AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: PANEL VERİ ANALİZİ YAKLAŞIMI

Bu çalışmada Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 1995-2021 dönemi için ikiz açık hipotezinin geçerli olup olmadığı araştırılmıştır. Bu bağlamda söz konusu hipotezin geçerliliğini sınamak için Emirmahmutoğlu ve Köse (2011) panel nedensellik, Durbin-h panel eşbütünleşme (2008) ve panel ARDL sınır testleri kullanılmıştır. Eşbütünleşme analizinden elde edilen sonuçlara göre, AB üyesi ülkelere ilişkin panellerde uzun dönemde ikiz açık hipotezinin geçerli olduğu tespit edilmiştir. Ülkeler bazındaki nedensellik testi sonuçları incelendiğinde ise ülkeden ülkeye farklı bulgulara ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Cari açıklardan bütçe açıklarına doğru nedensellik tespit edilen Almanya, Fransa, Litvanya, Malta, Portekiz ve Slovenya için Keynesyen yaklaşım geçerli iken, çalışmaya dahil edilen diğer ülkeler için Ricardocu denkli yaklaşımın geçerli olduğu ortaya konmuştur. Söz konusu ülkesel farklılıkların bu ülkelerin makroekonomik dinamiklerinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

INVESTIGATION OF THE VALIDITY OF THE TWIN BLOCK HYPOTHESIS IN EUROPEAN COUNTRIES: A PANEL DATA ANALYSIS APPROACH

In this study, it was investigated whether the twin deficit hypothesis is valid for the 1995-2021 period in European Union countries. In this context, Emirmahmutoğlu and Köse (2011) panel causality, Durbin-h panel cointegration (2008) and panel ARDL bounds test were used to test the validity of the hypothesis in question. According to the results obtained from the cointegration analysis, it has been determined that the twin deficit hypothesis is valid in the long term in the panels of the European Union member countries. When the results of the causality test on the basis of countries are examined, it is understood that different findings are obtained from country to country. While the Keynesian approach is valid for Germany, France, Lithuania, Malta, Portugal and Slovenia, where causality is determined from current account deficits to budget deficits, it has been revealed that the Ricardian equivalence approach is valid for other countries included in the study. It is thought that these national differences are caused by the macroeconomic dynamics of the countries.

___

 • Algieri B., (2013). An empirical analysis of the nexus between external balance and government budget balance: The case of the GIIPS countries. Economic Systems 37 (2013) 233–253.
 • Alkswani, M. (2000). The Twin Deficits Phenomenon in Petroleum Economy: Evidence from Saudi Arabia. Economic Research Forum, 1-25.
 • Altıner, A., Bozkurt, E. ve Toktaş, Y. (2018). Küreselleşme ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Bir Uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 117-162.
 • Altıntaş, H. ve Mercan, M. (2015). Ar-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eşbütünleşme Analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 345 – 376.
 • Altunöz, U. (2014). İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Sınır Yöntemiyle Sınanması: Türkiye Örneği. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 425-446.
 • Baharumshah, A. Z. ve Khalid, A.M. (2006). Testing Twin Deficits Hypothesis Using Vars and Variance Decomposition. Journal of The Asia Pacific Economy, 332-333.
 • Baş, S. (2020). İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Test Edilmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27 (1), 143-158.
 • Bayrak, Y. (2013). Bütçe Açığı ve Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Türkiye Örneği. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Breusch, T.S. ve Pagan, A.R. (1980). The Lagrange multiplier test and its applications to model specification in econometrics. Review of Econometric Studies, 47 (1), 239-253.
 • Çelik, S., Deniz, P., ve Eken, S. (2008). Eşbütünleşme Analiziyle Altı Gelişmekte Olan Ülke için İkiz Açıklar Hipotezi. II. Ulusal İktisat Kongresi.
 • Çiftçi, D. D. (2018). İkiz Açık Hipotezi: Kırılmalıların Dikkate Alındığı Nedensellik Analizi ile GIIPS Ülkeleri İçin Yeni Kanıtlar. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 16 (3),51-69.
 • Duğru, M. (2020). İkiz Açık Hipotezi ve Ters Nedensellik: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Çalışma. İstanbul İktisat Dergisi, 70, 413-435.
 • Dünya Bankası Veri Tabanı, https://data.worldbank.org/
 • Emirmahmutoglu, F. ve Kose, N. (2011). Testing for Granger causality in heterogeneous mixed panels. Economic Modelling 28, 870–876.
 • Eyüboğlu, K. ve Eyüboğlu, S. (2018). Bankacılık Sektöründe Rekabet ile Mali Sağlamlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Gelişmekte Olan Ülkeler için Panel ARDL Modeli. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3.
 • Ganchev, G. T., Stavrova, E. ve Tsenkov, V. (2012). Testing The Twin Deficit Hypothesis: The Case of Central and Eastern European Countries. İnternational Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 2 (1), 1-21.
 • Ganchev, G.T. (2010) The Twin Deficit Hypothesis: The Case Of Bulgaria. Financial Theory and Practice, 34 (4,) 357-377.
 • Göçer, İ. (2013). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Bütçe Açıklarının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Panel Eş-Bütünleşme Analizi. Journal of Yasar University, 30(8), 5086-5104.
 • Güloğlu, B. ve İvredi, M. (2010). Output Fluctuations: Transitory or Permanent? The Case of Latin America. Applied Economics Letters, 17, 381-386.
 • Güven, S. ve Mert, M. (2016). Uluslararası Turizm Talebinin Eşbütünleşme Analizi: Antalya İçin Panel ARDL Yaklaşımı. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1.
 • https://tr.tradingeconomics.com web sitesi
 • Husted, S. (1992). The Emerging U.S. Current Account Deficit in the 1980s: A Cointegration Analysis. The Review of Economics and Statistics, 1, 160.
 • İnançlı, S., Altıntaş, N. ve İnal, V. (2016). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: D-8 Örneği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (4), 36-49.
 • Ketenci N., Uz Akdoğan I., ve Geldi HK. (2014). AB'de Cari Hesabın Belirleyicileri ve PIIGS. CEA İktisat Dergisi, 9 (2), 5-14.
 • Koçbulut, Ö. ve Altıntaş, H. (2016). İkiz açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD ülkeleri üzerine yatay kesit bağımlılığı altında yapısal kırılmalı panel eşbütünleşme analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 48, 145-174.
 • Küçükaksoy, İ. ve Akalın, G. (2017). Fisher Hipotezi’nin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi: OECD Ülkeleri Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1, 19-40.
 • Marinheiro, C. (2008). Ricardian Equivalence, Twin Deficits, and the Feldstein–Horioka Puzzle in Egypt. Journal of Policy Modeling, 30, 1041-1056.
 • Menyah, K.; Nazlıoğlu, ş. ve Wolde-Rufael, Y. (2014). Financial Development, Trade Openness and Economic Growth in African Countries: New Insights from a Panel Causality Approach. Economic Modelling, 37, 386-394.
 • Mercan M., (2014). Feldstein-Horioka Hipotezinin AB-15 ve Türkiye Ekonomisi için Sınanması: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Dinamik Panel Veri Analizi. Ege Akademik Bakış, 14(2), ss. 231-245.
 • Oktar, S. ve Yüksel, S. (2016). Avrupa Birliği Ülkelerinde İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11.
 • Özçalık, M., ve Erataş, F. (2014). İkiz Açıklar Hipotezinin Geçerliliği: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Bir Örnek. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(22), 136-151.
 • Papadogonas T. ve Stournaras Y. (2006). Twin deficits and financial integration in EU member-states. Journal of Policy Modeling 28 (2006) 595–602
 • Pesaran, M. H., Shin, Y. ve Smith, R. J. (1999). Pooled Mean Group Estimation of Dynamic Heterogeneous Panels. Journal of the American Statistical Association, 94, 621–634
 • Pesaran, M. H. ve Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of Econometrics, 142(1), 50–93.
 • Pesaran, M. H., Ullah, A. ve Yamagata, T. (2008) A bias-adjusted LM test of error cross-section independence, Econometrics Journal 11, 105–127
 • Pesaran, M.H. (2004). General diagnostic tests for cross section dependence in panels. CESifo Working Paper Series, 1229.
 • Polat, M. ve Tatlı, H. (2019). Borsada Yatırım ve Güven Endeksleri İlişkisi: Gelişmiş Ülkeler Üzerine Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 19.
 • Sayar, G. ve Bayar, İ. (2019). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde İkiz Açık Hipotezinin Test Edilmesi: Zaman Serisi ve Panel Veri Analizi (1996-2017). Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11, 435.
 • Sayar, G. ve Bayar, İ. (2019). Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde ikiz açık hipotezinin test edilmesi: Panel veri analizi (1996-2017). Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(4), 35-48.
 • Seher, B. A. Ş. (2020) İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliğinin Kırılgan Beşli Ülkeleri İçin Test Edilmesi. Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 143-158.
 • Sever, E. ve Demir, M. (2007). Türkiye’de bütçe açığı ile cari açık arasındaki ilişkilerin VAR analizi ile incelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2(1), 47-63.
 • Sinicakova, M., Sulikova, V. ve Gavurova, B. (2017). Twin Deficits Threat İn The European Union. EAM: Ekonomie A Management, 4 (1), 144-156.
 • Soylu, Ö. B. (2021). Kırılgan Beşlide İkiz Açık Hipotezinin Panel Nedensellik Analizi ile Test Edilmesi. ASBİ Abant Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 1, 21-41
 • Şaşmaz, M.Ü. (2019). Geçiş Ekonomilerinde Hükümet Etkinliği, Hukukun Üstünlüğü ve Ekonomik Refah Arasındaki Nedensellik İlişkisi. S.C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2, 1-14.
 • Şengönül, A. ve Tekgün, B. (2021). Phillips Eğrisinin Panel Ardl Analizi: Türkiye’deki Bölgeler Arası Bir Uygulama. International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences, 2, 81-97
 • Tunçsiper, B. ve Sürekçi, D. (2011). Türkiye’de ikiz açıklar hipotezinin geçerliliğinin zaman serisi analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11, 103-120.
 • Vamvoukas, G. (2010). The Relationship Between Budget Deficit and Money Demand: Evidence From a Small Economy. Applied Economics, 30, 375-382.
 • Westerlund, J. (2008). Panel cointegration tests of the Fisher effect. Journal of Applied Econometrics 23, 193–233.
 • Yücesan, M. ve Yağış, O. (2020). Ekonomik Özgürlüğe Etki Eden Faktörler: Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Panel Veri Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 2, 691-711.

___

APA Akyol, G. , Turan, A. & Zeren, F. (2023). AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE İKİZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: PANEL VERİ ANALİZİ YAKLAŞIMI . Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (1) , 1-12 . DOI: 10.30711/utead.1130207