, E. and Işleyıcı, Ö. and Sancak, H.} }
APA Sancak, Y , Kayaardı, S , Sağun, E , Işleyıcı, Ö , Sancak, H . (1996). Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 7 (1) , 67-73 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuvfd/issue/13756/166690
MLA Sancak, Y , Kayaardı, S , Sağun, E , Işleyıcı, Ö , Sancak, H . "Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi" . Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 7 (1996 ): 67-73 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuvfd/issue/13756/166690>
Chicago Sancak, Y , Kayaardı, S , Sağun, E , Işleyıcı, Ö , Sancak, H . "Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 7 (1996 ): 67-73
RIS TY - JOUR T1 - Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi AU - Y.C. Sancak , S. Kayaardı , E. Sağun , Ö. Işleyıcı , H. Sancak Y1 - 1996 PY - 1996 N1 - DO - T2 - Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 73 VL - 7 IS - 1 SN - 1017-8422-1308-3651 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi %A Y.C. Sancak , S. Kayaardı , E. Sağun , Ö. Işleyıcı , H. Sancak %T Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi %D 1996 %J Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 1017-8422-1308-3651 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD Sancak, Y.C. , Kayaardı, S. , Sağun, E. , Işleyıcı, Ö. , Sancak, H. . "Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi". Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 7 / 1 (Haziran 1996): 67-73 .
AMA Sancak Y , Kayaardı S , Sağun E , Işleyıcı Ö , Sancak H . Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi. YYU Vet Fak Derg. 1996; 7(1): 67-73.
Vancouver Sancak Y , Kayaardı S , Sağun E , Işleyıcı Ö , Sancak H . Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 1996; 7(1): 67-73.
IEEE Y. Sancak , S. Kayaardı , E. Sağun , Ö. Işleyıcı ve H. Sancak , "Van Piyasasında Tüketime Sunulan Fermente Türk Sucuklarının Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Organoleplik Niteliklerinin İncelenmesi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 67-73, Haz. 1996