Radikal sistoprostatektomi sonrasında gelişen cinsel işlev bozuklukları

Amaç: Lokal invazif mesane kanseri nedeni ile radikal Sistoprostatektomi ve çeşitli tiplerde üriner diversiyon operasyonu uygulanan hastalarda postoperatif dönemde görülen cinsel işlev bozuklukları araştırmak. Yöntem: Ocak 1996 ve Aralık 2001 tarihleri arasında radikal Sistoprostatektomi ve üriner diversiyon operasyonu uygulanmış 26 hasta değerlendirildi. Hastalara cinsel işlevlerini sorgulayan anket, birebir görüşme ile soru-cevap tekniğine uygun olarak aynı hekim tarafından dolduruldu. Anket medikal ve demografik bilgileri, preoperatif ve postoperatif cinsel işlevleri sorgulayan 20 sorudan oluşuyordu. Bulgular: Postoperatif dönemde hastaların %52'sinde cinsel istek azalması ve %92'sinde erektil işlev bozukluğu saptandı. Hastaların 16'sı (% 64) postoperatif dönemde kuru orgazm yaşayabildiğini belirtti, ancak bu hastaların tamamında orgazm derecesinde azalma saptandı. Cinsel yaşantıdan tatmin 3 hastada (%11.5) minimal düzeyde olmak üzere tüm hastalarda azalmıştı. Sonuç: Radikal Sistoprostatektomi geçiren hastaların cinsel işlevlerinde önemli oranda bozulma meydana gelmektedir. Bu nedenle cerrahi tedavi planlanırken cinsel işlevler göz önüne alınmalıdır. Postoperatif dönemde aıtin olarak her hasta cinsel işlev yönünden değerlendirilmeli ve psikiyatrik destek dahil olmak üzere gerekli cinsel tedavi uygulanmalıdır.

Sexual dysfunction in men after radical cystoprostatectomy

Objective: To investigate postoperative sexual dysfunction in locally invasive bladder cancer patients after radical cystopros-tatectomy and various types of urinary diversion. Methods: A total of 26 consecutive male patients who underwent radical Cystoprostatectomy and urinary diversion between January 1996 and December 2001 were evaluated. A sexual function questionnaire was completed by the same physician with interviews using question-answer technique. The questionnaire consisted of 20 questions including medical and demographic data, preoperative and postoperative sexual functions. Results: Postope-rative incidences for decreased sexual desire and erectile dysfunction were noted as 52% and 92%, respectively. Sixteen patients (64%) expressed that they could achieve dry orgasms, however all had decrease in the degree of orgasms. Although minimal in 3 cases (11.5%) overall satisfaction in sexual life was decreased in all patients. Conclusions: Sexual functions deteriorate significantly after radical Cystoprostatectomy. The impact of surgical treatment on sexual function should be considered during treatment plans. Postoperatively, all patients should be routinely evaluated for sexual function and considered for sexual therapy including psychological counseling.

Kaynakça

1. Hart S, Skinner EC, Meyerowitz BE et al. Quality of life after radical cystectomy for bladder cancer in patients with an ileal conduit, or cutaneous or urethral Kock pouch. J Urol, 162: 77,1999.

2. Nordstrom GM, Nyman CR. Male and female sexual function and activity following ileal conduit urinary diversion. Br J Urol, 70: 33,1992.

3. Marshall FF, Mostwin JL, Radeebaugh LC et al. Ileocolic neobladder post-cystectomy: Continence and potency. J Urol, 145: 502,1991.

4. Mansson A, Caruso A, Capo villa E et al. Quality of life after radical cystectomy and orthotopic bladder substitution: a comparison between Italian and. Swedish men. BJU Int, 85: 26, 2000.

5. Sullivan LD, Chow VDW, Ko DSC et al. An evaluation of quality of life in patients with continent urinary diversions after cystectomy. Br J Urol, 81: 699, 1998.

6. Bjerre BD, Johansen C, Steven K. Sexological problems after cystectomy: Bladder substitution compared with ileal conduit diversion. Scand J Urol Nephrol, 32: 187,1998.

7. Schover LR, Evans R, Von Eschenbach AC. Sexual rehabilitation and male radical cystectomy. J Urol, 136:1015,1986.

8. Venn SN, Popert RM, Mundy AR. Nerve-sparing cystectomy and substitution cystoplasty in patients either sex: limitations and techniques. Br J Urol, 82: 361,1998.

9. Koraitim M, Khalil R. Preservation of urosexual functions after radical cystectomy. Urology, 39:117, 1992.

10. Sasso F, Gulino G, Alcini A et al. Early experience of corpora cavenosa electromyography in impotent patients after radical cystoprostatectomy. Eur Urol, 29: 466,1996.

11. De Luca V, Pescatori ES, Taher B et al. Damage to the erectile function following radical pelvic surgery: prevalance of veno-occlusive dysfunction. Eur Urol, 29: 36,1996.

12. Tomic R, Sjödin JG. Sexual function in men after radical cystectomy with or without urethrectorrv) Scand. J Urol Nephrol, 26: 127,1992.

13. Bergman B, Nilsson S, Petersen I. The effect on erection and orgasm of cystectomy, prostatectomy and vesiculectomy for cancer of the bladder: a clinica and electromyographic study. Br J Urol, 51: 114 , 1979.

14. Bergman B, Sivertsson R, Suurkula M. Penile blood pressure in erectile impotence following cystectomy. Scand J Urol Nephrol, 16: 81,1982.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

846

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yüzeyel mesane tümörlerinde ortalama mikrodamar sayısının tümör rekürrensi ve prognozunun belirlenmesindeki rolü

A. Kenan KARADEMİR, Temuçin ŞENKUL, Nihat TÜRKMEN, Kadir BAYKAL, Cüneyid İŞERİ, Doğan ERDEN

Vücut şok dalga litotripsi sonrası taşsızlık tanısında ultrasonografi ve spinal bilgisayarlı tomografinin yeri

Serhat GÜROCAK, Bora KÜPELİ, Çağrı ŞENOCAK, Lütfi TUNÇ, İbrahim BOZKIRLI

Gossipiboma (Unutulmuş cerrahi gazlı bez): Olgu sunumu

Sezgin GÜVEL, Ferhat KILINÇ, MEHMET TULGA EĞİLMEZ

Obstrüksiyona neden olmamış dev distal üreteral benign fibroepitelyal polip: Olgu sunumu

Cem GÜLER, M. Murat ŞAMLI, Murat DEMİRBAŞ, Çetin DİNÇEL

Radikal sistoprostatektomi sonrasında gelişen cinsel işlev bozuklukları

FATİH TARHAN, Murat GÖNEN, Gökhan GÜRBÜZ, Uğur KUYUMCUOĞLU, Güven SEVİN

Nükleer matriks protein (NMP) 22 mesane tümörü teşhis ve takibinde sistoskopiye olan gereksinimi azaltabilir mi?

Haşmet BAYRAKLI, Yüksel YILMAZ, Ekrem ÖZMAN, Sabahattin AYDIN

Semptomatik kronik prostatitli hastalarda semptomların NIH (National Institutes of Health) kronik prostatit semptom indeksi ile sorgulanması

Musa SARAÇOĞLU, Aydın AYDINLI

Progresif üriner obstrüksiyona yol açan dev üreteral fibroepitelyal polip

Zafer AYBEK, Zafer SINIK, Ender DÜZCAN, Tahir TURAN, Levent TUNCAY

Transplante böbrekte perkütan nefrolitotomi: Olgu sunumu

Mustafa SOFİKERİM, Ahmet ŞAHİN, Serkan DOĞAN, Mert GÜNAY, Mehmet BAKKALOĞLU, İlhan ERKAN, Sezer KENDİ

Ürologların akut idrar retansiyonunda uygulanan kateterizasyon yöntemlerine yaklaşım farklılıkları

Mesut GÜRDAL, Cevdet KAYA, Sinan KİREÇÇİ, Murat TÜKEN, E. Veli KÜÇÜK, M. İhsan KARAMAN