CEZA HUKUKU AÇISINDAN UBER’İN TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLERİ HAKKINDA GENEL DEĞERLENDİRME

İnsanların bir yerden başka bir yere gidebilmeleri için taşınması,ulaştırma faaliyetinin kapsamına girmektedir. Bu faaliyetin, karayolualtyapısını kullanarak gerçekleştirilmesi ve yolcunun taşıta bindiği yerden varış noktasına kadar götürülmesi karayolu taşımacılığı olarak isimlendirilen taşıma şeklidir. Türk hukukunda taşımacılık faaliyetinin kimler tarafından ve hangi kurallara uyularak gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Son dönemde bu kurallar dışında gerçekleştirilen ve UBER olarakisimlendirilen taşımacılık faaliyetinin hukuka uygun olup olmadığı büyük tartışmaları beraberinde getirmiştir. Konu, doğrudan Ceza Hukukukapsamına giren bir fiil olmamakla birlikte çalışmamızda UBER’in faaliyetlerinin yasal düzenlemeler kapsamında kabahat nev’inden bir haksızlık olarak kabul edilip edilmeyeceği incelenecektir. Daha sonra UBER’in faaliyetlerinin somut olayın özelliğine göre Ceza Hukukunuilgilendiren farklı suç tiplerinin oluşumuna (özel hayatın gizliliğini ihlal,kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veyaele geçirme vb.) sebebiyet verip vermeyeceği değerlendirilecektir.

GENERAL EVALUTION OF UBER’S ACTIVITIS IN TURKEY IN TERMS OF CRIMINAL LAW

Transport of people to move from one place to another is within the scope of transport activity. This activity is carried out by using the road infrastructure and transporting the passenger from the vehicle to the point of destination is the type of transportation called road transportation. In Turkish Law, it is determined by whom and what rules the transport activity will be carried out. Recently, except for these rules, UBER, which is called the transportation activity of the law has been brought along with the great debate. Although this issue is not an act that falls directly within the scope of criminal law, in this study whether UBER’s activity can be considered as an injustice falls in the category of misdemeanor under the legal arrangements will be examined. Later, according to the nature of the concrete event, whether UBER’s activity may cause the formation of different types of crime (violating the privacy of private life, recording personal data, making data illegal or taking possession etc.) will be evaluated.

Kaynakça

Arslan, Çetin/Özdemir, Didar, “Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Suçu”, International Conference on Eurasian Economies, Session 3B: Hukuk, 2016, https://www.avekon.org, 13.01.2019.

Aydın, Hüseyin, Türk Ticaret Kanunu’nda Haksız Rekabet Suçları, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı, Doktora Tezi, http://www.huseyinaydin.av.tr, 13.01.2019.

Bekar, Elif, “Kabahatler Kanunu’nun Genel Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, İÜHFM, LXIX, 1-2 (2011), 1035, http://dergipark.gov.tr, 08.01.2019.

Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut, Özlem, Türk Ceza Hukukuna Giriş, İstanbul 2017.

Cin Şensoy, Şehnaz, “Ekonomik Suç Kavramı ve Ekonomik Suçların Kriminolojik Özellikleri”,

Prof. Dr. Çetin Özek Armağanı, İstanbul 2004.

Dursun, Hasan, İdari Suç ve Cezalarda Kanunilik İlkesi, Ankara 2015.

Erman, Sahir, Ticarî Ceza Hukuku, I-Genel Kısım, İstanbul 1992.

Erman, Sahir/Özek, Çetin, Ceza Hukuku Özel Bölüm, Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, (TCK 316-368), İstanbul 1996.

Kangal, Zeynel T., Tüzel Kişilerin Ceza Sorumluluğu, Ankara 2003.

Kögmen, Zafer, “Karayolu Taşımacılığının Diğer Taşımacılık Modlarıyla Karşılaştırılması Ve Sağladığı Avantajlar”, http://www.udhb. gov.tr, 18.12.2018.

Küçüktaşdemir, Özgür, Ekonomik Suçlar Bağlamında Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar, Ankara 2018.

Yetim, Servet, “UBER, Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, http://dergipark.gov.tr, 01.11.2018.

Kaynak Göster