Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Lisansüstü Tezleri Bibliyografyası

Bu çalışmada Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kuruluşundan günümüze kadar geçen 40 yıllık zaman dilimi içerisinde veteriner hekimliği temel bilimler bölümünde tamamlanan lisansüstü tezlerinin bibliyografyası hazırlanmıştır. Araştırmanın ana materyali olan tezlere Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi Dekanlığı ile birimlerinin arşivlerinden ulaşılmıştır. Kurum arşivlerinin yanı sıra Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi veri tabanından da yararlanılmıştır. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinin temel bilimler bölümüne bağlı olarak anatomi, biyokimya, histoloji ve embriyoloji, fizyoloji ve veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji anabilim dalları bulunmaktadır. Çalışmaya bu anabilim dallarından dördü dahil edilmiş, veteriner hekimliği tarihi ve deontoloji anabilim dalına ait tez verileri daha önce yazar tarafından yayımlandığından bu makalede veri tekrarı yapılmamıştır. Tezler incelenirken tezin ait olduğu anabilim dalı, yazarı, tezin adı, türü, yılı, danışman bilgileri kaydedilmiştir. Metin içerisinde tezlerin künyeleri kronolojik sırayla yazılmış, aynı yıl tamamlanan tezler kendi içinde alfabetik olarak dizilmiştir. Enstitünün kuruluşundan (1982) 2023 Şubat ayına kadar olan sürede veteriner hekimliği temel bilimler anabilim dalının dört anabilim dalında toplam 83 yüksek lisans tezinin ve 159 doktora tezinin tamamlandığı belirlenmiştir. Buna göre en fazla doktora tezinin veteriner hekimliği fizyoloji (55) alanında tamamlandığı belirlenmiştir. En fazla sayıda yüksek lisans tezinin ise biyokimya (54) alanında yapıldığı saptanmıştır. Sonuç olarak, bu çalışma ile lisansüstü eğitim alan öğrencilere ve tez danışmanlarına gelecekte yapılması planlanan tez çalışmaları için kolaylık sağlayacak bir başvuru kaynağı sunulduğu ve veteriner hekimliği tarihi bibliyografya arşivine katkı sağlandığı ileri sürülebilir.

Ankara University Graduate School Of Health Sciences Veterinary Medicine Department Of Basic Sciences Postgraduate Thesis Bibliography

In this study, the bibliography of the postgraduate theses completed in the veterinary medicine basic sciences department within the 40-year period from the establishment of Ankara University Graduate School of Health Science has been prepared. Theses, which are the main material of the research, were obtained from the archives of Ankara University Graduate School of Health Science, Faculty of Veterinary Dean's office and its units. In addition to the archives of the institution, the National Thesis Center database of the Council of Higher Education was also used. Ankara University Faculty of Veterinary Medicine has departments of anatomy, biochemistry, histology and embryology, history of physiology and veterinary medicine, and deontology. Four of these departments were included in the study, since the thesis data of the history of veterinary medicine and deontology department were previously published by the author, data repetition was not made in this article. While examining the theses, the department, author, name, type, year and advisor information of the thesis were recorded. In the text, the tags of the theses are written in chronological order, and the theses completed in the same year are arranged in alphabetical order. It was determined that a total of 83 master's theses and 159 doctoral theses were completed in four departments of the veterinary medicine basic sciences department between the establishment of the institute (1982) and February 2023. Accordingly, it was determined that the most doctoral theses were completed in the field of veterinary medicine physiology (55). It was determined that the highest number of master's theses were made in the field of biochemistry (54). As a result, it can be argued that this study provides a reference source that will provide convenience to postgraduate students and thesis advisors for their thesis studies planned in the future, and contributes to the bibliographic archive of the history of veterinary medicine.

___

 • Alaçam, E. (2001). Bilimsel Etkinlik ve Yayım. Ankara: Medisan Yayınevi.
 • Anonim (2023). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Tarihçe. Erişim: http://sagbilens.ankara.edu.tr/tarihce/, Erişim tarihi: 20.03.2023.
 • Başağaç Gül, R. T, Özkul, T., Akçay, A. & Melikoğlu, B. (2010). Türkiye’de Veteriner Hekimliği Alanında Lisansüstü Eğitim. Ankara Üniv Vet Fak Derg 57, 19-24.
 • Dinçer, F. (1983). Veteriner Fakültesi. İçinde: Ziraat-Veteriner-Orman Fakültelerinin Yüksek Ziraat Enstitüsü bünyesinde açılışlarının 50’nci Yılı 1933-1983, F. Dinçer (Ed). Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
 • Dinçer, F. (2006). Veteriner Hekimliğinde Tarih Araştırmaları. I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu, 30 Mart- 1 Nisan 2006, Bildiri Kitabı s. 51-65, Elazığ.
 • Küçükaslan, Ö. (2021). Türk Veteriner Hekimliğinde Doğum ve Jinekoloji Alanı Lisansüstü Tezleri Bibliyografyası (1946-2021). USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi 3(6), 1245-1291.
 • Küçükaslan, Ö. & Yiğit, A. (2021). Türkiye’de Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Alanı Akademisyenlerinin Bilimsel Çalışmaları Bibliyografyası (1950-2015). Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 14(77), 376- 414.
 • Küçükaslan, Ö. (2022). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık Bilimleri Uzmanlık Yüksek Okulunun Tarihsel Gelişimi. USBAD Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi 4(10), 886-919.
 • ÖSYM. (2023). Yükseköğretim Kurumları Sınavı Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. Erişim Adresi: https://www.osym.gov.tr/TR,23885/2022-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html Erişim Tarihi: 29.02.2023.
 • Tosun, İ. (2001). Açılış konuşmaları, Bilim Adamı Yetiştirme Lisansüstü Eğitim 1. Baskı. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Bilimsel Toplantı Serileri: 7.
 • YÖK. (2023). Ulusal Tez Merkezi. Erişim Adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, Erişim Tarihi: 29.02.2023.

___

APA Yerlikaya, N. & Küçükaslan, Ö. (2023). Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü Lisansüstü Tezleri Bibliyografyası . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi , (12) , 396-425 . DOI: 10.47994/usbad.1278797