İntrinsik sfinkter yetmezliği olan kadın hastalarda periüretral teflon enjeksiyonu

Amag: intrinsik sfinkter yetmezligine bagh stres inkontinansi olan kadinlarda periuretral teflon enjeksiyonu etkinliginin incelenmesi. Hastalarve Yontem: Ocak 1997 ile Mart 1998 tarihleri arasinda toplam 20 hastaya periuretral teflon enjeksiyonu uygulandi. intrinsik sfinkterik yetmezligin tanisi igin uretral basing profili, abdominal kagirma noktasi basinci ve gereken olgularda videourodinamik galisma kullanildi. Tedaviye yanit kullanflan pet sayisi .ve inkontinans derecesindeki azalmaya gore degerlendirildi. Yanit alinan ancak tam duzelmeyen hastalara ikinci defa enjeksiyon yapildi. Bulgular:Tedaviden once ortalama 6 (3 ile10 arasinda) olan pet sayisi tedaviden sonra 3'e indi. Toplam 8 hasta (%JtO) tam tedavi oldu, 6 hastada (% 30) kullanilan pet sayisi azaldi. Bu 6 hastanm 3'unde ikinci enjeksiyon ile |ullanilan pet sayisi daha da azaldi. Alti hastada (% 30) herhangi bir duzelme olmadi. Kullanilan ortalama teflon miktari 12 ml olarak belirlendi. Sonug: Periuretral teflon enjeksiyonu kadinlarda sfinkter yetmezligine bagli stres inkontinans igin kullanilabilecek etkili bir tedavi yontemidir.

Periurethral teflon injection in female patients with intrinsic sphincteric deficiency

To investigate the efficacy of periurethral teflon injections in women with stress urinary incontinence due to intrinsic sphincteric deficiency. Patients and Methods: Between January 1997 and March 1998 periurethral teflon injections were done in 20 patients. The diagnosis for intrinsic sphincteric deficiency was made by using urethral pressure profile, abdominal leak point pressure and videourodynamic studies when needed. Response to treatment was evaluated by the amount of decrease in daily pad use and decrease in the clinical grades. Secondary injections were performed in patients who ameliorated without total cure. Results: The mean number of daily used pads decreased from the pretreatment level of 6 (range 3 to 10) to 3 after treatment. Complete cure was achieved in 8 patients (% 40) while 6 patients (% 30) showed improvement with decreased daily pad usage. Three out of these 6 patients showed further improvement as noted by decreased number of pads after second injections. The treatment failed in 6 patients (30 %). The mean amount of injected teflon was 12 ml. Conclusion: 'Periurethral teflon injections appear efficacious in the treatment of female stress incontinence due to intrinsic sphincteric deficiency.

Kaynak Göster

Üroloji Bülteni
  • ISSN: 1300-0470
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

866

Sayıdaki Diğer Makaleler

Testis biyopsisinde touch-prep sitolojisinin önemi

A. Adil ESEN, Güven ASLAN, Meral KOYUNCUOĞLU, HATEM KAZIMOĞLU, İlhan ÇELEBİ

Benign prostat hiperplazili olgularda üretral kateterizasyonun serum prostat spesifik antijen değerleri üzerine etkisi: Pilot çalışma sonuçları

M. Cemil UYGUR, Cenk YILMAZ, Haluk ÖZEN

İntrinsik sfinkter yetmezliği olan kadın hastalarda periüretral teflon enjeksiyonu

Bedrettin SEÇKİN, Yusuf KİBAR, Lütfü TAHMAZ, Serdar GÖKTAŞ, Doğan ERDURAN

Ekstrofi vezikada geçirilmiş başarısız ameliyatlara bağlı kontrakte mesanelerde bir kontinan diversiyon seçeneği olarak Indiana poşu

Cem AYGÜN, Serdar TEKGÜL, SEDAT ÖNER, Ali TEKİN, Ali ERGEN, Fevzi ÇAKMAK

Üreteropelvik darlıklı olgulardaki dismembered piyeloplasti operasyonlarında eksternal ve internal diversiyon yöntemlerinin karşılaştırılması

Kadir TÜRKÖLMEZ, Orhan GÖĞÜŞ, Murat BOZLU, Ergin SOYSAL, İlker SEÇKİNER, Yusuf Z. MÜFTÜOĞLU

Semptomatik benign prostat obstrüksiyonu olan hastalarda medikal tedavinin başarısını önceden kestirmek mümkün müdür?

M. İlteriş TEKİN, A. Muhteşem AĞILDERE, Ç. Levent PEŞKİRCİOĞLU, Y. Cem AYGÜN, Ayhan DİRİM, Hakan ÖZKARDEŞ

İki değişik varikoselektomi yönteminin karşılaştırılması

İrfan ORHAN, Rahmi ONUR, Arslan ARDIÇOĞLU, İlhan GEÇİT, M. Kemal ATİKELER, Can BAYDİNÇ

Perkütan nefrolitotomi: İlk 76 renal ünitedeki erken sonuçlarımız

Primer üretral malign melanom: Bir olgu sunumu

Cenk Y. BİLEN, Erim ERDEM, Gülçin ALTINOK, M. İlteriş TEKİN, Haluk ÖZEN

Ağrı nedeniyle yapılan varikoselektomilerin postoperatif sonuçları

Çetin DİNÇEL, Serhat KERMAN