Optik Koherens Tomografi, Korneal Topografi ve NonKontakt Speküler Mikroskop ile Ölçülen Santral Korneal Kalınlıklarının Karşılaştırılması

Amaç: Sağlıklı gözlerde göze temas etmeden santral kornea kalınlığı (SKK) ölçümü yapan cihazlar arasındaki uyumu değerlendirmek Gereç ve Yöntem: Otuz sağlıklı bireyin 30 gözü çalışmaya dahil edildi. Tüm hastaların SKK değerleri, ön segment optik koherens tomografi (ÖS-OKT) (Spectralis® OCT, Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany), korneal topografi (KT) (Orbscan, Inc, Salt Lake City, UT, USA) ve non-kontakt speküler mikroskop (NSM) (Tomey Corporation, Nagoya, Japan) cihazları ile ölçüldü. Her cihazla üçer kez ölçüm alınıp bu değerlerin ortalamaları alındı. Sonuçlar grup içi korelasyon katsayısı yöntemi kullanılarak karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların 17’si kadın (%56,7), 13’ü (%43,3) erkekti. Yaş ortalaması 34,4 ± 10,02 (19-53) yıl idi. Ortalama SKK, ÖS-OKT ile 543,9 ± 43,6 µm, KT ile 538,9 ± 45,2 µm, NSM ile 520,7 ± 39,8 µm olarak ölçüldü. Grup içi korelasyon katsayısı yöntemi ile ÖS-OKT ile KT arasında 0,92, ÖS-OKT ile NSM arasında 0,85, KT ile NSM arasında 0,93 uyum tespit edildi. Her üç cihazın ölçüm değerleri birbirleri ile uyumlu bulundu (p˂0,001). Sonuç: Sağlıklı gözlerde, göze temas etmeden yapılan SKK ölçümleri, her üç cihazda da birbiri ile uyumlu olarak bulundu. Santral kornea kalınlığı ölçümünde her üç cihaz birbirinin yerine kullanılabilir.

Comparison of Central Corneal Thickness Measurements by Optical Coherence Tomography, Corneal Topography and Non-Contact Specular Microscope

Objective: To assess the compatibility between the devices measuring the central corneal thickness (CCT) without eye contact in healthy eyes. Material and Method: Thirty eyes of thirty subjects were included in the study. Central corneal thickness of all patients was measured by anterior segment optical coherence tomography (AS-OCT) (Spectralis® OCT, Heidelberg Engineering GmbH, Heidelberg, Germany), corneal topography (CT) (Orbscan, Inc., Salt Lake City, UT, USA) and non-contact specular microscope (NSM) (Tomey Corporation, Nagoya, Japan). Each device performed three measurements and the average of these measurements was taken. The results were compared using the intra-class correlation coefficient method. Results: Seventeen (56.7%) of the patients were female and 13 (43.3%) were male. The mean age was 34.4 ± 10.02 years (19-53 years). The mean CCT was 543.9 ± 43.6 µm with ASOCT, 538.9 ± 45.2 µm with CT and 520.7 ± 39.8 µm with the NSM. The intra-class correlation coefficient was found to be 0.92 for AS-OCT and CT, 0,85 for AS-OCT and NSM, 0.93 for CT and NSM. The measurement values of all three devices were found to be compatible with each other. Conclusion: CCT measurements without eye contact were found to be compatible with each other on all three devices in healthy eyes. All three devices can be used interchangeably to measure the CCT.

Kaynakça

1. Copt R-P, Thomas R, Mermoud A. Corneal thickness in ocular hypertension, primary openangle glaucoma, and normal tension glaucoma. Arch Ophthalmol 1999; 117(1): 14-16.

2. Brandt JD. Corneal thickness in glaucoma screening, diagnosis, and management. Curr Opin Ophthalmol 2004; 15(2): 85-89.

3. Doughty MJ, Zaman ML. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. Survey of ophthalmology 2000; 44(5): 367-408.

4. Bayhan HA, Aslan Bayhan S, Can I. Comparison of central corneal thickness measurements with three new optical devices and a standard ultrasonic pachymeter. International journal of ophthalmology 2014; 7(2): 302-308.

5. Rabinowitz YS. Ectasia after laser in situ keratomileusis. Curr Opin Ophthalmol 2006; 17(5): 421-426.

6. Erdur SK, Demirci G, Dikkaya F, al. e. Comparison of Central Corneal Thickness with Ultrasound Pachymetry, Noncontact Specular Microscopy and Spectral Domain Optical Coherence Tomography. Seminars in ophthalmology 2018; 33(6): 782-787.

7. Dogan M, Ertan E. Comparison of central corneal thickness measurements with standard ultrasonic pachymetry and optical devices. Clinical & experimental optometry 2019; 102(2): 126-130.

8. Miglior S, Albe E, Guareschi M, Mandelli G, Gomarasca S, Orzalesi N. Intraobserver and interobserver reproducibility in the evaluation of ultrasonic pachymetry measurements of central corneal thickness. Br J Ophthalmol 2004; 88(2): 174-177.

9. Chang S-W, Su P-F, Lo AY, Huang J-Y. Central corneal thickness measurement by Fourier domain optical coherence tomography, ocular response analyzer and ultrasound pachymetry. Taiwan J Ophthalmol 2014; 4(4): 163-169.

10. Lazaro C, Hernandez EM, Martinez D, Redondo P. Comparison of central corneal thickness measured with anterior segment optical coherence tomography versus ultrasonic pachymetry. Archivos de la Sociedad Espanola de Oftalmologia 2013; 88(2): 45-49.

11. Sanchis-Gimeno JA, Palanca-Sanfrancisco JM, García-Lázaro S, Madrid-Costa D, Cerviño A. The effect of anesthetic eye drop instillation on the distribution of corneal thickness. Cornea. 2013; 32(5): 102-105.

12. Osuagwu UL, Ogbuehi KC. Evaluation of the comparative effect of tetracaine on central corneal thickness measured by a contact and noncontact pachymeter. Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics 2013; 29(1): 68-74.

13. Dervişoğulları MS, Totan Y, Yuvacı İ, al. e. Comparison of Central Corneal Thickness Measurements of Nidek Al-Scan, Galilei G4 Dual Scheimpflug Analyzer and Cirrus HD-OCT. GloKat/Glau-Cat 2015; 10(4): 287-292.

14. Gokcinar NB, Yumusak E, Ornek N, Yorubulut S, Onaran Z. Agreement and repeatability of central corneal thickness measurements by four different optical devices and an ultrasound pachymeter. International ophthalmology 2019; 39(7): 1589-1598.

15. Gorgun E, Yenerel NM, Dinc UA, Oncel B, Kucumen RB, Oral D, et al. Comparison of noncontact methods for the measurement of central corneal thickness. Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina 2011; 42(5): 400-407.

16. Gonul S, Koktekir BE, Bakbak B, Gedik S. Comparison of central corneal thickness measurements using optical low-coherence reflectometry, Fourier domain optical coherence tomography, and Scheimpflug camera. Arquivos brasileiros de oftalmologia 2014; 77(6): 345-350.

17. Garza-Leon M, Plancarte-Lozano E, Valle-Penella AD, Guzman-Martinez ML, Villarreal-Gonzalez A. Reproducibility of the measurement of central corneal thickness in healthy subjects obtained with the optical low coherence reflectometry pachymeter and comparison with the ultrasonic pachymetry. Cirugia y cirujanos 2019; 86(1): 44- 49.

18. Wells M, Wu N, Kokkinakis J, Sutton G. Correlation of central corneal thickness measurements using Topcon TRK-1P, Zeiss Visante AS-OCT and DGH Pachmate 55 handheld ultrasonic pachymeter. Clinical & experimental optometry 2013; 96(4): 385-387.

Kaynak Göster

Van Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2694
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1994

2.4b773

Sayıdaki Diğer Makaleler

Perkütan Tedavi Edilmiş Karaciğer Kist Hidatik Olgularının Retrospektif Değerlendirilmesi

Muhammed Akif DENIZ, Zelal Taş DENIZ, Salih HATTAPOĞLU, Mehmet Guli ÇETINCAKMAK

İntörn Hekimlik Dönemi Geri Bildirimlerinin Değerlendirilmesi (Tıp Fakültesi Örneği)

Mehmet Emin LAYIK, Duygu KORKMAZ

Periodontal Sağlık ve Özgüven İlişkisinin Araştırılması

Nazlı Zeynep ALPASLAN YAYLI, Elif TÖRE SARI

Laboratory and Clinical Characteristics of Patients Diagnosed With Hellp Syndrome Due To Microangiopathic Hemolytic Anemia and/or Thrombocytopenia

Ömer EKİNCİ, Senar EBINC

Klomifen Sitratın Proaritmik Potansiyelinin Yüzeyel Elektrokardiyogramda Değerlendirilmesi

Alper KARAKUŞ, Sabri Berkem ÖKTEN, İbrahim Halil İNANÇ, Serdar TÜRKMEN

2015-2018 Yıllarında İzole Edilen Acinetobacter Baumannii Suşlarinda Antibiyotik Direnci

Tuncer ÖZEKİNCİ, Zafer HABİP, Neslihan ÖNDER, Mucahide Esra KOCOGLU

Alt Ekstremite İskemisinin Farklı Bir Nedeni: Abdominal Aortada Mural Trombüs ve Başarılı Cerrahi Tedavisi

Murat GÜNDAY

Eritem Anuler Santrifuj: Olgu sunumu

Sema ELİBÜYÜK AKSAÇ, Feyza DEMİR

Sezeryan Skar Dokusunda Ektopik Gebelikli bir olgu: Transabdominal US ve MRG Bulguları ile Vakum Küretaj Tedavisi Sonuçları

Ömer Faruk TOPALOĞLU, Mustafa KOÇAK, Nusret SEHER, Setenay YILMAZ, Abidin KILINÇER, Mustafa Gazi UÇAR

Optik Koherens Tomografi, Korneal Topografi ve NonKontakt Speküler Mikroskop ile Ölçülen Santral Korneal Kalınlıklarının Karşılaştırılması

Serek TEKİN, ERBİL SEVEN, Sena GÜLBAY, Muhammed BATUR, MUHAMMET DERDA ÖZER, Muhammet Derda ÖZER