Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri

Öz Hz. Peygamber Mekke’nin fethi ve Huneyn zaferinden sonra yaklaşık iki haftasını Ci’râne mevkiinde geçirdi. Ci’râne, Mekke’nin on beş kilometre kuzey doğusunda bulunmaktadır. 5 Zilkade 8/ 24 Şubat 630 ile 18 Zilkade 8/ 9 Mart 630 tarihleri arasında Hz. Peygamber Ci’râne’de bulundu. Burada ganimet dağıtımı, Hevâzin kabilesi ile görüşme, esirlerin serbest bırakılması, soruları cevaplandırma ve bazı yanlışlıkları düzeltme gibi hadiseler yaşandı. Hz. Peygamber umre yaptıktan sonra Ci’râne’den ayrılarak 28 Zilkade 8/ 19 Mart 630 tarihinde Medine’ye ulaştı
Anahtar Kelimeler:

Ci’râne, Ganimet, Hevâzin, Ensar

Kaynakça

Ahmed b. Hanbel (ö. 241/ 855), Müsned, İstanbul, 1992.

Âtik b. Ğays el-Bilâdî, Meâlîmu’l-Coğrafiyye fi’s-Sîreti’n-Nebeviyye, Mekke, 1982.

Aynî (ö. 855/1451), Umdetü’l-Kârî fî Şerhi Sahîhi’l-Buharî, Beyrut, ts.

Beğavî (ö. 516/1122), Şerhu’s-Sünne, thk. Şuayb Arnavut, Beyrut, 1983.

Belâzürî (ö. 279/ 892), Ensâbu’l-Eşrâf, thk., Muhammed Hamidullah, 1.c., Beyrut, 1996.

Beyhakî (ö. 458/1066), Sünenü’l-Kübrâ, thk., Muhammed Abdülkadir Itır, Beyrut, 1994.

Buhârî (ö. 256/870), Sahîh, thk., Abdulaziz b. Abdullah b. Bâz, 1991.

Ebû Dâvud (ö. 275/889), Sünen, thk., Yusuf Kemal el-Hût, Beyrut, 1988.

Ezrâkî (ö.822/837), Ahbâru Mekke, thk., Abdülmelik b. Abdullah b. Dehîş, by., 2003.

Fayda, Mustafa, Hâlid b. Velîd, İstanbul, 1992.

İbn Abdilber (ö. 463/ 1071), el-İstîâb fî Ma’rifeti’l-Ashâb, thk. Ali Muhammed Muavviz- Adil Ahmed Abdülmevcud, Beyrut, 1995.

İbn Hacer (ö. 852/1448), el-İsâbe fi Temyîzi’s-Sahâbe, Beyrut, ts.

İbn Hazm (ö. 452/1064), Cevâmiu’s-Sîre, thk. Abdülkerim Sâmî el-Cündî, Beyrut, 2002.

İbn Hibbân (ö. 354/955), el-İhsân fî Takrîbi Sahîh İbn Hibbân, thk. Şuayb Arnavut, Beyrut, 1988.

İbn Hişâm (ö.218/833), es-Sîretü’n-Nebeviyye, Kahire, ts.

İbn İshâk (ö.151/768), es-Sîretü’n-Nebeviyye, thk., Ahmed Ferîd el-Mezîdî, Beyrut, 2004.

İbn Kayyım el-Cevziyye (ö. 751/1350), Zâdu’l-Meâd, Beyrut, 1998.

İbn Kesîr (ö. 774/1373), el-Fusûl fî Sîreti’r-Resûl, thk. Muhammed el-İyd Hatrâvî- Muhyiddin Müstû, Beyrut, 1403.

İbn Mace (ö. 273/ 887), Sünen, thk., Muhammed Fuad Abdulbaki, Kahire, 1994.

İbn Sa’d (ö. 230/844), et-Tabâkâtü’l-Kübrâ, thk. Ali Muhammed Ömer, Beyrut, 1985.

İbn Seyyidi’n-Nâs (ö. 734/1334), Uyûnü’l-Eser fi Fünûni’l-Meğâzî ve’ş-Şemâil ve’s-Siyer, Muhammed el-İyd Hatrâvî- Muhyiddin Müstû, Beyrut, ts.

İbn Şihâb ez-Zührî (ö. 124/742), Meğâzî, thk., Süheyl Zekkâr, Dımaşk, 1981.

İbnü’l-Esîr (ö. 630/1232), el-Kâmil fi’t-Târih, nşr. Tornberg, Beyrut, 1965.

İbnü’l-Esîr (ö. 630/ 1232), Üsdü’l-Ğâbe, Beyrut, 1989.

Kandemir, M. Yaşar, “Büdeyl b. Verkâ”, DİA, VI, İstanbul, 1992.

Makrîzî (ö. 845/1442), İmtâu’l-Esmâ, thk., Muhammed Abdülhamid en-Nemîsî, Beyrut, 1999.

Muhammed Hamidullah, İslâm Peygamberi, Ankara, 2003.

Müslim (ö. 261/875), Sahîh, thk., Musa Şahin Laşin- Ahmed Ömer Haşim, Beyrut, 1987.

Önkal, Ahmet, “Ci’râne”, DİA, VIII, İstanbul, 1993.

Safiyyu’r-Rahman Mubarekfûrî, Rehîku’l-Mahtûm, Katar, 2007.

Sarıcık, Murat, “Ebû Mahzûre”, DİA, X, İstanbul, 1994.

Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara, 2004.

Suyutî (ö. 911/1505), Hasâisü’l-Kübrâ, thk, Muhammed Halil Herrâs, Kahire, 1967.

Süheylî (ö. 581/1185), Ravdu’l-Unf, thk., Mecdî b. Mansur, Beyrut, ts.

Şâmî, Muhammed b. Yusuf es-Sâlihî (942/1536), Sübülü’l-Hüdâ ve’r-Reşâd fi Sireti Hayri’l-Ibâd, Kahire, 1992.

Taberî (ö. 310/922), Târihu’l-Ümem ve’l-Mülûk, thk. Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahim, Beyrut, ts.

Uğur, Mücteba, İslâm Toplumu, İstanbul, 1980.

Vâkıdî (ö. 207/822), Kitâbu’l-Meğâzî, nşr. Marsden Johns, Beyrut, 1984.

Yâkût el-Hamevî (ö. 626/1229), Mu’cemul-Büldân, Beyrut, 1977.

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173767, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2012}, volume = {17}, pages = {81 - 106}, doi = {}, title = {Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri}, key = {cite}, author = {Kılıç, Mustafa} }
APA Kılıç, M . (2012). Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri . Usul İslam Araştırmaları , 17 (17) , 81-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16712/173767
MLA Kılıç, M . "Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri" . Usul İslam Araştırmaları 17 (2012 ): 81-106 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16712/173767>
Chicago Kılıç, M . "Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri". Usul İslam Araştırmaları 17 (2012 ): 81-106
RIS TY - JOUR T1 - Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri AU - Mustafa Kılıç Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 81 EP - 106 VL - 17 IS - 17 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri %A Mustafa Kılıç %T Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri %D 2012 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 17 %N 17 %R %U
ISNAD Kılıç, Mustafa . "Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri". Usul İslam Araştırmaları 17 / 17 (Haziran 2012): 81-106 .
AMA Kılıç M . Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri. USUL. 2012; 17(17): 81-106.
Vancouver Kılıç M . Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri. Usul İslam Araştırmaları. 2012; 17(17): 81-106.
IEEE M. Kılıç , "Hazreti Peygamber’in Ci’râne Günleri", Usul İslam Araştırmaları, c. 17, sayı. 17, ss. 81-106, Haz. 2012