‘Seçilmiş Travma’ Olarak İstanbul’u Kaybetmenin Yunan Ulus Kimliğini Şekillendirmedeki Rolü: Twitter Üzerinden Netnografik Bir Analiz

Travmalar birey yaşamı açısından olduğu kadar sosyal yaşamın da kaçınılmaz bir olgusudur. Bu anlamda, travma kökenli semptomlar bir sosyal grubun üyeleri tarafından ortak bir şekilde tecrübe edilebilir. Bu yüzdendir ki, bir ulusun üyeleri kimliklerini ilgilendiren sorunlara aynı anda tepki gösterirler. Bu çalışmada, ‘seçilmiş travma’ olarak İstanbul’un kaybının Yunan ulusunu şekillendirmedeki rolüne ilişkin İstanbul’u kaybetmenin yıldönümü olan 29 Mayıs 2022’te atılan Tweet’ler MAXQDA 2020 yazılımı aracılığıyla çekilerek netnografik bir analiz yapılmıştır. ‘Seçilmiş travma’ temel olarak bir ‘büyük grup’ tarafından büyük bir kaybın sonucunda sebep olmuş aşağılanmışlık duygusuna atıfta bulunur. Psikolojik bir terim olarak travma, ulusları hafıza çalışmalarıyla sosyal düzeyde ele alarak onları icat edilmiş topluluklar olarak görmeyi sağlar. Bu çalışmada da amacımız ‘seçilmiş travma’nın Yunan ulusal kimliğini nasıl şekillendirdiğini ortaya çıkarmaktır. Bunun sonucunda netnografik tasarımdan yararlanarak nitel bir çalışma yürütülmüştür. Netnografi internet ve etnografiyi birleştiren bir araştırma tasarımıdır. Sonuç olarak, Yunan ulus kimliğinin Türklerin sebep olduğu ve aşağılanmış hissetmeye sebebiyet veren bir ‘seçilmiş travma’nın neden olduğu daimî yas sürecinde olduğu ortaya çıkmıştır. Bu gerçeklikler sonucunda, Tweetlerde Türklerle bir mücadele içerisinde Yunan Helenizmininin Türkokrasi karşısındaki üstünlüğünü kanıtlamaya çalışarak aşağılık duygusundan kurtulmaya çalışan tutum olduğu görülmüştür.

The Role of Losing Istanbul as a 'Chosen Trauma' in Shaping Greek Nation Identity: A Netnographic Analysis on Twitter

Traumas are inevitable facts in individual life as well as in social life. In this sense, symptoms caused by traumas can be experienced commonly by the members of a social group. That is why members of a nation react simultaneously to problems relating to their identity. In this study, a netnographic analysis was held on the role of losing Istanbul as a ‘chosen trauma’ in shaping Greek national identity by retrieving Tweets via MAXQDA 2020 written on the anniversary of the Losing of Istanbul, on May 29, 2022. ‘Chosen trauma’ mainly refers to a humiliation caused by a ‘large group’ as a result of a big loss such as the losing of Istanbul. Trauma as a psychological term is considered on a social level, especially with collective memory studies which allow nations to be considered as invented communities. In this study, qualitative research was conducted benefiting from netnographic design. Netnography is a qualitative reasearch desigh which combines both the internet and ethnography. In this study, our aim is to reveal how the 'chosen trauma' shapes the Greek national identity. As a result, it was founded that Greek national memory suffers from permanent grief due to the ‘chosen trauma’ caused by Turks and feeling humiliated. Taking into consideration all these facts, there are attitudes taking the effort to overcome the humiliated state of mind by showing themselves in the Tweets as a contest with Turks, usually trying to prove the superiority of the Greek Hellenism against Tourcocracy.

___

 • Aktürk, Ş. (2015).Almanya, Rusya ve Türkiye'de etnisite rejimleri ve milliyet. (V. Eke, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Anderson, B. (2017).Hayali cemaatler milliyetçiliğin kökenleri ve yayılması. (İ. Savaşır, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Arıboğan, D. (2020). Bir politik "Anamnesis" örneği olarak ayasofyanın ibadete açılması meselesi. D. Arıboğan (Dü.) içinde, T (s. 17-41). İstanbul: İnkılap Kitabevi. URL: https://www.academia.edu/43541352/B%C4%B0R_POL%C4%B0T%C4%B0K_ANAMNEN%C4%B0S_%C3%96RNE%C4%9E%C4%B0_OLARAK_AYASOFYANIN_%C4%B0BADETE_A%C3%87IL_MASI_MESELES%C4%B0
 • Assmann, J. (2005). Canon and archive. A. Erll, N. Ansgar ve S. B. Young (Dü) içinde,Cultural memory studies an international and interdisciplinary handbook (s. 97-107). Berlin ve New York: Walter de Gruyter. URL: https://www.academia.edu/19139801/Astrid_Erll_Ansgar_Nunning_Cultural_Memory_Studies_An_International_and_Interdisciplinary_Handbook
 • Assmann, J. (2018).Kültürel bellek eski yüksek kültürlerde yazı, hatırlama ve politik Kimlik . (A. Tekin, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Avşar, B. ve Kansu, A. (2020). Benzerlikler ve farklılıkların ışığında avrupalılığın psikopolitiği. D. Arıboğan (Dü.) içinde,Travmaların gölgesinde politik psikoloji (s. 299-327). İstanbul: İnkılap Kitabevi. URL: https://www.researchgate.net/publication/353453005_Travmalarin_Golgesinde_Politik_PsikolojiDeniz_Ulke_Aribogan_UU_Politik_Psikoloji_Merkezi_Kitaplari-1
 • Bauman, Z. (2000).Modernity and the holocaust. New York: Cornell University Press. URL: https://archive.org/details/modernityholocau00baum_1
 • Bergson, H. (1929).Matière et mémoire essai sur la relation du corps a l'Esprit. Paris: Libraire Félix Alcan.
 • Connerton, P. (2006).How societies remember. Cambridge: Cambridge University Press. URL: http://hemi.nyu.edu/course-nyu/NYU%20fall%202006/readings/1/Connerton-How%20Societies%20Remember.pdf
 • Esposito, E. (2005). Social forgetting: A systems-theory approach. A. Erll, S. Young ve A. Nünning (Dü) içinde,Cultural memory studies an international and interdisciplinary handbook (s. 181-189). Berlin ve New York: Walter de Gruyter. URL: https://www.academia.edu/19139801/Astrid_Erll_Ansgar_Nunning_Cultural_Memory_Studies_An_International_and_Interdisciplinary_Handbook
 • Gellner, E. (2018).Uluslar ve ulusçuluk. (B. Ersanlı ve G. Özdoğan, Çev.) İstanbul: Hil Yayınları.
 • Halbwachs, M. (1925).Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Félix Alcan. URL: https://www.academia.edu/26895723/LES_CADRES_SOCIAUX_DE_LA_M%C3%89MOIRE
 • Hewson, C., Yule, P., Laurent, D. ve Vogel, C. (2003).Internet research methods. London, Thousand Oaks ve New Delhi: Sage Publications.
 • Hobsbawm, E. (2006). Giriş: Gelenekleri İcat Etmek. E. Hobsbawm ve T. Ranger (Dü) içinde,Geleneğin icadı (M. Şahin, Çev., s. 1-18). İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Jenkins, K. (2003).Re-thinking history. London ve New York: Routledge Classics. URL: https://analepsis.files.wordpress.com/2011/08/re-thinking-history.pdf
 • Karaarslan, F. (2014).Modern Dünyada Toplumsal Hafıza ve Dönüşümü, Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Kozinetz, R. (2002). The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities.Journal of Marketing Research, 39, ss. 1-20. DOI: https://doi.org/10.1509/jmkr.39.1.61.18935
 • Kübler-Ross, E. ve Kessler, D. (2014).On grief & grieving finding the meaning of grief through the five stages of loss. Scribner.
 • Olick, J. (1999). Collective memory: The two cultures.Sociological Theory, 17(3), s. 333-348. DOI: https://doi.org/10.1111/0735-2751.00083
 • Özsüer, E. (2018).Türkokratia avrupa'da türk imajı. İstanbul: Kronik Kitap.
 • Patton, M. Q. (2002).Qualitative research & evaluation methods. Thousand Oaks, London ve New Delhi: Sage Publications. URL: https://aulasvirtuales.files.wordpress.com/2014/02/qualitative-research-evaluation-methods-by-michael-patton.pdf
 • Renan, E. (1882, Mart 26). Qu’est-ce qu’une nation?Bulletin de l’Association Scientifique de France. URL: http://www.iheal.univ-paris3.fr/sites/www.iheal.univ-paris3.fr/files/Renan_-_Qu_est-ce_qu_une_Nation.pdf
 • Saldaña, J. (2019).Nitel araştırmacılar için kodlama el kitabı. (A. Tüfekci Akcan ve S. Şad, Çev.) Ankara: Pegem Akademi.
 • Smith, A. (1988).The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell Publishing. URL: https://smerdaleos.files.wordpress.com/2014/08/198589879-anthony-smith-the-ethnic-origins-of-nations.pdf
 • Smith, A. D. (2015). Nations before nationalism? Myth and symbolism in John Armstrong’s perspective.Nations and nationalism, 21(1), s. 165-170. DOI: https://doi.org/10.1111/nana.12109
 • Traverso, E. (2018).Geçmişi Kullanma Kılavuzu Tarih, Bellek, Politika. (I. Ergüden, Çev.) İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Volkan, V. D. (2009). Large-group identity: ‘Us and Them’ polarizations in the international arena.Psychoanalysis, culture & society, 14(1), s. 4-15. DOI: https://doi.org/10.1080/08037060902727795
 • Volkan, V. ve Itzkowitz, N. (2002).Türkler ve yunanlılar çatışan komşular. (B. Büyükkal, Çev.) İstanbul: Bağlam Yayınları.
 • Yerushalmi, Y. H. (1982).Zakhor jewish history and jewish memory. Seattle and London: University of Washington Press. URL: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/890008/mod_resource/content/1/Yerushalmi-Zakhor_%20Jewish%20History%20and%20Jewish%20Memory.pdf
 • Κορδάτος, Γ. (1983).Ιστορία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Από το 1453 ως το 1961 [1453'ten 1961'e Çağdaş Yunan Edebiyatı Tarihi. Αθήνα: Επικαιρότητα. URL: https://pernoampariza.files.wordpress.com/2013/12/ceb3ceb9ceaccebdcebdceb7cf82-cebacebfcf81ceb4ceaccf84cebfcf82-ceb9cf83cf84cebfcf81ceafceb1-cf84ceb7cf82-cebdceb5cebfceb5cebbcebbceb7.pdf
 • Σαν σήμερα, 29 Μαίου 1453, "Εάλω η Πόλις". Μέρα μνήμης, προβληματισμού αλλά κι ελπίδας.... [Bugün gibi, 29 Mayıs 1453, "Şehir İşgal Edildi". Hatırlama, sorunsallaştırma ama aynı zamanda umut günü....] (2011, Mayıs 29). Eylül 10, 2022 tarihinde inewsgr.com: https://www.inewsgr.com/61/san-simera-29-maiou-1453-ealo-i-polis-mera-mnimis-provlimatismou-alla-ki-elpidas.htm adresinden alındı
 • Υψηλάντης, Α. (2022, Eylül 10).Μάχου υπερ πίςτεως και πατρίδος [İnanç ve vatan uğruna savaş]. blogs.sch.gr κοινότητες & ιστολογία: Eylül 10, 2022 https://blogs.sch.gr/8gymkala/files/2020/03/%CE%9C%CE%AC%CF%87%CE%BF%CF%85-%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81-%CF%80%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%82-%CE%A5%CF%88%CE%B7%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B7%CF%82.pdf adresinden alındı