Suriye İç Savaşı’nın Türkiye’nin Göç Politikasına Etkileri

Bu çalışmanın amacı, Suriye İç Savaşı’nın Türkiye’nin göç politikasını yasal ve kurumsal açıdan nasıl etkilediğini tespit etmektir. 2011 yılında Kuzey Afrika’da başlayan muhalif hareketler, kısa bir süre sonra Suriye’ye sıçramış ve ülkede bir iç savaşın çıkmasıyla sonuçlanmıştır. İç savaş neticesinde milyonlarca Suriyeli ülkelerini terk ederek başka devletlere sığınmak zorunda kalmıştır. Bu devletlerden biri de Türkiye olmuştur. Yoğun bir göçe maruz kalan Türkiye, bu süreci yönetebilmek amacıyla göç politikasını yeniden yapılandırmak zorunda kalmıştır. Türkiye daha kalıcı, kurumsal, örgütlü ve sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışmalar yürütülen bir göç politikasını hayata geçirmiştir. Ayrıca Türkiye’nin sığınmacılara hoşgörülü bir yaklaşım gösterdiği, sığınmacıların eğitim, gıda, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarını dikkate alarak insani değerlerle uyumlu politikalar geliştirdiği gözlenmiştir.

The Effects of the Syrian Civil War on Turkey’s Migration Policy

The aim of this study is to determine how the Syrian Civil War affected Turkey's immigration policy legally and institutionally. The opposition movements that started in North Africa in 2011 spread to Syria after a short time and resulted in a civil war in the country. As a result of the civil war, millions of Syrians had to leave their country and seek refuge in other states. One of these states was Turkey. Turkey, which was exposed to an intense migration, had to restructure its migration policy in order to manage this process. Turkey has implemented a more permanent, institutional, organized and coordinated migration policy with non-governmental organizations. In addition, it has been observed that Turkey shows a tolerant approach to asylum seekers and develops policies compatible with human values, taking into account the basic needs of refugees such as education, food, health and shelter.

___

Acar, F. (2019). Türkiye-AB Mülteci Politikaları ve Suriyeli Mülteciler. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Akbaş, Z., Babahanoğlu, V., & Yelman, E. (2016). “Türkiye’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik İzlediği Açık Kapı Politikasının Ulusal Güvenliğine ve Uluslararası Güvenliğe Etkileri,” 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu Asos Congress Bildiri Kitabı (s. 96-108). Elazığ: Asos Yayınları. Aksoy, Z. (2012). “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(20), 292-303. Babahanoğlu, V., & Bilici, Z. (2018). “Realizm versus İdealizm: Göç, Bölgesel Barış ve İstikrar Düşmanı Mı?”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(61), 734-740. Bağlama, E. (2016). Geçmişten Savaşa: Suriye'de Neden İç Savaş Çıktı? https://www.stratejikortak.com/2016/10/gecmisten-savasa-suriyede-ic-savas-cikti.html, (Erişim Tarihi: 15.06.2022).
Bozkaya, Ö. & Kıncal, A. (2018). “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Suriyeli Yerinden Edilmiş Kişiler Bağlamında Türkiye'nin Göç Politikasındaki Gelişimin Değerlendirilmesi”, Göç Araştırmaları Dergisi, 4(2), 90-126. Burke, D. (2017). The boy whose graffiti changed the world: On sixth anniversary of Syria's civil war, the youth who sparked it by scrawling on a wall says he regrets the deaths but the country ‘had to change’, https://www.dailymail.co.uk/news/article-4312502/The-boy-anti-Assad-graffiti-changed-world.html, (Erişim Tarihi: 18.08.2022). Çallı, M. (2012). “Türkiye’de Mültecilerin ve Sığınmacıların Sağlık Hakkı”, İş ve Hayat Dergisi, 2(3), 131-154. Çerçi, S. & Arap, E., (2014). “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun Getirdikleri”, Ankara Barosu Dergileri/Hukuk Gündemi Dergisi, 121-127. Dost, S. (2014). “Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Ülkemizde Suriyeli Sığınmacıların Durumu”, Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 4(1), 27-69. Ekici, S. & Tuncel, G. (2019). “Göçün Siyasal Etkisi: Suriyeli Göçmenlerin Türkiye Siyasetine Etkisi”, Birey ve Toplum Dergisi, 9(18), 49-72. Erdoğan, M. (2014). Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum Araştırması, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2020). Geçici Koruma Yönetmeliği. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü. (2022). Düzensiz Göç. http://www.goc.gov.tr/icerik6/duzensiz-goc_363_378_4710_icerik, (Erişim Tarihi: 11.06.2022). Göçer, İ., & Çınar, S. (2015). “Arap Bahar’ının Nedenleri, Uluslararası İlişkiler Boyutu ve Türkiye'nin Dış Ticaret ve Turizm Gelirlerine Etkileri”, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 6(10), 53-68. Gültaç, A. & Yalçın Balçık, P. (2018). “Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Sağlık Politikaları”, Sakarya Tıp Dergisi, 8(2), 193- 204. Haddad, B. (2011). “The Political Economy of Syria: Realities and Challenges”, Middle East Policy, 18(2), 46-51. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü. (2022). Sağlık Bakanlığı 2019 Birim Faaliyet Raporu, Ankara: Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/izleme-degerlendirme-db/faaliyetraporu/2019_DDB_BRM_FAALYET_RAPORU.pdf, (Erişim Tarihi: 04.06.2022). IOM. (2022). Dünya Göç Raporu, https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/, (Erişim Tarihi: 13.09.2022). İçduygu, A. & Yükseker, D. (2012). “Rethinking Transit Migration in Turkey: Reality and Re- Presentation in the Creation of a Migratory Phenomenon”, Population, Space and Place, 18(4), 441-456. Kara, A. & Taşçı, Ö. (2019). “Türkiye'de Oluşturulan Yeni Uyum Politikası”, Göç Araştırmaları Dergisi, 2, 260-313. Karasu, M. A. (2018). “Türkiye’ye Yönelik Dış Göçler, Suriyeli Sığınmacı Göçü ve Etkileri”, Paradoks Ekonomi Sosyoloji ve Politika Dergisi, 14(1), 21-41. Kaya, O. & Aydın, Ü. (2021). “Economic Impact of Syrian Refugees on Turkish Economy”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (3), 1151-1171. Kaygısız, Ü. & Aktel, M. (2018). “Türkiye'de Göç Yönetimi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 23(2), 579-604. Kaypak, Ş. & Bimay, M. (2016). “Suriye Savaşı Nedeniyle Yaşanan Göçün Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Etkileri: Batman Örneği”, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6 (1), 84-110. Keser, A. & Özbek, C. (2018). “Suriyeli Çocukların Türkiye’deki Ulusal Eğitim Sistemine Uyumu Üzerine Kamu Politikası Analizi”, İnsan Hakları Yıllığı, 36, 105-132. Koçak, Y. & Terzi, E. (2012). “Türkiye'de Göç Olgusu, Göç Edenlerin Kentlere Olan Etkileri ve Çözüm Önerileri”, Kafkas Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 163-184. Küçükbaşol, Y. & Pekdoğan, H. (2019). “Türkiye'nin Göç Yönetimi Süreci ve Jandarmanın Dönüşümü”, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(2), 887-903. Lale, L. (2022). “Suriye Göçünün Türkiye’nin Kentleşme Süreçlerine Etkileri: Gaziantep Kenti Örneği”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 9 (4), 75-96.
MEB Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanlığı. (2022). 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Verileri, http://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2022_01/26165737_goc2022sunu.pdf, (Erişim Tarihi: 03.06.2022). Mülteciler Derneği. (2022). Türkiye’deki Suriyeli Sayısı Kasım 2022, https://multeciler.org.tr/turkiyedeki-suriyeli-sayisi/, (Erişim Tarihi: 07.12.2022). Özdemir, Ç. (2016). “Suriye’de İç Savaşın Nedenleri: Otokratik Yönetim mi, Bölgesel ve Küresel Güçler mi?”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 81-102. Özdemir, E. (2017). “Suriyeli Mülteciler Krizinin Türkiye'ye Etkileri”, Journal of Crises and Political Research, 1(3), 114- 140. Öztürk, C. (2017). “Stratejik Göç Yönetimi Çerçevesinde Türkiye'de Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Konumu”, Güvenlik Çalışmaları Dergisi, 19(1), 143-159. Polat, Y. (2021). “Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikasına Tarihsel Bir Bakış”, Journal of Awareness, 6(2), 145-160. Ramadan, T. (2014). The Syrian Maelstrom: How Repression, Drought & Climate Change Drove the Civil War, https://www.juancole.com/2014/09/maelstrom-repression-climate.html, (Erişim Tarihi: 18.08.2022). Salmaşur, Y. E. & Şahin, B. E. (2020). Suriye İç Savaşı Sonrası Yaşanan Göç Hareketliliğinin Türkiye Demografik Yapısına Yansıması, Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı: Göç, 85-103. Süer, B. (2012). “Suriye'de Değişim Çabaları: Bir Bağlam ve Süreç Analizi”, Akademik Orta Doğu, 6(2), 1-20. Şahin, U. & Parlak, B. (2015). “Türkiye İltica ve Göç Mevzuatının Coğrafi Kısıtlama Uygulaması Yönünden Analizi”, TESAM Akademi Dergisi, 2(2), 65-79. Şakacı, K. & Özkaya, S. (2021). “1934 Tarihli 2510 Sayılı İskân Kanunu ve Basındaki Yansımaları”, Giresun Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 249-268. Şen, G. (2012). “İran ve Arap Baharı: Bağlam, Söylem, Siyaset”, Ortadoğu Etütleri, 46(3), 96-1 18. Şimşek, D. (2018). “Mülteci Entegrasyonu, Göç Politikaları ve Sosyal Sınıf: Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler Örneği”, Sosyal Politika Araştırmaları Dergisi, 18(40/2), 367-392. T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı. (2022). “Geçici Koruma”, https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638, (Erişim Tarihi: 08.12.2022). TDK. (2022). https://www.tdk.gov.tr/, (Erişim Tarihi: 13.11.2022). Topal, A. (2015). “Geçici Koruma Yönetmeliği ve Türkiye'deki Suriyelilerin Hukuki Satüsü”, Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 5-22. Tosun, S. (2021). “Bir Sosyal Politika Aracı Olarak AFAD”, Hastane Öncesi Dergisi, 6(1), 117-134. Tosun, S. Yıldırım, Y. Azazi, H. (2019). “Afet Yönetiminde Sığınmacılara Yapılan Sosyal Yardımlar ve Hizmetler Üzerine Nitel Araştırma”, içinde Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler, 1.Baskı, Cilt 3, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss:135-160. Tosun, S., Yıldırım, Y. & Azazi, H. (2019). S. E. Dinçer, M. Bostancı, & E. Özçoban içinde, Sosyal Beşerî ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 3. Ankara: Gece Kitaplığı Yayınevi. Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (1994). 16/1/2006 Tarihli, 2006/9938 Sayılı Resmî Gazete. Yavuz, Ö., & Mızrak, S. (2016). “Acil Durumlarda Okul Çağındaki Çocukların Eğitimi Türkiye'de Suriyeli Mülteciler Örneği”, Göç Dergisi, 3(2), 175-179. Yıldırımalp, S., İslamoğlu, E. & İyem, C. (2017). “Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma”, Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi (35), 107-126.