Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme)

Kaynakça

Aster, Ernest Von, Bilgi Teorisi ve Mantık, çev.: Macit Gökberk, İstanbul Üniversi- tesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul, 1972.

el-Bağdâdî, Ebû Mansûr ‘Abd el-Kâhir, (ö.429/1038), Kitâb Usûl ed-Dîn, İstanbul, 1346/1928.

Mezhepler Arasındaki Farklar, çev.: E. Ruhi Fığlalı, Türkiye Diyânet Vakfı Yay., Ankara, 1991.

el-Bedevî, ‘Abd er-Rahmân, Mezâhibü’l-İslâmiyyîn, Beyrut, 1979.

Cevizci, Ahmet, İlkçağ Felsefesi Tarihi, Asa Yay., Bursa, 1998.

Doğan, Hüseyin, ‘Abd el-Kâhir el-Bağdâdî ve Yöntembilimine Eleştirel Bir Yaklaşım, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun, 2004.

el-Fârâbî, Ebû Nasr Muhammed, (ö.339/950), İlimlerin Sayımı (İhsâ el-‘Ulûm), çev.: Ahmet Ateş, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1986.

Flew, Antony, A Dictionary of Philosophy, “Epistemology” mad., London, 1981.

Gökberk, Macit, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1999.

Gölcük, Şerafettin, “‘Abd el-Kâhir el-Bağdâdî”, Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi Dergisi, Sevinç Matbaası, sayı: III, Ankara, 1979.

Hançerlioğlu, Orhan, Felsefe Ansiklopedisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1977.

Hilav, Selahattin, Diyalektik Düşüncenin Tarihi, Sosyal Yayınlar, İstanbul, 1997.

Hökelekli, Hayati, Din Psikolojisi, Türkiye Diyânet Vakfı Yay., Ankara, 1998.

İbn Sînâ, el-Hüseyin b. ‘Abdullah Ebû ‘Ali, (ö.428/1037), Kitâb en-Necât, nşr. Macit Fahri, Beyrut, 1985.

Joseph, H. W., An Introduction to Logic, Oxford Üniversity Press, 1967.

Kehhâle, Ömer Rıza, Mu‘cem el-Müellifîn –Terâcimü’l-Musannifi’l-Kütübi’l- ‘Arabiyye, Beyrut, 1376/1957.

Krings, H. And H. M. Baumgartner, “Bilgi Kuramı ve Tarihçesi”, çev.: Doğan Özlem, Günümüz Felsefe Disiplinleri İçinde, Ara Yay. , İstanbul, 1990.

el-Kütübî, Muhammed b. Şâkir, Fevâtü’l-Vefeyât, tah.: İhsân ‘Abbâs, Dâru’s-Sadr, Beyrut, 1973.

Martnich, A. P. And Evrum Stroll, The New Encycliopedia, “Epistemology” mad., c. VIII, Chicagu, 1992.

el-Mâtürîdî, Ebû Mansûr Muhammed, (ö.333/944) Kitâb et-Tevhîd, nşr. Fethullâh Huleyf, İstanbul,1979.

Mengüşoğlu, Takiyettin, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1983. a.mlf., İnsan Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1988.

Özlem, Doğan, Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.

Reichenbach, Hans, Bilimsel Felsefenin Doğuşu, çev.: Cemal Yıldırım, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1993.

Russel, Bertrand, Batı Felsefe Tarihi (Antikçağ), çev.: Muammer Sencer, Bilgi Yay.,İstanbul, 1972.

es-Subkî, Takiyyüddîn, Tabakât eş-Şâfi‘iyye el-Kübrâ, Dâru’l-Ma’rife, Beyrut, ts.

Suphî, Ahmet Mahmûd, Fî el-Kelâm Dırâsetü’l-Felsefiyye Li-Ârâ’i’l-Fıraki’l- İslâmiyye Fî Usûl ed-Dîn, Beyrut, 1405/1985.

es-Suyutî, Celâlüddîn, (ö.911/1505), Buğyetü’l-Vu‘ât Fî Tabakâti’l-Luğaviyyîn ve’n- Nühât, tah.: Muhammed Ebu’l-Fazl İbrahîm,Beyrut, 1384/1964.

Turgut, İhsan, Platon’un Son Dönem Felsefesinde Bilgi Sorunu (Thaetatos’un Yeni Bir Yorumu), Bilihan Matbaası, İzmir, 1992.

Ülken, Hilmi Ziya, Genel Felsefe Dersleri, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Yay., Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara, 1972.

Wensinck, A. S., The Muslim Creed, Camridge At The Üniversity Press, Britain, 1982.

Yıldırım, Cemal, Bilim Felsefesi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173857, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2008}, volume = {10}, pages = {181 - 200}, doi = {}, title = {Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme)}, key = {cite}, author = {Doğan, Hüseyin} }
APA Doğan, H . (2008). Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme) . Usul İslam Araştırmaları , 10 (10) , 181-200 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16719/173857
MLA Doğan, H . "Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme)" . Usul İslam Araştırmaları 10 (2008 ): 181-200 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16719/173857>
Chicago Doğan, H . "Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme)". Usul İslam Araştırmaları 10 (2008 ): 181-200
RIS TY - JOUR T1 - Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme) AU - Hüseyin Doğan Y1 - 2008 PY - 2008 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 200 VL - 10 IS - 10 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme) %A Hüseyin Doğan %T Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme) %D 2008 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 10 %N 10 %R %U
ISNAD Doğan, Hüseyin . "Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme)". Usul İslam Araştırmaları 10 / 10 (Aralık 2008): 181-200 .
AMA Doğan H . Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme). USUL. 2008; 10(10): 181-200.
Vancouver Doğan H . Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme). Usul İslam Araştırmaları. 2008; 10(10): 181-200.
IEEE H. Doğan , "Eş‘arî Kelâmcılarından ‘Abdülkâhir el-Bağdâdî’nin Epistemolojisi (Eleştirel Bir Çözümleme)", Usul İslam Araştırmaları, c. 10, sayı. 10, ss. 181-200, Ara. 2008