Eğitsel Oyun Yöntemi İle Çağdaş Sanat Akımlarının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması

Sanat eğitimi; bireyin yaratıcılığının, hayal gücünün, estetik duyarlılığının, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda sanat eğitimi sürecinin verimli ve etkili bir şekilde yürütülmesi kimi zaman güç olabilmektedir. Bu yüzden ilgi çekici öğrenme ortamları geliştirmek gerekmektedir. Bu doğrultuda Görsel Sanatlar dersinin; öğrencilerin yaratıcılığını destekleyen, aktif olmasını sağlayan, bilginin kalıcılığını artıran eğitsel oyun yöntemiyle işlenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, çağdaş sanat akımları ve sanatçılarının eğitsel oyun yöntemiyle öğretilmesi amaçlanmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye’nin güneydoğusundaki bir ilin ilçe merkezinde yer alan bir devlet okulunun 7. sınıf düzeyindeki 23 gönüllü öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verilerini, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öğrenci çalışmaları oluşturmaktadır. Veriler, betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin eğitsel oyun yöntemiyle ders işlemenin Görsel Sanatlar dersine yönelik bakış açılarını olumlu yönde geliştirdiği, ayrıca öğrencilerin süreçten keyif aldıkları, dersi daha eğlenceli buldukları belirlenmiştir.

Education Of Contemporary Art Traditions By Educational Game Method: An Action Research

Art education; it aims to develop the creativity, imagination, aesthetic sensitivity, cognitive, affective and psychomotor skills of the individual. In line with these goals, it can sometimes be difficult to carry out the art education process efficiently and effectively. Therefore, it is necessary to develop interesting learning environments. In this direction, the Visual Arts course; it is important to use educational game method that supports the creativity of students, makes them active, and increases the permanence of knowledge. In this study, it is aimed to teach contemporary art movements and artists with the educational game method. The study was designed with action research, one of the qualitative research methods. The study group of the research consists of 23 volunteer students at the 7th grade of a public school located in the district center of a province in the southeast of Turkey. The data of the research consists of semi-structured interview form and student studies. The data were analyzed by descriptive analysis method. As a result of the research, it was determined that teaching the lesson with the educational game method improved the perspectives of the students towards the Visual Arts lesson in a positive way, and that the students enjoyed the process and found the lesson more enjoyable.

___

 • Artut, K. (2013). Sanat Eğitimi (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Demir, D. & Akkaya, A. (2020). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Konuşma Kavramına İlişkin Algılarının Çizdikleri Görseller Aracılığıyla İncelenmesi. International Journal of Languages’ Education and Teaching 8(4), 1-18.
 • Demirci, Katırancı, M. (2021). Görsel Sanatlar Eğitimi ve Oyun. Tolga Akalın (Ed.) içinde. Sanat Eğitimi “Çocuğun Sanatsal Gelişiminden Yükseköğretimdeki Sanal Sınıflara’’ (s. 101-122). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Duman, A. (2013). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Eğitsel Oyunlarla Görsel Sanatlar Dersine Olan İlgilerinin Belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Eliri, İ. (2021). Sanat Eğitiminin Önemi, Amacı ve Gerekliliği. Tolga Akalın (Ed.) içinde. Sanat Eğitimi “Çocuğun Sanatsal Gelişiminden Yükseköğretimdeki Sanal Sınıflara’’ (s. 9-39). Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Erden, M. & Akman, Y. (1995). Eğitim Psikolojisi: Gelişim Öğrenme-Öğretme. Ankara: Arkadaş Kitabevi.
 • Genç, S. (2014) Sanat Eğitiminde Eğitsel Oyunların Önemi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 3(1), 380-392.
 • Genç, S. & Buyurgan, S. (2018). Oyuna Dayalı Müze Etkinliklerinin Öğrenci Erişi ve Görsel Sanatlar Dersine Karşı Tutumları Üzerine Etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 19(3), 687-699.
 • Gürsoy, A. & Arslan, M. (2011). Eğitsel Oyunlar ve Etkinliklerle Yabancılara Türkçe Öğretim Yöntemi. In 1st International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics Sarajevo (Vol. 177, p. 185).
 • Kırışoğlu, O. T. (2005). Sanatta Eğitim. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Özsoy, V. (2005). Resim (Sanat) Eğitiminde Özel Öğretim Yöntemleri. Ankara: Ders Notları.
 • Saban, A. & Ersoy, A. (2019). Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri (3. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Uyan, Z. (2006). Resim Öğretiminde (Sanat Eğitiminde) Oyun’un Öğretime Katkısı (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir. Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2021). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

___

APA Şahin, D. & Demir, İ. (2023). Eğitsel Oyun Yöntemi İle Çağdaş Sanat Akımlarının Öğretimi: Bir Eylem Araştırması . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi , (12) , 254-268 . DOI: 10.47994/usbad.1285397