Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi

Kaynakça

Yılında Kur’an-ı Kerim, İstanbul: Antik, 2012.

Abbott, Nabia, The Rise ofthe North Arabic Script and Its Kür’anic Development with a Full Description of The Kür’an Manuscripts in The Oriental Institute, Chicago: The University of Chicago Press, 1939.

Alî el—Karî, el—Hibâtü’s—Seniyyetü’l—Aliyye alâ Ebyâti’ş—Şâtıbiyye, el—Mektebetu’l—Ezhe— riyye, nr. 22293, http://WWW.ahlalhdeeth.com/vb/showthreadphp?tz40208.

Ali el—Karî, Şerhü’ş—Şifâ, Beyrut: Daru’l—Kütübi’l—İlmiyye, [t.y.] [İstanbul: el—Matbaatu’l— Osmâniyye, 1319’dan ofset].

Alparslan, Ali, "Babür'ün İcad Ettiği Babürî Yazısı ve Onunla Yazılmış Olan Kur'an", Tür— kiyat Mecmuası, 1973, sayı: 18, s. 161—168.

Altıkulaç, Tayyar, Hz. Ali’ye Nispet Edilen Müshaf-ı Şerif: San’â Nüshası, İstanbul: İRCİCA, 1432/201 l.

Altıkulaç, Tayyar, Hz. Osman’a Nisbet Edilen M ashaf-ı Şerif: Kahire el-Meşhedü’l-Hüseyni Nüshası, İstanbul: IRCICA, 1430/2009.

Altıkulaç, Tayyar, Hz. Osman’a Nishet Edilen Müshaf—ı Şerif: Topkapı Sarayı Müzesi Nüs— hası, İstanbul: IRCICA, 1428/2007.

Altundağ, Mustafa, Hata İddiaları Çerçevesinde Kur’an’ın Dil ve Yazım Özelliği: Müshafta Lahn Meselesi, Bakı: Nurlar Neşriyat, 2004.

Altundağ, Mustafa, “İstanbul Topkapı Mushafı Hz. Osman’a mı Aittir?”, Marife, 2002, yıl: , sayı: 1, s. 53—87.

Berki, Ali Himmet, "Mushaflarm Yazılması", İslâm, 1965, sayı: 8, s. 263; sayı: 9, s. 330—331.

Beyyumi, Muhammed Receb, "Mushafın Yeni İmlaya Göre Yazılması", çev. Hüseyin Avni Çelik, İslami Araştırmalar, 1989, cilt: 111, sayı: 1, s. 55—60.

Damadzade Süleyman Efendi, el—Kelimâtü’l—Mersüme, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushaf— ları İnceleme ve Kıraat Kurulu Kütüphanesi, nr. 117. ed—Dânî, Ebü Amr, el—Mühkemfi Nakti’l—Mesahif, thk. İzzet Hasan, Dımeşk: Darü’l-Fikr, /1990

Derman, M. Uğur, “Hafız Osman”, DİA, XV, 98—100. Derman, M. Uğur, "Sultan Üçüncü Ahmed'in Yazdırdıği Mushaf ', Kültür ve Sanat, 1988, cilt: 1, sayı: 1, s. 70—74, 91—92.

Derman, M. Uğur, “Kendi İzahlarıyla Hafız Osman’in Mushafları”, Sanat Dünyamız, , cilt: IX, sayı: 24, s. 10-15. Durmuş, İsmail, “Hemze”, DİA, XVII, 190. Esin, Emel, "Mushaf Hattatlığı ve Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Meâli Hakkinda, Türklerce Yapılan Ilk Çalışmalara Dair", İslâm Tetkikleri Dergisi; 1984, sayı: 8, s. 1-4.

Gökkır, Necmettin, Tanzimattan Günümüze Din-Devlet İlişkileri ve Siyaset Bağlamında MushafBasımı, İstanbul: İFAV, 2015.

Gündüz, Mahmut, "Ilk Kur'an—i Kerim Basmalari", Diyanet Dergisi, 1974, cilt: XIII, sayı: l, S. 7—1 1. el—Hamed, Gânim Kadduri, Resmu’l—Mushaf: Dirâse Lugavı'yye Târihiyye, [Bağdat]: el-Lecnetu’l—Vataniyye, 1402/ 1982. el—Hamed, Ganim Kadduri, İyad Salim Salih es—Samerrai, Zavahir Kitabiyye fi Mesahı'f

Mahtuta: Dirase ve Mu’cem, Dımeşk: Darü’l—Gavsani, 1431/2010.

Hamidullah, Muhammed, "Hz. Peygamber ve Sahabe Devrinde Kitabet Sanatı", çev. Yu— suf Ziya Kavakcı, İslam Medeniyeti, 1972, sayı: XXV, s. 2-10. Diğer bir tercümesi

"Allah'ın Elçisi ve Sahabe Devrinde Yazı Sanatı", çev. Hasan Çağlar, İslami Araş- tırmalar, 1988, cilt: 11, sayı: 7, s. 93—102.

Anonim], el—Hı'câ fi Resmi’l—Mushaf, thk. Ganim Kadduri el—Hamed, Dımeşk: Daru’l— Gavsani, 1433/2012.

Holy Qur’an Preparedfor the Caliph Osman : el-Kur’an el-Mecid: Mushafu Seyyidı'ne Os- man ( r.a. ) Ukusu Nushati Semerkand, editör Muhammad Hamidullah, publisher Ayesha Begum, Amerika: Centre Culture Islamique, 1981

İbn Ebî Davud, Ki tabu’l-Mesâhif, thk. Muhibbuddin Abdussubhan Vaiz, Beyrut: Darü’l— Beşairi’l—İslamiyye, 1423/2002.

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Hattatlar, İstanbul, 1970. el-Kadı el-İyaz, eş-Şifâ bi-Ta rîfi Hukuki’l-Mustafâ, Beyrut: Daru’l—Kütübi’l—İlmiyye, t.y.].

Keskioğlu, Osman, "Türkiyede Matbaa Tesisi ve Mushaf Basımı", Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 1967, sayı: 15, s. 121-139.

Korkut, M. Şerif; "Amcamın Mushafı", Türk Yurdu, 1954, cilt: 1, sayı: 234, s. 56—58.

Kur ’an—ı Kerîm, Hafız Osman Hattı, İstanbul: Matbaa-i Osmaniyye, Şaban 1298 [Haziran

Kur ’an—ı Kerîm, Hafız Osman Hattı, İstanbul: İslami Kitabevi, 2007.

Kur ’ân—ı Kerîm, Kayışzade Hattı, İstanbul: Bilnet, 2014.

Masalı, Mehmet Emin, Kur’an’ın Metin Yapısı: Mushaf Tarihi ve İ mlası, Ankara: İlahiyat, Mehmed Süreyya, Sicill-ı' Osmani, İstanbul: Matbaa—i Amire, 1311.

Mehmet Akif, "Şerefeddin Yaltkaya Misyonerlerin İsnadlarına Niçin Göz Yumuyor? Mushaflarda Yazılı Olup Olmayan Kelimelerin Farkında Değil mi?", çev. Ş. Yalt- kaya, İslam-Turk Muhitulmaarı'fMecmuası, 09.01.1942, cilt: 1, sayı: 26, s. 3—4.

M[ustafa] Saffet, Ulum-i Şer’iyye ve Asri Müceddidlerimiz, İstanbul: Evkaf—ı İslamiyye Matbaası, 1340 [1922].

Lings, Martin, Kur’an Hat ve Tezhibı'nden Parıltılar, trc. Turan Koç, İstanbul: İstanbul Ticaret Odası, 2012.

Okutan, Ahmet, Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerim, Ankara, 1989.

Özel, Ahmet, “Ali el—Kârî”, DİA, ıı, 403-405. Serin, Muhittin, Hat Sanatı ve Meşhur Hattatlar, İstanbul: Kubbealtı, 2003.

Fasl LA 0.4.“ L“ 05‘ Leia.“ ııı- ı 26:92 Fas] 813». duâ 4313A duâ 4313A duâ dy» duâ 4:78

Fas] Ln ds Ln ds L: as LAS 4:91 Fasl 1‘», db 1‘», db 1‘», Ju m. Ju 257 Hazif—Elif gw“; 1511-11 ışıl-" gfb“ 19:30 | x

Hazif—Elif MW OLe-"W ühü-"W Çıt—“33“ 36:77 Hazif— Elif Lea-"' “L'-"' — 14.14.11 25 :49 Hazif—Elif ska-3‘ gemj‘ 1531—43“ eğil—AJ“ 19:31

Hazif—Elif J9}? u:“ u:“ u:“ 59:9 Hazif—Elif id? GM uh uh 35:1 HaZif— Elif 54+ 3L) 3L) 3+ 59: 10 Hazif— Elif uh umA — 1.134A 12:51 Hazif—Elif yr— J“ yr— yr— 25 :21 Hazif—Elif dll GW GW aw 53:19 Hazif—Elif anî oba — w 31:12 Hazif—Elif 35.4 45.4511 45.4.5 45.4.5 262176

Heinze aw ah ; aha) aha.“ 37:52 HemZe bu ama eml mı 14; 37 HemZe SAD“ 3335311 RAY M*)“ 104:7

HemZe SAD“ 3335311 RAY M*)“ 16:78

Heinze (*G-"Ul (*G-"Ul (*G-'M' eel-'M' 14:43 Hemze “ne: bıu bıu be: 10:87 Hemze ay+-' uye-' UJJAA ay+-' 16:53 Hemze 69L“ gür—â şam get“ 71 :6 Heinze LM l? “ l? ” LH” 9:102 Heinze aa.-ım” cak—Al cal—Al cal—AU 2:62 Heinze bü e333 1513 ı,:ıx 28:76 Heinze 0:353“ 0:353“ — CHS-34“ 76:13

Hemze “=)—4 “=)—4 “=)—4 “by 9: 120 Vasl LA“ L“ ül L“ O' LA O' 31:27 Vasl efe efek eft-JL 93% 20:94 Ziyade—Elif US; US; “:S:S 6533‘ 20:18

Ziyade-Elif agli 03w Jül 6513‘ 3:144

Ziyade-Elif w w be:“ Usu“ 6:5 Ziyade-Elif ble” ble” ble” um 37:106 Ziyade—Elif 'HL' “HU “H*-ı “ral-' 12:87 :; “.: Ziyade—Elif Def Def be)-' 28:86 “€ Ziyade—Elif U354 Um ‘54“ 12:85 :69 Ziyade-Elif 46% eggs _ % Ziyade—Elif ‘5» bb"? ‘5‘)? 5:29 “& Ziyade—Elif bu” bu” — 33:66 E % Ziyade—Elif LL» da» _ 76:4 Ziyade—Elif ‘55): “S)—33 “35354 US): 6:94

Ziyade-Elif biı—'Al biı—'Al biı—'A' 'M' 14:21 Ziyade—Elif bdr— bdr— bdr— bdr— 262197

Ziyade-Elif bubi Jul); 313135 39.363 76:16

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173687, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2015}, volume = {23}, pages = {7 - 44}, doi = {}, title = {Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi}, key = {cite}, author = {Abay, Muhammet} }
APA Abay, M . (2015). Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi . Usul İslam Araştırmaları , 23 (23) , 7-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16706/173687
MLA Abay, M . "Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi" . Usul İslam Araştırmaları 23 (2015 ): 7-44 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16706/173687>
Chicago Abay, M . "Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi". Usul İslam Araştırmaları 23 (2015 ): 7-44
RIS TY - JOUR T1 - Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi AU - Muhammet Abay Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 7 EP - 44 VL - 23 IS - 23 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi %A Muhammet Abay %T Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi %D 2015 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 23 %N 23 %R %U
ISNAD Abay, Muhammet . "Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi". Usul İslam Araştırmaları 23 / 23 (Haziran 2015): 7-44 .
AMA Abay M . Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi. USUL. 2015; 23(23): 7-44.
Vancouver Abay M . Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi. Usul İslam Araştırmaları. 2015; 23(23): 7-44.
IEEE M. Abay , "Mushaf İmlasında Ali el-Kārî Tarzı Meselesi", Usul İslam Araştırmaları, c. 23, sayı. 23, ss. 7-44, Haz. 2015