Türkiye’de Otomotiv Yan Sanayinde Çevreci Tesis Yeri Seçimi Problemi

Bu çalışmada otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın Türkiye’nin çeşitli illeri arasından uygun bayi yerlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Karbon salınım miktarını ve taşımadan kaynaklanan maliyetleri en aza indirmek uygun bayi yerlerinin belirlenmesinde temel hedeftir. Bu amaçla literatürde yaygın olarak ele alınan p-medyan tesis yeri seçimi problemi araştırılmıştır. Ardından firmanın mevcut durumdaki bayi yerlerinin uygunluğunu değerlendirmek üzere bayilerin talep noktalarına olan uzaklıklarına bağlı olarak ortaya çıkacak uzaklıkları hesaplanmıştır. Açılması düşünülen yeni bayilerden talep noktalarına olan taşıma kaynaklı ortaya çıkan karbon salınımı miktarları hesaplanmıştır. Uzaklıklar ve karbon salınım miktarları bir matematiksel model ile değerlendirilerek, firmaya çevresel duyarlılığı dikkate alan tesis yeri önerilerinde bulunulmuştur.

Green Facility Location Problem in The Automobile Supply Industry in Turkey

In this study, we determine vendor locations of a company operating in the automotive sector among the various locations in Turkey. We aim to minimize carbon emissions and transportation costs in this problem. Therefore, we review the p-median facility location problem in the literature. We evaluate the existing vendor locations and distances between the demand points and, the amount of carbon emissions arising from the transportation activities of potential vendors to the demand points. We evaluate the distances and carbon emission using a mathematical model and suggest the facility locations accounting for environmental concerns.

Kaynakça

Ar, İ. M., Birdoğan, B., & Özdemir, F. (2014). Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık AHS-VIKOR Yaklaşımının Kullanımı: Otel Sektöründe Bir Uygulama. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (13), 93-114.

Aytekin, A., & Kaygın, B. (2005). Bilgisayar destekli işletme kuruluş yeri seçimi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 5(2).

Caccetta, L., ve Dzator, M. (2005). Heuristic methods for locating emergency facilities. In Proceeding of 16th International congress on modelling and simulation, 1744-1750.

Cömert, S. E., & Yener, F. (2017). Bir gıda firması için bulanık analitik hiyerarşi prosesi ile depo yeri seçimi. Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2(2), 161-177.

Fo, A. R. A. V., & da Silva Mota, I. (2012). Optimization models in the location of healthcare facilities: a real case in Brazil. Journal of Applied Operational Research, 4(1), 37-50.

Goetzinger, M., Brandt, T., & Neumann, D. (2012). Green Facility Location–A Case Study.

Hickman, J., Hassel, D., Joumard, R., Samaras, Z., & Sorenson, S. (1999). Methodology for calculating transport emissions and energy consumption.

İlhan, R., & Burdurlu, E. (1993). Ağaç İşleri Endüstrisinde Fabrika Planlaması. HÜ, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yayını, Ankara, 75-337.

Karabay, S., Köse, E., & Kabak, M. (2014). Stokastik Çok Kriterli Kabul Edilebilirlik Analizi ile Bir Kamu Kurumu için Tesis Yeri Seçimi. Ege Academic Review, 14(3).

Kim, J. H., & Soh, S. (2012). Designing hub-and-spoke school bus transportation network: a case study of wonkwang university. Promet-Traffic & Transportation, 24(5), 389-394.

Ndiaye, F., Ndiaye, B. M., & Ly, I. (2012). Application of the P-Median problem in school allocation. American Journal of Operations Research, 2(02), 253.

Özçakar, N., & Bastı, M. (2012). P-Medyan kuruluş yeri seçim probleminin çözümünde parçacık sürü optimizasyonu algoritması yaklaşımı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 41(2), 241-257.

Özdağoğlu, A. (2010). Tesis yeri seçiminde farklı bir yaklaşım: bulanık analitik seçim süreci. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1), 421-453.

Rawls, C. G., & Turnquist, M. A. (2010). Pre-positioning of emergency supplies for disaster response. Transportation research part B: Methodological, 44(4), 521-534.

Rolland, E., Schilling, D. A., & Current, J. R. (1997). An efficient tabu search procedure for the p-median problem. European Journal of Operational Research, 96(2), 329-342.

Ruslim, N. M., & Ghani, N. A. (2006). An application of the p-median problem with uncertainty in demand in emergency medical services. In Proceedings of the 2nd IMT-GT regional conference on mathematics, statistics and applications.

Selçuk, A. L. P., & Gündoğdu, C. E. (2012). Kuruluş yeri seçiminde analitik hiyerarşi prosesi ve bulanık analitik hiyerarşi prosesi uygulaması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 7-25.

Uslu, Ç. A. (2012). Maksimum Kapsama Modeliyle Tesis Yeri Seçimi: Perakende Sektöründe Bir Uygulama. Sakarya University Journal of Science, 16(1), 24-30

Yalçın, U. (2007). Bulanık analitik hiyerarşi prosesi kullanarak rüzgar enerjisi santral yeri seçimi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Y. Lisans Tezi.

Yılmaz, B., Dağdeviren, M., & Akçayol, M. A. (2011). Hızlı Tüketim Malları Depo Yeri Seçimi Problemi İçin Genetik Algoritma İle Bir Çözüm, İTÜY, Sempozyum, Kongre ve Konferans Bildiri Koleksiyonu

Kaynak Göster