Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım

Kaynakça

Ahmet Ocak, Nizamiye Medreseleri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Malatya: İÜSBE, 1983.

Alan B. Cobban, The Medieval Universities, Their Developments and Organisation, London: Methuen & Co. Ltd, 1975.

Bekir Karlığa, İslam Düşüncesinin Batı Düşüncesine Etkileri, İstanbul: Litera Yayıncılık, 2004.

Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde İlim, İstanbul: İz Yayıncılık 1997.

Dimitri Gutas, Yunanca Düşünce Arapça Kültür, çev., Lütfü Şimşek, İstanbul: Kitap Yayınları, 2003.

Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, Çev. Ahmet Serdaroğlu, İstanbul: Bedir Yayınevi, 1989.

Gazâlî, el-Munkız nine’d-Dalâl, Mecm atu Resâili’l-İmâm Gazâlî içinde; Beyrut: Dâru’l- Fikr, 1994.

Gazâlî, Filozofların Tutarsızlığı: Tehāfut el-Felāsife, Edisyon ve Türkçe çev. Mahmut Kaya & Hüseyin Sarıoğlu, İstanbul: Klasik Yayınları, 2005.

George Makdisi, Ortaçağ’da Yüksek Öğretim: İslam Dünyası ve Hıristiyan Batı, çev. A. H. Çavuşoğlu- H. T. Başoğlu, İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2004.

Hamit Er, “Darülfünun İlahiyat Fakültesi ve Dergisi Hakkında Yeni Bir Değerlendirme”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 16, 2005.

Hocazâde Bursevî, Tehâfut –el-Felâsife, Mısır: el-Matba‘atü’l-İ‘lâmiyye, 1302.

Kâtip Çelebi, Mîzânü’l-Hakk fî İhtiyâri’l-Ehakk, çev. Orhan Şaik Gökyay, İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2007.

Kenan Yakuboğlu, Osmanlı Medrese Eğitimi ve Felsefesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul: MÜSBE, 1996.

Muammer İskenderoğlu, Bonaventura’da Din Felsefe İlişkisi, İstanbul: Değişim Yayınla- rı, 2008.

Muhammed Hamidullah,” İslami Araştırma Yapacak Modern Bir Fakülte Nasıl Olmalı- dır?”, Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, 1, 1975.

Mustafa Demirci, Beytü'l-Hikme: Kuruluşu, İşleyişi ve Etkileri, İstanbul: İnsan Yayınları, 1996.

Paul Morris ve diğerleri (ed.), The Teaching and Study of Islam in Western Universities, New York: Routledge, 2014.

Tahsin Özcan ve diğerleri, Darülfünun İlahiyat Sempozyumu 18-19 Kasım 2009 Tebliğle- ri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2010.

Yavuz Ünal (ed.), Modern Dönemde İlahiyat Eğitimi, Müfredatı ve Yöntem Tartışmala- rı (Uluslararası Katılımlı Çalıştay) 19-25 Temmuz 2010, Samsun: Ondokuz Ma- yıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2011.

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173756, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2012}, volume = {18}, pages = {141 - 154}, doi = {}, title = {Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım}, key = {cite}, author = {İskenderoğlu*, Muammer} }
APA İskenderoğlu*, M . (2012). Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım . Usul İslam Araştırmaları , 18 (18) , 141-154 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16711/173756
MLA İskenderoğlu*, M . "Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım" . Usul İslam Araştırmaları 18 (2012 ): 141-154 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16711/173756>
Chicago İskenderoğlu*, M . "Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım". Usul İslam Araştırmaları 18 (2012 ): 141-154
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım AU - Muammer İskenderoğlu* Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 154 VL - 18 IS - 18 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım %A Muammer İskenderoğlu* %T Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım %D 2012 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 18 %N 18 %R %U
ISNAD İskenderoğlu*, Muammer . "Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım". Usul İslam Araştırmaları 18 / 18 (Aralık 2012): 141-154 .
AMA İskenderoğlu* M . Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. USUL. 2012; 18(18): 141-154.
Vancouver İskenderoğlu* M . Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım. Usul İslam Araştırmaları. 2012; 18(18): 141-154.
IEEE M. İskenderoğlu* , "Türkiye'de İlahiyat Eğitiminin Zihniyeti Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım", Usul İslam Araştırmaları, c. 18, sayı. 18, ss. 141-154, Ara. 2012