Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine

Öz Yaklaşık bir buçuk asırdan beri Batıda, genelde İslam, özelde hadis ilmi ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar Batının, İslam bakışını ortaya koyması, Müslümanlara kendi değerlerinin farkına vardırması açısından bazı faydaları haizdir. Bunlardan dilimize kazandırılmış çalışmalardan birisi de klasik oryantalist çizgiye yönelttiği eleştirileri ile bilinen Harald Motzki’nin doçentlik tezinin özeti ile bazı makalelerinin ve kendisiyle yapılan bir mülakatın derlenmesinden oluşan Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihî Seyri adlı eserdir. Batıda Hadis araştırmalarının bir resmini vermesi ve modern hadis çalışmalarına bazı yenilikler getirmesi açısından değerli bu araştırmadır. Bu makalede Motzki’nin çalışmalarını içeren bu derlemesi genel hatlarıyla tanıtılmış ve değerlendirilmiştir

Kaynakça

Abdürrezzâk, Ebû Bekir b. Hemmâm es-San’ânî (ö. 211/827), el-Musannef (thk. Habîburrahmân el-A’zamî), I-XII, el-Mektebü’l-islâmî, Beyrût, 1983.

Akpınar, Ömer Faruk, “G.H.A. Juynboll ve H. Motzki’nin’in Nâfi’ Mevlâ İbn Ömer Hakkındaki İddiaları Üzerine Bir Değerlendirme Denemesi”, (yayın aşamasın- da).

Juynboll, G. H. A., Hadis Tarihinin Yeniden İnşası, (çev. Salih Özer), Ankara okulu Yayınları, Ankara, 2002.

Karapınar, Fikret, “Harald Motzki ve İlk Dönem Hadis-Fıkıh İlişkisiyle İlgili Klasik Oryantalist Görüşe Getirdiği Eleştiri”, Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İs- lam Çalışmaları Sempozyumu, DİB Yayınları, Ankara, 2003, s.293-326.

Mâlik b. Enes (ö. 179/795), el-Muvatta’ (thk. Beşşâr Avvâd Ma’rûf) I-II, Dâru’l-Ğarbi’l- İslâmî, Beyrût, 1997.

Motzki, Harald, “İbn Ömer’in Azadlı Kölesi Nâfi’ ve Onun Hadis Literatüründeki Yeri”, (çev. Salih Özer), İsnad Analiz Yöntemleri, Ankara, 2005, s. 99-140.

Motzki, Harald, “İbn Şihâb ez-Zührî’nin Fıkhı: Bir Kaynak Tenkidi İncelemesi”, (çev. Fatma Kızıl), Hadis Tetkikleri Dergisi, III/2, 2005, s. 128-168.

Motzki, Harald, Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri (ed. Bülent Uçar), Hadisevi Yayınları, İstanbul, 2006.

Sezgin, M. Fuad, Buhârî’nin Kaynakları, Kitâbiyât, Ankara, 2000.

Kaynak Göster

Bibtex @ { usul173820, journal = {Usul İslam Araştırmaları}, issn = {1305-2632}, eissn = {2147-8279}, address = {}, publisher = {İlim Yayma Vakfı}, year = {2010}, volume = {13}, pages = {147 - 178}, doi = {}, title = {Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine}, key = {cite}, author = {Akpınar**, Ömer Faruk} }
APA Akpınar**, Ö . (2010). Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine . Usul İslam Araştırmaları , 13 (13) , 147-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16716/173820
MLA Akpınar**, Ö . "Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine" . Usul İslam Araştırmaları 13 (2010 ): 147-178 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/usul/issue/16716/173820>
Chicago Akpınar**, Ö . "Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine". Usul İslam Araştırmaları 13 (2010 ): 147-178
RIS TY - JOUR T1 - Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine AU - Ömer Faruk Akpınar** Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Usul İslam Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 147 EP - 178 VL - 13 IS - 13 SN - 1305-2632-2147-8279 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Usul İslam Araştırmaları Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine %A Ömer Faruk Akpınar** %T Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine %D 2010 %J Usul İslam Araştırmaları %P 1305-2632-2147-8279 %V 13 %N 13 %R %U
ISNAD Akpınar**, Ömer Faruk . "Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine". Usul İslam Araştırmaları 13 / 13 (Haziran 2010): 147-178 .
AMA Akpınar** Ö . Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine. USUL. 2010; 13(13): 147-178.
Vancouver Akpınar** Ö . Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine. Usul İslam Araştırmaları. 2010; 13(13): 147-178.
IEEE Ö. Akpınar** , "Batı’da Hadis Çalışmalarının Tarihi Seyri* Üzerine", Usul İslam Araştırmaları, c. 13, sayı. 13, ss. 147-178, Haz. 2010