Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne

Öz Tefsîr-i Hüseynî, daha yaygın adıyla Mevâhib-i Aliyye Hüseyin Vâiz-i Kâşifî tarafından Farsça kaleme alınmış muhtasar bir tefsirdir. Mevâhib-i Aliyye, Osmanlı ulemasının dikkatini çok erken bir dönemde çekmiş, muhtelif şahıslar tarafından Osmanlı Türkçesi’ne tercümeleri yapılmıştır. Bu tercümelerden biri ve en sonuncusu da Tâhirü'l-Mevlevî’nin Fâtiha ve Bakara sûresinin sonuna kadar olan kısmını ihtiva eden ve kayıp olduğu düşünülen Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’dir. Bu makalede Tâhirü'l-Mevlevî gibi Fars edebiyâtı konusunda uzman bir kalemin ürünü olan bu tercümenin genel üslûbunu yansıttığını düşündüğümüz bir numûnesine yer verilecektir

Kaynakça

A. Bayram-M. Sadi Çöğenli, Seyfettin Özege Bağış Kitapları Kataloğu, Atatürk Üniversi- tesi Basımevi, Erzurum 1978.

Abay, Muhammed, “Osmanlı Döneminde Yazılan Tefsir ile İlgili Eserler Bibliyografya- sı”, Divan İlmî Araştırmalar, sy. 6, İstanbul 1999, s. 298.

Bayraktar, Mehmet, Kutlu Müderris İdris-i Bitlisî, İstanbul 2006.

Bilmen, Ömer Nasûhi, Büyük Tefsir Tarihi, İstanbul 1973.

Birışık, Abdülhamit, Osmanlıca Tefsir Tercümeleri ve Hüseyin Vâiz-i Kâşifî’nin Mevâhib-i Aliyye’si, İslâmî Araştırmalar, XVII/1, Ankara 2004.

Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, İstanbul 1333-1342.

______, Osmanlılar Zamanında Yetişen Kırım Müellifleri, İstanbul 1335.

Derin, Süleyman, Abdurrahman Sami'nin Hayatı, Eserleri ve Tefsîr-i Fatiha-i Şerife Risalesi (Yüksek Lisans Tezi, İstanbu 1993), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilim- ler Enstitüsü.

Güngör, Zülfikar, Beyânü’l-Hak’dan: Mevlânâ Hüseyin Vâiz ve Tefsîr-i Hüseynî, Tasav- vuf, yıl 3, sy. 9, Temmuz-Aralık Ankara 2002.

İnal, İbnülemin Mahmut Kemal, Son Asır Türk Şairleri, MEB Yay. İstanbul 1970.

İsmâil Ferruh Efendi Tefsîr-i Mevâkib, Şirket-i Sahâfiye-i Osmâniye Matbaası, İstanbul 1320 (Tefsîr-i Tibyan ile birlikte).

Kahraman, Alim, “Tâhirülmevlevî”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010.

Karaismailoğlu, Adnan, “Hüseyin Vâiz-i Kâşifî”, DİA, XIX, İstanbul 1999.

Katip Çelebi, Hacı Halife Mustafa b. Abdullah, Keşfü’z-zunûn, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1971.

Özcan, Abdülkadir, “İdris-i Bitlisî”, DİA, İstanbul 1999, XXI, 485-488.

______, “Ebülfazl Mehmed Efendi”, DİA, İstanbul 1994, X, 356-357.

Süreyyâ, Mehmet, Sicilli Osmânî, İstanbul 1308-1315, I, 171-172.

Şentürk, Atilla, Tahir'ül Mevlevi Hayatı ve Eserleri, Nehir Yayınları; İstanbul 1991.

Tâhirü’l-Mevlevî, “Mevlânâ Hüseyin Vâiz ve Tefsîr-i Hüseynî”, Beyânü’l-Hak, sy. 41, 21 Şaban 1327/24 Ağustos 1325, s. 916.

______, “Bir Cevap”, İslam Yolu, nr. 64, 22 Aralık 1949.

______, “Kısm-ı Mahsûs-Tefsir-i Hüseynî'den Sûre-i Fâtiha Tercümesi”, Mihverü'l ulûm, 14 Şubat 1327/ 9 Rebiülevvel 1330 sy. 5, s. 79.

______, “Kısm-ı Mahsûs-Tercüme-i Tefsir -i Hüseynî'den Sûretü'l-Bakara”, Mihverü'l ulûm, 27 Rebiülahir 1330/2 Nisan 1328, sy. 7, s. 111-112.

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173717, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2014}, volume = {21}, pages = {129 - 146}, doi = {}, title = {Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne}, key = {cite}, author = {Arpa, Recep} }
APA Arpa, R . (2014). Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne . Usul İslam Araştırmaları , 21 (21) , 129-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16708/173717
MLA Arpa, R . "Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne" . Usul İslam Araştırmaları 21 (2014 ): 129-146 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16708/173717>
Chicago Arpa, R . "Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne". Usul İslam Araştırmaları 21 (2014 ): 129-146
RIS TY - JOUR T1 - Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne AU - Recep Arpa Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 129 EP - 146 VL - 21 IS - 21 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne %A Recep Arpa %T Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne %D 2014 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 21 %N 21 %R %U
ISNAD Arpa, Recep . "Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne". Usul İslam Araştırmaları 21 / 21 (Haziran 2014): 129-146 .
AMA Arpa R . Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne. USUL. 2014; 21(21): 129-146.
Vancouver Arpa R . Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne. Usul İslam Araştırmaları. 2014; 21(21): 129-146.
IEEE R. Arpa , "Tâhirü'l-Mevlevî'nin Tefsîr-i Hüseynî Tercümesi’nden Bir Numûne", Usul İslam Araştırmaları, c. 21, sayı. 21, ss. 129-146, Haz. 2014