Renal hücreli kanserlerin tedavisinde radikal nefrektomiye ilave olarak adrenalektomi rutin yapılmalı mıdır?

Amag: Adrenalektomi, standart radikalnefrektominin bir parcasidir. Bununla birlikte son yillarda rutin adrenalektomi yapilip yapTlmamasi ile ilgili tartismalar surmektedir. Bu galismada renal hucreli kanserlerde adrenal tutulumu insidansi ve radikal nefrektomide adrenalektominin gerekliligi arastinlmaktadir. Hastalar ve Yontem: Ocak 1990 ile Mayis 1998 tarihleri ara^inda 58 kadm, 63 erkek toplam 121 olguda standart (adrenalektomi ile birlikte) radikal nefrektomi yapildT; Ortalama hasta yasi 57.4 yil (19 ile 80 yil arasinda) idi. Bulgular: 121 olgunun 6'sinda (% 4.95) adrenal tutulumu vardi (1 metastaz, 5 invazyon). Bu 6 hastanin 4'unde tumor u.st polde, 1'inde orta kesim ve 1'inde ise ust-orta kesimde yerle§mi§ti. Radyolojik incelemelerde 121 olgunun 9'unda anormal adrenal bildirildi. Bu 9 olgunun 5'inde patolojik olarak da adrenal tutulumu izlendi. Radyolojik olarak normal olan 112 hastanin'yalnizca 1'inde invazyon vardi. Boylece radyolojik goruntulemenin adrenal tutulumu gostermedeki spesifitesi, % 97, sensitivitesi % 83 ve pozitif prediktif degeri % 56 olarak belirlendi. Sonug: Radyolojik yontemlerin adrenal bez tutulumunu gostermedeki sensitivitesi ve spesifitesi yuksek olmakla birlikte pozitif prediktif degeri dtisuktur. Ozellikle bobrek ust polde yerlesmis buyiik tumorlerin tedavisinde adrenalektominin gerekli oldugu dusunulmektedir.

Should routine adrenalectomy be performed as part of radical nephrectomy for renal cell carcinoma?

Purpose: Although adrenalectomy is a part of.the standard radical nephrectomy, the need for routine removal of adrenal gland with the kidney has been debatable in recent years. In this study, the incidence of adrenal gland involvement in renal cell carcinoma (RCC) and the need for routine adrenalectomy were evaluated. Patients and Methods: Between January 1990 and May 1998, a total of 121 patients including 58 females and 68 males underwent standard (with adrenalectomy) radical nephrectomy. The mean patient age was 57.4 years (range; 19-80 years). Results: Adrenal gland involvement was demonstrated in 6 patients (4.95 %) histopathologically. In this group, RCC's were localized in the upper pole of the kidney in 4 cases, in the mid part of the kidney in 1 and in the upper-mid part in 1 patient. Preoperative radiological examination revealed abnormal adrenal gland in 9 patients and 5 of these had histopathologically proven metastases. Only 1 out of the remaining 112 patients in whom the adrenals were normal radiologically was later shown to have adrenal metastasis. Thus, the specificity, sensitivity and positive predictive value of radiological imaging in determining adrenal involvement preoperatively were found to be 97 %, 83 % and 56 %, respectively. Conclusions: Although the specificity and sensitivity of radiological imaging are promisingly high in predicting adrenal involvement in RCC, the positive predictive value remains considerably low. We believe that routine adrenalectomy should be considered particularly in patients who have large RCCs in the upper pole of the kidney.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

408105

Sayıdaki Diğer Makaleler

Renal hücreli kanserlerin tedavisinde radikal nefrektomiye ilave olarak adrenalektomi rutin yapılmalı mıdır?

Kadir TÜRKÖLMEZ, Ö. Faruk BOZKURT, Cemil YAĞCI, Mut ŞAFAK, Sümer BALTACI, Ergin SOYSAL

Mesane tümörlerinde AgNOR dağılımının prognostik değeri

MEHMET DÜNDAR, Taner AKALIN, Bülent SEMERCİ, Erdal APAYDIN, Ceyhun ÖZYURT, Atalay GÜRSAN, Gülşen KANDİLOĞLU

Ekstrakorporeal şok dalga litotripsi sonrasında taş yolu oluşumu ve tedavisi

Kenan İSEN, Bora KÜPELİ, Zafer SINIK, Nuri DENİZ, ALTUĞ TUNCEL, Üstünol KARAOĞLAN, İbrahim BOZKIRLI

Kobaylarda unilateral parsiyel hidronefrozun salya katyon ve kreatinin konsantrasyonuna etkisi

Seyfettin KAYA, Mustafa SERTESER, Erdal KUKUL, Erol GÜNTEKİN, Ahmet DANIŞMAN, Metin SEVÜK

Rekürren üretra darlıklı bir olguda 4 adet kalıcı urolume stent uygulamasının uzun dönem sonucu

Özcan ÖZSAN, Oğuzhan SARIYÜCE, Emin ÖZBEK, Tahir ZENGİN

Yüzeyel mesane tümörlerinin tedavisinde intravezikal bacillus Calmette-Guerin kullanımının uzun dönem sonuçları

Cenk Y. BİLEN, Haluk ÖZEN, F. Tuncay AKI, Sinan EKİCİ, Cem AYGÜN, Sezer KENDİ

T2 ve T3a mesane değişici epitel kanserlerinde mutant p53 pozitifliğinin sağkalım üzerine etkisi

Benign prostat hiperplazili olgularda idrar akım hızları ve uluslararası prostat semptom skoru ile prostat spesifik antijen dansitesi arasındaki korelasyon

Tarık YONGUÇ, M. Cemil UYGUR, Cem AYGÜN, Ahmet ŞAHİN, Haluk ÖZEN

Epididimal obstrüksiyon tanısında alfa-glukozidaz testi

M. Murat BAŞAR, M. Murat ŞAMLI, Oğuzhan SARIYÜCE, Sema ÖZDEN, Semra KAHRAMAN

Gebeliğin son döneminde verilen etanolün yavru ratların duktus epididimis ve testis dokusu üzerine etkisi

Abdurrahman ÖNEN, Engin DEVECİ