Transplante böbrekte perkütan nefrolitotomi: Olgu sunumu

Transplante böbreklerde taş oluşumu ender görülen bir komplikasyondur. Başarılı renal transplantasyondan 6 ve 2 yıl sonra anüri nedeniyle değerlendirilen iki hastada ureter üst uç taşı saptanmış ve perkütan nefrolitotomi ile tedavi edilmiştir. İşlem sonrasında normal serum kreatinin düzeyleri elde edilmiştir. Perkütan nefrolitotomi bu hastaların tedavisinde güvenli ve etkili bir tedavi yöntemidir.

Percutaneous nephrolithotomy in transplanted kidneys: Case reports

Development of renal calculi in transplanted kidneys is an uncommon complication. Upper ureteric stones were detected in two patients who presented with anuria 6 and 2 years after successful renal transplantations. The patients were treated with percutaneous nephrolilholomy and normal serum creatinine levels were attained postoperatively. Percutaneous nephrolithotomy is an efficient and safe treatment modality in such patients.

Kaynakça

1. Lerut J, Lerut T, Gruvez JA et al. Case profile: donor-graft lithiasis-unusual complication of renal transplantation. Urology, 14: 627,1979.

2. Şahin A, Erdem E, Öner S ve ark. Perkütan nefrolitotomi: ilk 76 renal ünitedeki erken sonuçlarımız. Üroloji Bülteni, 10: 73,1999.

3. Brien G, Scholz D, Oesterwitz H et al. Urolithiasis after kidney transplantation-clinical and mineralogical aspects. Urol Res, 8: 211,1980.

4. Normann E, Fryjordet A, Halvorsen S. Stones in renal transplants. Scand J Urol Nephrol, 14: 73,1980.

5. Loughlin KR, Tilney NL, Richie JP. Urologic complications in 718 renal transplant patients. Surgery, 95: 297,1984. 6. Schweizer RT, Bartus S A, Gray don RJ, Berlin BB. Pyelolithotomy of a renal transplant. J Urol, 117: 665,1977.

7. Fisher MF, Haaga TR, Persky L et al. Renal stone extraction through a percutaneous nephrostomy in a renal transplant patient. Radiology, 144: 95,1982.

8. Bhadauria RP, Ahlawat R, Kumar RV et al. Donor-gifted allograft lithiasis: ESWL with over table module using the Lithostar Plus. Urol Int, 55: 51,1995.

9. Lu H, Shekarriz B, Stoller ML. Donor-gifted allograft urolithiasis: Early percutaneous management. Urology, 59: 25, 2002.

10. Cifuentes J, Tapia E, Pena E et al. Percutaneous nephrolithotomy in transplanted kidney. Urology, 38: 3,1991.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

387101

Sayıdaki Diğer Makaleler

Radikal sistoprostatektomi sonrasında gelişen cinsel işlev bozuklukları

FATİH TARHAN, Murat GÖNEN, Gökhan GÜRBÜZ, Uğur KUYUMCUOĞLU, Güven SEVİN

Yüzeyel mesane tümörlerinde ortalama mikrodamar sayısının tümör rekürrensi ve prognozunun belirlenmesindeki rolü

A. Kenan KARADEMİR, Temuçin ŞENKUL, Nihat TÜRKMEN, Kadir BAYKAL, Cüneyid İŞERİ, Doğan ERDEN

Vücut şok dalga litotripsi sonrası taşsızlık tanısında ultrasonografi ve spinal bilgisayarlı tomografinin yeri

Serhat GÜROCAK, Bora KÜPELİ, Çağrı ŞENOCAK, Lütfi TUNÇ, İbrahim BOZKIRLI

Transplante böbrekte perkütan nefrolitotomi: Olgu sunumu

Mustafa SOFİKERİM, Ahmet ŞAHİN, Serkan DOĞAN, Mert GÜNAY, Mehmet BAKKALOĞLU, İlhan ERKAN, Sezer KENDİ

Ürologların akut idrar retansiyonunda uygulanan kateterizasyon yöntemlerine yaklaşım farklılıkları

Mesut GÜRDAL, Cevdet KAYA, Sinan KİREÇÇİ, Murat TÜKEN, E. Veli KÜÇÜK, M. İhsan KARAMAN

Üreter alt uç taşlarında ekstrakorporeal şok dalga litotripsinin başarısını artırmak üzere kullanılabilecek medikal yardımcı tedaviler

Erdal YILMAZ, Ertan BATİSLAM, Mehmet FERHAT, Murat BAŞAR, DEVRİM TUĞLU, Halil BAŞAR

Progresif üriner obstrüksiyona yol açan dev üreteral fibroepitelyal polip

Zafer AYBEK, Zafer SINIK, Ender DÜZCAN, Tahir TURAN, Levent TUNCAY

Nükleer matriks protein (NMP) 22 mesane tümörü teşhis ve takibinde sistoskopiye olan gereksinimi azaltabilir mi?

Haşmet BAYRAKLI, Yüksel YILMAZ, Ekrem ÖZMAN, Sabahattin AYDIN

Semptomatik kronik prostatitli hastalarda semptomların NIH (National Institutes of Health) kronik prostatit semptom indeksi ile sorgulanması

Musa SARAÇOĞLU, Aydın AYDINLI

Obstrüksiyona neden olmamış dev distal üreteral benign fibroepitelyal polip: Olgu sunumu

Cem GÜLER, M. Murat ŞAMLI, Murat DEMİRBAŞ, Çetin DİNÇEL