İNSANLIĞIN DİJİTAL UYGARLIĞINA DOĞRU

TOWARDS THE DIGITAL CIVILIZATION OF HUMANITY

Özet İnsanın ihtiyaç ve isteklerini biçimlendiren teknoloji, verimlilikle birlikte işlevselliği arttırarak yaşamda vaz geçilemez olmuştur. Dijital teknoloji insanı ve toplumu değiştirmektedir. İnsan yaşamının her alanında yaşanan bu dönüşüm ekonomi dinamiklerini de etkilemektedir. Üretim ve tüketim modelleri, pazarlama ve reklam stratejileri dijital ortamda bulunan algoritmalar aracılığı ile kontrol edilmektedir. Dijital ortamı kullanan birey, dijital evrenle yoğun ve etkileşimli iletişimdedir. Küresel bağlamda teknolojiye bağlı gelişen dijital toplum ve dijital kültür henüz demokratik ve sosyal eşilikçi bir düzen sağlayamamıştır. Günümüz dijital teknolojileri ve bununla birlikte oluşmaya başlayan dijital toplumlar, dijital uygarlık stratejilerini hızla hayata geçirmek üzere ilerlemektedir. Henüz tasarım aşamasında olan ve dijital kaos döneminin yaşandığı öte evren modelleri ile ilgili bu süreçte; insanlığın bir arada, ortak değerlerle olası olumsuzlukları gözeterek, insanlık adına alternatif bir sistemi oluşturması mümkündür. Kurgulanmakta ve tasarlanmakta olan insanlığın dijital uygarlığıdır. Bu yazıda, dijitalleşmeyle birlikte toplumsal dinamiklerde yaşanan temel değişimler ve olasılıklar incelenmektedir. Anahtar Kelimeler : dijital kültür, dijital kültür endüstrisi, öte evren, dijitalleşme, dijital uygarlık Abstract Technology that shapes human needs and desires has become indispensable in life by increasing functionality along with efficiency. Digital technology is changing people and society. This transformation, which is experienced in all areas of human life, also affects economic dynamics. Production and consumption models, marketing and advertising strategies are controlled by algorithms in the digital environment. The individual using the digital environment is in intense and interactive communication with the digital universe. The digital culture and digital society that have developed in the global context, depending on technology, have not yet provided a democratic and social equality. Today's digital technologies and the digital societies that have started to emerge with it are moving forward to rapidly implement digital civilization strategies. It is possible for humankind to create an alternative system for humanity by considering common values ​​and possible negativities, in this process of digital chaos regarding the meta verse models, which are still in the design phase. That is the digital civilization of humankind being constructed and designed. In this article, the fundamental changes and possibilities in social dynamics with digitalization are examined. Key Words : digital culture, digital culture industry, meta verse, digitalization, digital civilization

___

 • Adorno, T.,& Horkheimer, M.(2014). Aydınlanmanın Diyalektiği Felsefi Fragmanlar Çev. N. Ünler, E.Ö. Karadoığan. Kabalcı.
 • Adorno, T.(2003).Kültür Endüstrisini Yeniden Düşünürken. Cogito Adorno Özel Sayısı içinde, çev. B.O. Doğan. sayı 36. YKY.
 • Baudrillard, J.(1998). Kötülüğün Şeffaflığı. Çev. I. Ergüden. Ayrıntı.
 • Baudrillard, J. (2014). Nesneler Sistemi. Çev. O. Adanır. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
 • Baudrillard, J.(2004). Tüketim Toplumu. Çev. H. Deliceçaylı & F. Keskin. Ayrıntı.
 • Baudrillard, J. (2005). Simülakrlar ve Simülasyon. Çev. O. Adanır. Doğu Batı.
 • Baudrillard, J. (2006). Kusursuz cinayet. Çev: Necmettin Sevil. Ayrıntı.
 • Baudrillard, J. (2011). Simülakr ve simülasyon. Çeviren: Oğuz Adanır. Doğu Batı Yayınları.
 • Baudrillard, J. (2016). Tüketim toplumu. Çev. H. Deliceçaylı & F. Keskin. Ayrıntı.
 • Berstein, J.M. (2007). Kültür Endüstrisi. Kültür Yönetimi.Theodor W. Adorno. “Sunuş” İletişim Yayınları. Confessore, N. (2018). Cambridge Analytica and Facebook: The scandal end the fallout so far. New York Times.https://www.nytimes.com/2018/04/04/us/politics/cambridge-analytica-scandal-fallout.html,Erişim tarihi: 11.02.2022
 • Debord, G. (2010). Gösteri Toplumu. Çev. A.Ekmekçi & O. Taşkent. Ayrıntı.
 • Edwards, A.V. (2020). Dijital Her Şeyi Yok Ediyor.Çev. M.Yener. Siyah Kitap.
 • Endüstri (2022). Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a.Türkiye’nin Endüstri 4.0 Platformu. https://www.endustri40.com/endustri-4-0dan-toplum-5-0a/Erişim tarihi: 23.01.2022
 • Erkayhan, Ş. (2015). Yaratıcı Endüstriler ve Dijital Gelecek Stratejileri. Erkayhan / E-Journal of Intermedia, Fall- December, 2015/2(2) s.411 – 423
 • Ersungur, M.(1994). İktisadi Kalkınma ve Teknoloji, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Dergisi. Google Arts & Culture (2022). The birth of the world wide web. https://artsandculture.google.com/exhibit/the-birth-of-the-world-wide-web-cern/rwJimV4JkYtgJw?hl=en, Erişim tarihi: 24.01.2022.
 • Heims, J.S. (1989). The human use of human beings : Cybernetics and society / Norbert Wiener ; with a new introduction by steve J. Heims. London Free Association Books.
 • Florida, R. (2002). The Rise of the Creative Class. New York: Basic Books.
 • Florida, R. (2005). Cities and the Creative Class. London: Routledge.
 • Flusser, V. (1986). The Photograph as Post-Industrial Object: An Essay on the Ontological Standing of Photographs. Leonardo. Sayı: 19.
 • Flusser, V. (1988). On writing, complexity and the technical revolutions. Interview in Onasbrück, European Media Art Festival. https://www.youtube. com/watch?v=lyfOcAAcoH8, Erişim tarihi: 13.01.2022.
 • Landau V. (2018). How Douglas Engelbart Invented the Future? Smitsonian Magazine.https://www.smithsonianmag.com/innovation/douglas-engelbart-invented-future-180967498/, Erişim tarihi: 11.01.2022.
 • Lee, L., Braud, T., Zhou, P., Wang, L., Xu, D., Lin, Z., ... & Hui, P. (2021). All One Needs to Know about Metaverse: A Complete Survey on Technological Singularity, Virtual Ecosystem, and Research Agenda. Journal of Latex Class Files, Vol.14 (No 8), September 2021. Mathia, K. (2010).Robotics for Electronics Manufacturing: Principles and Applications in Cleanroom Automation. Cambridge University Press.
 • Peternák, M. (1988). Arşivlerden: Vilém Flusser – Teknik Devrim Hakkında 1988 Tarihli Röportaj, çev. D. İnal. https://red-thread.org/teknik-devrim-hakkinda/, Erişim tarihi: 13.01.2022.
 • Polat,E., & Öz C. (2021). Web 3.0 Nedir? Elektrik Mühendisliği EMO Dergisi Mayıs 2021.
 • Smith, G.W.(2019). The Machine as Artist (for the 21st Century). Interview with Freider Nake. Arts 2019, 8 (2). https://www.mdpi.com/2076-0752/8/2/69/htm,Erişim tarihi: 22.01.2022.
 • SRI International. (2018, Dec 7).1968 “Mother of All Demos” by SRI’s Doug Engelbart and Team [Video]. YouTube. https://youtu.be/B6rKUf9DWRI,Erişim tarihi: 23.01.2022.
 • Weinbaum S.G. (2007). Project Gutenberg's Pygmalion's Spectacles, [EBook #22893].https://www.gutenberg.org/files/22893/22893-h/22893-h.htm, Erişim tarihi: 10.01.2022.
 • Wong, J.C. (2019). The Cambridge Analytica scandal changed the world – but it didn't change Facebook. The Guardian. https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/17/the-cambridge-analytica-scandal-changed-the-world-but-it-didnt-change-facebook, Erişim tarihi: 11.02.2022.
 • Worthington,R. (2014). Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik. Mastny,L. (Ed.) Çev. G. Hotinli. Dünyanın Durumu 2014 içinde (s.71-73). İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Wosk, J. (2015). My Fair Ladies: Female Robots, Androids, and Other Artificial Eves. Rutgers University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt15r3ztj Erişim tarihi: 30.01.2022.