Isıtılan Mekanlarda İç ve Dış Ortam Sıcaklıklarına Bağlı Mevsimsel Yoğuşma Analizi

Isı yalıtım malzemelerinin gözeneklilik, yoğunluk ve ısıl iletkenlik yanında yoğuşma ile ilgili en önemli özelik buhar difüzyon direncidir. Malzemelerin birçoğu katı ve buhar difüzyonu açısından geçirimsiz malzemeler gibi görünseler de neredeyse hepsi buhar geçirgenliğine sahiptirler. Buhar geçirgenliği de malzemeden malzemeye ciddi farklılıklar gösterebilmektedir. Bu farklılıklar yapı içerisinde beraber kullanıldıkları malzemelerle beraber düşünüldüğünde olumlu veya olumsuz etkilere neden olmaktadırlar. Yalıtım Malzemelerinin buhar difüzyon dirençleri hava içerisindeki buharının az ya da çok geçtiğini göstermektedir. Bu çalışma ile yalıtım malzemelerinden EPS, MW, GC kullanılarak Türk Standartları(TS) 825 standardı içerisinde tanımlanan şekliyle inceleme yapılmıştır. İç sıcaklıkların değişmesi halinde duvar içerisindeki basınç değişimleri gösterilmiştir. Çalışılan iç sıcaklıklar 25C, 20C, 15C, 10C ve 5C şeklindedir. Yıllık iklim verileri dikkate alınarak Ankara ili ocak ayı hesaplamaları tablo ve grafiklerle verilmiştir. Düşük sıcaklıklarda dış ortamla denge oluştuğundan basınç değerlerinin yüksek ve yüksek iç ortam sıcaklıklarında ise basınç değerlerinin düşük çıktığı görülmüştür. İç ortam sıcaklığı yükseldikçe yapı bileşenleri arasında yoğuşmaların olabileceği görülmüştür.

Seasonal Condensation Analysis in Heated Spaces Based on Indoor and Outdoor Temperatures

Besides the porosity, density and thermal conductivity of thermal insulation materials, the most important property related to condensation is vapor diffusion resistance. Although most of the materials appear to be impermeable to solid and vapor diffusion, almost all of them have vapor permeability. Vapor permeability can also vary considerably from material to material. These differences cause positive or negative effects when considered together with the materials they are used together in the wall. The vapor diffusion resistance of the Insulation Materials shows that the vapor in the air passes more or less. In this study, insulation materials EPS, MW, GC are used as defined in Turkish Standards (TS) 825 standard. If the internal room temperatures change, the pressure changes within the wall are shown. The internal temperatures studied are 25C, 20C, 15C, 10C and 5C. Taking into consideration the annual climate data, January calculations for Ankara are given in tables and graphs. As the equilibrium occurs with the outdoor environment at low temperatures, it was observed that the pressure values were high and the pressure values were low at high indoor temperatures. It has been observed that condensation may occur between the building components as the indoor temperature rises.

Kaynakça

Bademoğlu A.H., Canbolat A.S. ve Kaynaklı Ö., “Bina Dış Duvarlarında Yoğuşma Dikkate Alınarak Gerekli Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi”, Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 23, Sayı 3, 2018.

Bademoğlu A. H., Canbolat A. S. ve Kaynaklı Ö., “Bina Dış Duvarlarında Yoğuşma Dikkate Alınarak Gerekli Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Bitlis İli İçin Örnek Çalışma”, Uludağ Ünv. Müh. Fak. Dergisi, Cilt (23), Sayı (3), s. 333-340, 2018.

Böke B., “Yüzeyde Yoğuşma Problemi”, 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,8-11 Nisan, 2015, İzmir.

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi, 2009, Türkiye Enerji Raporu 2009, Ankara.

Keleşoğlu Ö. ve Fırat A., “Çatı Döşemesinde Meydana Gelen Yoğuşma ve Buharlaşma Kütlelerinin Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi”, S.Ü. Müh. Fak. Dergisi, C(25), S(1-2), s. 49-56, 2006

Özel M. ve Beyazıt N. İ., “Yalıtımın Duvar İçerisindeki Farklı Konumlarına Göre Yoğuşma Analizi”,DÜMF Mühendislik Dergisi 9:2,785-794, 2018.

Türk Standartları, 2013, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları.

Umaroğulları F., Zorer Gedik G. ve Mıhlayanlar E., “Periyodik Rejimde Yalıtımlı ve Yalıtımsız Betonarme duvarlarda Yoğuşma Denetimi: Edirne Örneği”, Megaron, Yıldız Teknik Üniversitesi, Cilt Vol (6), Sayı (1), 13-20, 2011.

Kaynak Göster